Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 18/07/2022 - 14:30

Vaststellen van het retributiereglement van de vaste en vrijblijvende kosten van de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke voor het schooljaar 2022-2023

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, waarnemend burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Ivan Vancayseele, schepenen

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet Basisonderwijs, artikel 27 dd. 25 februari 1997, gewijzigd bij decreet dd. 6 juli 2007 omtrent de kosteloosheid van de eindtermen, de scherpe en minder scherpe maximumfactuur en de bijdrageregeling voor andere diensten op school;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 28 mei 2018 houdende machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalen van de voorwaarden;

Overwegende dat de gemeente Koksijde inrichtend bestuur is van de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke en bijgevolg ook binnen de regelgeving (een deel van de) kosten wenst te recupereren van dienstverlening ten laste van de afnemers ervan; zo worden de afnemers geresponsabiliseerd, wordt verspilling tegengegaan en bewaart de gemeente het financiële evenwicht; de gemeente staat al in voor de niet gerecupereerde kosten met haar algemene eigen inkomsten;

Overwegende het advies van de directies van de basisscholen;

Overwegende het advies van de financiële dienst;

Overwegende het advies van de schoolraad van beide gemeentelijke basisscholen, via de goedkeuring van het schoolreglement;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Ten voordele van de gemeente Koksijde, wordt een retributie gevestigd op onderwijsgebonden kosten (diensten, producten en prestaties) in beide gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke. Dit retributiereglement treedt in werking op 1 september 2022.

Art. 2: De bijdragenregeling wordt als volgt vastgesteld:

§1 GRATIS

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld en vraagt evenmin een bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. De school houdt zich aan de lijst gratis materiaal zoals opgemaakt in het Vlaams Parlement. Elke leerling in het lager onderwijs heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling minstens 1 jaar lang de kosten voor het vervoer naar en de toegang tot het zwembad betaalt.

§2. SCHERPE MAXIMUMFACTUUR

Het schoolbestuur vraagt een bijdrage voor onderwijsgebonden kosten, gemaakt tijdens de normale aanwezigheid van leerlingen, die niet nodig zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, maar met als doel deze te verlevendigen. Deze bijdrage wordt conform de wetgeving vastgelegd en is onderhevig aan indexatie. De uitgaven boven de maximumfactuur worden door de school betaald vanuit de werkingsmiddelen.
Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het geïndexeerd bedrag van de scherpe maximumfactuur voor kleuters €50,00 en voor leerlingen van de lagere school €95,00.

 

Gemeentelijke basisschool Koksijde

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Abonnementen op tijdschriften

Tegen kostprijs

Tegen kostprijs

Schoolreizen

gratis

Gratis

Toneelvoorstellingen en sportactiviteiten

Tegen kostprijs met een maximum € 5,00 per uitstap

Tegen kostprijs met een maximum € 5,00 per uitstap

§4 NIET VERPLICHTE KOSTEN

Dit zijn facultatieve persoonlijke kosten die ten laste vallen van de gebruiker.

 

Gemeentelijke basisschool Koksijde

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Tijdschriften/vakantieboeken/vakantieblaadjes

Tegen kostprijs

Tegen kostprijs

Fruitproject

gratis

gratis

Warme maaltijd kleuter (incl. remgeld) – per maaltijd

2,60 euro

2,60 euro

Warme maaltijd lager (incl. remgeld) – per maaltijd

3,20 euro

3,20 euro

Warme maaltijd leerkracht – per maaltijd

3,80 euro

3,80 euro

Remgeld boterhameters – per middag aanwezigheid

0,25 euro

0,25 euro

Studie (per dag aanwezigheid)

0,25 euro

0,25 euro

Water kleuters – per maand

gratis

gratis

Soep – per portie

nvt

0,50 euro

§5 BASISUITRUSTING

De basisuitrusting (zwemgerief, boekentas, …) valt ten laste van de ouders.
Turnbenodigdheden waarvoor de school een uniformiteit oplegt, kunnen aangekocht worden op school en bedragen per stuk:

 

Gemeentelijke basisschool Koksijde

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Turnshirt

6 euro

8 euro

Turnshort

8 euro

nvt

Art. 3: Per leerling wordt de schuld gevorderd ten laste van 1 ouder (koppeling aan het rijksregisternummer)

Art. 4: Bij gewettigde afwezigheid kan de schuld gecrediteerd worden, doch enkel op voorwaarde dat de ouder dit onmiddellijk bij het ontstaan van de gewettigde afwezigheid schriftelijk of per mail meldt aan het schoolsecretariaat en de nodige documenten voor het staven van de gewettigde afwezigheid ook bezorgt op het schoolsecretariaat. Indien de gewettigde afwezigheid ontstaat op de dag en voor de aanvang van de activiteit, dan kan de schuld enkel gecrediteerd worden als de ouder de gewettigde afwezigheid telefonisch meldt op het schoolsecretariaat en ten laatste de eerstvolgende werkdag de bewijsstukken van de gewettigde afwezigheid bezorgt aan het schoolsecretariaat. Indien overmacht wordt ingeroepen, dan moet diegene die ze inroept, deze bewijzen.

Art. 5:  Invorderingsprocedure en kosten:

§ 1 De schuldvorderingen gebeuren maandelijks en zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

§ 2 De schuldenaar van de retributie, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van 7 kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement. Indien de schuldenaar van de retributie, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 3 Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.6 §1, worden volgende kosten aangerekend voor het verzenden van een niet-aangetekende aanmaning en aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld:

-       Verzending van een niet aangetekende maning: Geen kosten

-       Verzending van een aangetekende maning: € 6,00

-       Bij gebreke aan minnelijke betaling en nadat een aangetekende maning werd verstuurd, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur opgemaakt door de financieel directeur voor de niet-betaalde retributie en de aangetekende maningskost. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder. De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering door de gerechtsdeurwaarder zijn integraal ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§4 Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke rechtspleging.

§5 Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd geheven opschorten.

Art. 6: Het retributiereglement is ter inzage op het schoolsecretariaat en op de schoolwebsite.