Terug
Gepubliceerd op 03/05/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 25/04/2022 - 19:30

Vaststelling reglement inzake de toegang tot de slagboom in de Koningstraat

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer van de zone van plaatselijk verkeer 18 mei 2015;

Overwegende dat de toegang tot de Koningstraat ter hoogte van de slagboom nog niet in een reglement was opgenomen;

Overwegende dat enkel bewoners, hulpdiensten en openbare diensten toegang hebben via deze slagboom;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Toepassingsgebied: de slagboom in de Koningstraat (op ca. 80 meter van de Toekomstlaan) in de zone van verboden verkeer met uitzondering van plaatselijk verkeer en bromfietsen klasse A. 

Art. 2: Voorwaarden voor verkrijgen van een vergunning:

 1. Voor een periode van 3 jaren, van maandag t.e.m. zondag:
 • voor bewoners (Koningstraat, Ammanswallestraat, Nonnehofstraat, Acht-Septemberstraat, Alfred Courtensstraat), mits gebruik van een badge/afstandsbediening

2. Voor een onbeperkte periode van maandag t.e.m. zondag;

 • Gemeentediensten krijgen onbeperkt toegang, enkel in functie van de werkzaamheden en uit te voeren opdrachten, mits gebruik van de personeelsbadge (prikklok).
 • Andere openbare diensten krijgen toegang, mits gebruik van een badge.
 • Brandweer, politie en andere hulpdiensten krijgen onbeperkt toegang, mits gebruik van een badge.

Art. 3: Procedure voor het bekomen van een (verlenging van) vergunning en badge:

 1. De aanvraag tot verkrijgen van een vergunning of een verlenging ervan gebeurt schriftelijk door indienen van aanvraagformulier via de gemeentelijke website (dienst Technisch bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde).
 2. Voor elke badge kunnen max. 4 nummerplaten geregistreerd worden.
 3. Per afgeleverde badge wordt vooraf een waarborg betaald van € 125; een betalingsbewijs wordt afgeleverd en dient bewaard te worden door de aanvrager. Bij teruggave van de badge zal de waarborg enkel terugbetaald worden bij voorlegging van het betalingsbewijs.
 4. De badge - vergunning dient afgehaald te worden op het gemeentehuis, 2de verdiep, balie technisch bureau tijdens de kantooruren.
 5. De vergunning neemt aanvang op de dag van betaling van de waarborg.

Art. 5: Geldigheidsduur:

 1. De vergunning van de vergunninghouders die vallen onder artikel 2 vervalt automatisch na 3 jaren na toekenning van de vergunning of bij eerder indienen van de badge en teruggave van de waarborg.
 2. Bij einde van de geldigheidsduur, of eerder indien de vergunninghouder verder verzaakt aan zijn vergunning, wordt de waarborg terugbetaald op verzoek van de aanvrager en mits voorlegging van het betalingsbewijs door de aanvrager.

Art. 6: Regels met betrekking tot gebruik van de badge:

 1. De badge is gekoppeld aan max. 4 nummerplaten en kan niet doorgegeven worden aan derden
 2. Wijziging van gegevens van de aanvrager of verlies van de badge worden door de aanvrager onverwijld doorgegeven aan het gemeentebestuur, dienst Technisch bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
 3. Het goedgekeurde aanvraagformulier dient als toegangsbewijs tot de slagboom in de Koningstraat en moet bij controle voorgelegd kunnen worden. 

Art. 7: Intrekken vergunning:

 1. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht éénzijdig de vergunning in te trekken en de badge te blokkeren in geval van:
 • niet naleven van verkeersregels en wegcode binnen de afgesloten zone en/of onaangepast rijgedrag
 • niet naleven van de regels tot gebruik van de badge
 • vaststelling van manipulatie van de installaties

2. Bij intrekken van de vergunning kan de vergunninghouder de waarborg terugvragen volgens de bepalingen in artikel 3.