Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/11/2021 - 19:30

Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op het artikel 2, 40, 41 en 286;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot goedkeuring van het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen om zo op termijn te evolueren naar een volledig circulaire economie;

Gelet op het meerjarenplan van Lokaal Bestuur Koksijde (in het bijzonder ACT-203);

Gelet op het Ministerieel Besluit van 3 december 2020 tot toekenning van een subsidie aan IVVO voor een project in het kader van het asbestafbouwbeleid;

Overwegende dat asbest voor de eeuwwisseling tientallen jaren lang werd verwerkt in zeer uiteenlopende toepassingen, dat vrijgekomen asbestvezels zeer diep in de longen kunnen doordringen en op die manier ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken, dat het bindmiddel dat de schadelijke asbestvezels insluit, zwakker wordt door veroudering en verwering;

Overwegende dat de Vlaamse Regering ernaar streeft om onze omgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken, dat dit versneld asbestafbouwbeleid wordt ondersteund door veel gemeenten, zo ook door Koksijde;

Overwegende dat de IVVO daartoe een project voorstelt om asbest aan de bron in te zamelen met containers  en plaat- of kubiekzakken in de periode vanaf 01/01/2022 tot 2/12/2023, daarna eventueel nog verlengbaar met één jaar, maar steeds afhankelijk van de beschikbare middelen van de subsidiërende overheden; dat deze dienstverlening dankzij een bevestigde subsidie van ong. 750.000 euro vanuit Vlaanderen (OVAM) aan een sterk gereduceerd tarief kan worden aangeboden; dat de algemene richtlijn stelt dat er weliswaar nog steeds een dienstverleningstarief moet worden aangerekend; dat de Raad van Bestuur van de IVVO voorstelt om de asbestzakken tegen een tarief van 30 EUR/zak ter beschikking te stellen met een maximum van 6 stuks per uniek adres en om de containers tegen een tarief van 170 EURO/container ter beschikking te stellen met een maximum van 2 stuks per uniek adres; dat het aanrekenen van deze dienstverleningstarieven kan gebeuren aan de hand van een retributiereglement dat dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

Overwegende dat dit project (ontzorging, voordelig tarief, ...) meer mensen over de streep kan trekken om asbest te verwijderen;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1. Er wordt een retributie gevestigd voor de huis-aan-huisinzameling van asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen (waaronder dak- en gevelbekleding, schoorsteenpijpen, bloembakken, ....) vanaf 01 januari 2022 tot het einde van de looptijd van het project.

Art. 2. De retributie is hoofdelijk verschuldigd door iedere projectdeelnemer die hiertoe een overeenkomst met de IVVO afsloot. De aard van de projectdeelnemer is vastgelegd in de algemene voorwaarden van IVVO en raadpleegbaar op haar website (www.ivvo.be). Elke projectdeelnemer kan maximaal 6 asbestzakken of maximaal 2 containers ter beschikking krijgen per uniek adres.

Art. 3. De retributie wordt vastgesteld als volgt:
- de retributie op een plaat- en/of kuubzak (bedoeld voor afvoer van asbesthoudend materiaal afkomstig van een oppervlakte van max. ± 30 m²) bedraagt 30 EUR per zak,
- de retributie op een container (bedoeld voor afvoer van asbesthoudend materiaal afkomstig van een oppervlakte van max. ± 300 m²) bedraagt 170 EUR per container.

Art. 4. De retributie wordt geïnd door IVVO en is vooraf betaalbaar bij het indienen van de aanvraag.

Art. 5. De algemene voorwaarden zoals vastgelegd door IVVO en raadpleegbaar op haar website (www.ivvo.be) dienen door de projectdeelnemer nageleefd te worden.

Art. 6. Eventuele kosten aangerekend door derde partijen wegens het niet naleven van de algemene voorwaarden zullen door IVVO worden doorgerekend aan de projectdeelnemer aan kostprijs inclusief de verschuldigde BTW.

Art. 7. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer financieel directeur van de gemeente Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, de OVAM en het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO.