Terug
Gepubliceerd op 06/07/2021

Besluit  besluiten burgemeester

ma 05/07/2021 - 11:00

Politiebesluit van de waarnemend burgemeester betreffende beveiligen openbaar domein ter hoogte van de Westendestraat 6 naar aanleiding van loskomende en vallende stukken beton

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, Joeri Stekelorum
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de burgemeester;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2, 1° dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester dat bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten;

Overwegende de melding van de buren van Westendestraat 6 die aan het gemeentebestuur laten weten dat er gevelmateriaal loskomt aan het pand met adres Westendestraat 6/Rouzéestraat 26, en dat deze loskomende betonstukken naar beneden vallen op het openbaar domein; overwegende dat passanten hierdoor kunnen verwond geraken;

Overwegende dat deze melding ter plaatse werd nagezien door een afgevaardigde van de Cluster Ruimte en Infrastructuur, die de gevaarlijke toestand bevestigt;

Overwegende de noodzaak om het openbaar domein ter hoogte van de Westendestraat te beveiligen door deze zone af te zetten met nadars;

Overwegende dat de betreffende syndicus/eigenaars worden gecontacteerd om hen aan te sporen om in eerste instantie en onverwijld de nodige beveiligende maatregelen te nemen opdat geen betonstukken meer kunnen loskomen en naar beneden vallen zodat het gevaar op het openbaar domein wordt weggenomen, en in tweede instantie om tot herstel over te gaan;

Art. 1: Waarnemend burgemeester Stephanie Anseeuw geeft bevel om het openbaar domein af te zetten met nadars ter hoogte van de Westendestraat 6/Rouzeestraat 26, ter vrijwaring van de openbare veiligheid en dit zolang de onveilige toestand van loskomende en vallende betonstukken aanhoudt;

Art 2: Aan de betreffende eigenaars van het pand met adres Westendestraat 6/Rouzéestraat 26 wordt gevraagd om de toestand onverwijld te beveiligen zodat loskomend beton niet meer naar beneden kan vallen op het openbaar domein en dit tegen uiterlijk 10 juli a.s. en om nadien tot herstel over te gaan (na einde bouwverbod dat loopt tot 31 augustus)

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende eigenaars van het pand met adres Westendestraat 6/Rouzéestraat 26.

Art. 4: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.