Terug
Gepubliceerd op 31/01/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 24/01/2022 - 19:30

Goedkeuren reglement 'Hartje voor de zorg'

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sam De Rechter, raadslid

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 28 oktober 2021;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2021;

Overwegende de noodzaak voor het ter beschikkingstellen van garages en opritten voor zorgverleners;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Definities

In dit reglement hebben onderstaande termen volgende betekenis:

 • 'Hartje voor de zorg': een initiatief waarbij een bewoner van Koksijde de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit/garage aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de inrit/garage. 
 • De aanbieder: de eigenaar of huurder van een inrit/garage op het grondgebied van Koksijde die zijn inrit/garage ter beschikking stelt van zorgverstrekkers in functie van het project 'Hartje voor de zorg'.
 • De gebruiker: de persoon die zorg verstrekt en in het bezit is van een RIZIV nummer of inschrijvingsbewijs van verzorgende of ingeschreven is als vrijwilliger bij de minder mobielencentrale van Koksijde
 • De parkeerplaats ter hoogte van de inrit/garage: de parkeerplaats op openbaar domein voor een inrit of garage die als parkeerplaats ter beschikking gesteld wordt aan de zorgverstrekker voor de duur van de zorg.
 • De kaart 'Hartje voor de zorg': een parkeerkaart met daarop het mobiele nummer van de zorgverstrekker in functie van het project 'Hartje voor de zorg'. Deze parkeerkaart wordt door de gemeente Koksijde uitgereikt.
 • De sticker 'Hartje voor de zorg': zichtbaar bevestigd ter hoogte van de inrit/garage waarmee de bewoner aan de zorgverstrekker aangeeft dat hij de plaats voor zijn inrit/garage ter beschikking stelt. 

Art. 2: Doelgroep en toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een inrit/garage in functie van het project 'Hartje voor de zorg'. Dit project is van toepassing op gans het grondgebied van gemeente Koksijde.

Art. 3: Regels voor de aanbieder

 • De aanbieder dient zich vooraf bij het gemeentebestuur aan te melden. Dit gebeurt via het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde. Na registratie wordt een sticker 'Hartje voor de zorg' uitgereikt.
 • De aanbieder is verplicht de sticker 'Hartje voor de zorg' zichtbaar en duidelijk aan te brengen ter hoogte van de deelnemende inrit/garage.
 • De aanbieder verbindt zich ertoe de plaats voor de inrit/garage ter beschikking te stellen aan de gebruiker en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
 • Het ter beschikking stellen van de plaats voor inrit/garage gebeurt kosteloos.
 • De aanbieder kan een inrit/garage die gemeenschappelijk in eigendom is of wordt verhuurd ter beschikking stellen, mits het voorleggen van een schriftelijke toestemming van alle gemeenschappelijke eigenaars of huurders. 
 • Indien men de plaats voor de inrit/garage niet meer ter beschikking wenst te stellen, dient de aanbieder de sticker te verwijderen en dit onverwijld aan het gemeentebestuur te melden.

Art. 4: Regels voor de gebruiker

 • De gebruiker dient zich vooraf bij het gemeentebestuur aan te melden. Op vertoon van een RIZV-nummer of inschrijvingsbewijs van verzorgende en een bewijs of aankoop van de  parkeerkaart zorgververleners ontvangt de gebruiker gratis een kaart 'Hartje voor de zorg'. 
 • Door het louter voorleggen van de kaart 'Hartje voor de zorg' in de wagen of het aanmelden aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud de bepalingen van het gebruikersreglement. 
 • De gebruiker is te allen tijde verplicht:
  - de parkeerkaart zorgververlener(ook buiten de betalende zone) en de kaart 'Hartje voor de zorg' met daarop het mobiel telefoonnummer waarop de zorgverlener bereikbaar is zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig te plaatsen.
  - de parkeerschijf (blauwe schijf) in te stellen op het uur van aankomst, ter controle op het gebruik van de parkeerplaats. De parkeerduur bedraagt maximum 120 minuten.
  - wijziging van het mobiel telefoonnummer, vermeld op de kaart 'Hartje voor de zorg' onmiddellijk door te geven aan het gemeentebestuur en bijgevolg een nieuwe  kaart 'Hartje voor de zorg' aan te vragen. De ongeldig geworden kaart wordt onverwijld aan het gemeentebestuur terugbezorgd.
  Deze voorwaarden zijn cumulatief.
 • Op straffe van uitsluiting is het de gebruiker niet toegelaten:
  - misbruik te maken van deze parkeerplaatsen door ze te gebruiken indien men geen zorg verleent;
  - een vergoeding te betalen aan de aanbieder van de plaats voor de inrit/garage om deze inrit exclusief voor hem/haar te behouden;
  - langer dan 120 minuten voor de garage/inrit te parkeren;
  - de parkeerkaart door te geven aan derden. 
 • De kaart 'Hartje voor de zorg':
   - is aanvullend en dient niet als alternatief voor de parkeerkaart zorgverleners of een andere parkeerkaart;
  - biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;
  - verleent de gebruiker geen toegang tot verkeersvrije gebieden;
  - is enkel geldig voor een deelnemende inrit/garage, kenbaar gemaakt via een sticker 'Hartje voor de zorg' 
 • De gebruiker hoeft geen parkeerschijf voor te leggen in een straat die deel uitmaakt van de blauwe zone, op voorwaarde dat hij beschikt over een geldige kaart 'Hartje voor de zorg'. Deze kaart verleent binnen de blauwe zone echter geen recht op onbeperkt parkeren buiten de parkeerplaatsen ter hoogte van een inrit/garage, voorzien van een sticker 'Hartje voor de zorg'. 
 • Indien men de kaart 'Hartje voor de zorg' niet bij heeft, dient men zich te houden aan het geldend regime in de straat.
 • De gebruiker kan te allen tijde zijn deelname aan 'Hartje voor de zorg' stopzetten. Hiertoe dient hij/zij zich bij het gemeentebestuur af te melden en de kaart 'Hartje voor de zorg' terug te bezorgen.

Art. 5: Overige bepalingen

 • Het gemeentebestuur van Koksijde is bij de uitvoering van het reglement 'Hartje voor de zorg' op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan de inrit/garage, welke aard of oorzaak ook.
 • Dit gebruikersreglement kan ten alle tijde door het gemeentebestuur van Koksijde worden aangepast indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden van het project 'Hartje voor de zorg'. 
 • De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten bij het gebruik van de inrit/garage. De politie kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.

Art. 6: Dit reglement treedt in werking op 1 april 2022.