Terug
Gepubliceerd op 16/12/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 13/12/2021 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 2 december 2021;

Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen;

Overwegende de noodzaak tot het wegnemen van bewonersparkeren ter hoogte van huisnummers 340-364;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het deel van de openbare weg dat gelegen is aan de andere kant van deze streep is
voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode

Art. 2: Op de Nieuwpoortsteenweg van de Hazebeekstraat tot de grens met Nieuwpoort aan de zuidelijke zijde van de weg geldt:
op de Nieuwpoortsteenweg van de Weldadigheidstraat tot de grens met Nieuwpoort aan de noordelijke zijde van de weg
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het enkelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting
is gesignaleerd.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D7

Art. 3: Op de Nieuwpoortsteenweg van huisnummer 9 tot de Weldadigheidstraat aan de noordelijke zijde van de weg geldt:
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode

Art. 4: Op de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Kinderlaan, aan de oostelijke en westelijke zijde van het kruispunt geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 5: Op de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van de bocht aan het Zouavenpad geldt:
op de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van de bocht aan huisnummer 183 geldt:
op de Nieuwpoortsteenweg van kilometerpunt 4.1 tot kilometerpunt 4.4 geldt:
op de Nieuwpoortsteenweg van kilometerpunt 1.5 tot kilometerpunt 1.0 geldt:
het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode

Art. 6: Het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te
veranderen.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode

Art. 7: Op alle wegen die uitkomen op de Nieuwpoortsteenweg en dit tussen de aansluiting met de Dorpsstraat enerzijds, en het kruispunt met de Kinderlaan
anderzijds , geldt:
op alle wegen die uitkomen op de Nieuwpoortsteenweg en dit tussen het kruispunt met de Kinderlaan enerzijds, en de aansluiting met het grondgebied
Nieuwpoort anderzijds ,geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen.
De voorrangsweg wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- verkeersborden B9

Art. 8: Op de Nieuwpoortsteenweg van de aansluiting met de Dorpsstraat tot 150 meter over het kruispunt met de Weldadigheidstraat in beide richtingen geldt:
het is verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen;
het begin en het einde van het inhaalverbod worden aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C35
- verkeersborden C37

Art. 9: Op de Nieuwpoortsteenweg van het kruispunt met de Kinderlaan tot het kruispunt met de Karthuizerstraat in beide richtingen geldt:
het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C43

Art. 10: Op de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van huisnummer 344
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 11: Op de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van huisnummer 292 aan de zuidelijke zijde van de weg
het parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 20 m.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 12: Op de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van huisnummer 298 aan de zuidelijke zijde van de weg
het parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 15 m.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 13: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: dd. 18 december 2017