Terug
Gepubliceerd op 12/10/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 09/10/2023 - 19:30

Goedkeuren van reglement voor het mobiliteitsbeloningsysteem van de scholen

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Peter Hillewaere, Suze Bogaerts, raadsleden

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2023 om het fietsbeloningssysteem van Buck-e stop te zetten omwille van de grote investeringskost en jaarlijks terugkerende softwareonderhoudskosten in verhouding tot de uitgekeerde beloningen en de moeilijke samenwerking met het bedrijf en vele haperingen in het systeem;
Gelet op het aangetekend schrijven over de stopzetting van het Buck-e systeem van 6 juli 2023;

Gelet de in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 voorziene budgetten onder ACT-174 Kinderen aanmoedigen om zich duurzaam van en naar school te verplaatsen;

Overwegende de wens van het college van burgemeester en schepenen om naar school fietsen en stappen verder te belonen via een simpeler oplossing waarbij de uitgespaarde middelen van software ten goede komen aan de fietsertjes/stappertjes en hen blijvend te stimuleren;

Overwegende het ter beschikking stellen van een mobiliteitsbeloningsysteem voor alle scholen in Koksijde om zo een aangenamere en veiligere schoolomgeving te bereiken;

Overwegende dat de beloning wordt toegekend in de vorm van een KoksijdeBon en zodoende bijdraagt aan de lokale economie van Koksijde;

Overwegende het overleg van de scholen op 21 augustus 2023 waarbij het nieuwe beloningssysteem werd voorgesteld;

besluit

Art. 1. Een mobiliteitsbeloningssysteem ter bevordering van de zachte mobiliteit (te voet of met de fiets) wordt in alle Koksijdse scholen aangeboden. Doel is de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving verbeteren.

Art. 2. Ouders melden hun kind(eren) aan om deel te nemen aan het mobiliteitsbeloningssysteem. Dit gebeurt ofwel digitaal ofwel op papier. 

Art. 3. Na aanmelding ontvangt het kind een spaarkaart waarop de stickers kunnen gekleefd worden. Per dag dat het kind te voet of met de fiets naar school komt, krijgt het kind een sticker. Deze sticker wordt op de spaarkaart gekleefd. 

Art. 4. Op de dag van de verjaardag krijgt het kind een extra sticker op voorwaarde dat het kind met de fiets of te voet naar school kwam. Verjaart het kind in het week-end of tijdens de vakantie, dan krijgt het kind de extra sticker net voor het weekend of de vakantie.

Art. 5. Tijdens controleacties kunnen kinderen die met de fiets naar school komen een extra sticker ontvangen, als ze een fluohesje en een fietshelm dragen. Indien ze dan te voet naar school komen, krijgen ze een extra sticker indien ze een fluohesje dragen. 

Art. 6. Een volle spaarkaart kan ingewisseld worden voor een KoksijdeBon ter waarde van 5 euro. Dit kan zowel digitaal of op papier afgegeven worden. 

Art. 7. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de praktische uitvoering van het mobiliteitsbeloningssysteem desgevallend aan te passen en te wijzigen binnen het door de gemeenteraad goedgekeurde kader.

Art. 8. Het mobiliteitsbeloningssysteem gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad.