Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/11/2021 - 19:30

Vaststellen retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur: snookerzaal Ster Der Zee.

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op artikels 40 §3 en 41 tweede lid, 14° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Overwegende de noodzaak de retributie vast te stellen voor het gebruik van een snooker-, biljart- of pooltafel of dartsbord in de snookerzaal Ster Der Zee en van de dranken die ter plaatse aangekocht en verbruikt kunnen worden;

Overwegende dat om veiligheidsredenen de betaling van de retributie beperkt wordt tot elektronische betaalmiddelen;

Overwegende dat een onderscheiden tarief wordt vastgesteld afhankelijk van het al dan niet regelmatig gebruik, bepaald als seizoenslidmaatschap, waarbij een abonnementstarief voorafgaandelijk betaald wordt, of niet;

Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging wordt verleend om het tarief aan te passen aan de levensduurte of de aankoopprijs van de dranken die er verkocht worden; dat dergelijke aanpassing jaarlijks gebeurt en telkens met afgeronde bedragen wordt doorgevoerd, voor de vereenvoudiging van de werking;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Onthouders: Dominique Wolter Hofmans
Resultaat: Met 24 stemmen voor, 1 onthouding
besluit

Art.1: Er wordt vanaf 23 november 2021 een gemeentelijke retributie gevestigd op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en de erin aanwezige snooker-, biljart- of pooltafel of dartsbord(en) in de snookerzaal Ster Der Zee, gelegen Koninklijke Baan 266, 8670 Koksijde.
Het gebruik zelf van de accommodatie en de erin aanwezige snooker-, biljart- of pooltafel of dartsbord(en) wordt geregeld door een specifiek huishoudelijk reglement.

Art.2: definities:

Huurder: gebruiker van de snookerzaal Ster Der Zee en de erin aanwezige snooker-, biljart- of pooltafel of dartsbord(en)

niet-lid: dit is een huurder die één of meerdere snooker-, pool- of biljarttafels of dartsborden in deze infrastructuur huurt op onregelmatige basis.

lid: dit is een huurder die een jaarlijks seizoenslidgeld  betaalt voor de snookerzaal Ster Der Zee, waardoor hij/zij kan genieten van de tarieven voor leden in dat seizoen. Enkel leden kunnen deelnemen aan officiële competitiewedstrijden, gebruik van de accommodatie is gratis tijdens het spelen van een officiële competitie.

Seizoenslidgeld: lidgeld voor een seizoen loopt telkens van 16 oktober tot en met 15 oktober van het jaar erop, waardoor hij/zij kan genieten van de tarieven voor leden in dat seizoen.

Art.3: De retributie is verschuldigd door een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon die het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en de erin aanwezige snooker-, biljart- of pooltafel of dartsbord(en) aanvraagt en daartoe de toelating krijgt.

De natuurlijke persoon die de aanvraag doet (ook namens een feitelijke vereniging of rechtspersoon) wordt verantwoordelijk geacht en is de persoon aan wie de toelating wordt verleend en die de betaling ter plaatse zal vereffenen.

Snooker-, pool- of biljarttafels of dartsborden kunnen op voorhand gereserveerd worden.  Reservatie op voorhand is niet verplicht maar kan ook ter plaatse bij aanvang van de activiteit. Wie eerst gereserveerd heeft, heeft voorrang in gebruik op wie niet of later gereserveerd heeft. Reserveren gebeurt via e-mail op snookerzaal@koksijde.be. De reservatie is pas definitief na het ontvangen van een bevestigingsmail.

Eén persoon kan maximaal drie verschillende reservatietijdstippen tegelijk op zijn naam gereserveerd staan hebben.

Huur is enkel mogelijk tijdens de openingsuren zoals geafficheerd aan de zaal en op de website www.koksijde.be/snookerzaal-ster-der-zee.

Verenigingen die op voorhand een uitzondering aanvragen om reguliere competitieavonden te organiseren, kunnen na schriftelijke toestemming door de sportdienst en na ondertekening van het huishoudelijk en retributiereglement gebruik maken van de zaal buiten de normale openingsuren. Enkel personen die huurder-lid zijn van de snookerzaal en hun tegenspelers kunnen hier gebruik van maken.

Art.4: Annulering kan ten allen tijde en is kosteloos in geval van voorafgaande reservatie.

Art.5: De volgende retributie is verschuldigd:

niet-leden
Darts: 3 euro per uur per dartsbord
Snooker: 10 euro per uur per tafel
Pool: 10 euro per uur per tafel
Biljart: 10 euro per uur per tafel

Seizoenslidgeld voor 1 seizoen:
Snooker + pool + biljart + darts: 50 euro per persoon

Leden (na betaling van het seizoenslidgeld):
Darts: 1 euro per uur per dartsbord
Snooker: 6 euro per uur per tafel
Pool: 6 euro per uur per tafel
Biljart: 6 euro per uur per tafel
Solo-training pool/snooker/biljart: 3 euro per uur per tafel

Deelname aan officiële competitie is enkel mogelijk voor leden, gebruik van de accommodatie is gratis tijdens het spelen van een officiële competitie.

Betalingsmodaliteiten: betaling enkel via Bancontact of Payconiq. Er wordt geen cash geld aanvaard.

Huren van de volledige zaal: de retributie bedraagt de som van de huurprijs van alle speelborden en speeltafels samen voor de totale gehuurde tijd.  Dit kan alleen na reservatie via e-mail op snookerzaal@koksijde.be. De reservatie is pas definitief na het ontvangen van een bevestigingsmail. Wie eerst gereserveerd heeft, heeft voorrang in gebruik op wie niet of later gereserveerd heeft.

De tarieven vermeld in dit reglement zijn netto tarieven per uur, tenzij anders vermeld.

Art.6: Indien het gemeentebestuur door overmacht of door het ingrijpen van de burgemeester in het kader van het handhaven van de openbare orde, de gehuurde infrastructuur niet ter beschikking kan stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding betaald noch gevraagd kunnen worden.

Art.7: Indien er schade wordt aangebracht aan de gehuurde infrastructuur of snooker-, pool- of biljarttafels of dartsborden zal de werkelijke kost voor het herstel ervan gefactureerd worden aan de huurder. Eventuele schade dient integraal door de huurder betaald te worden.

Indien de huurder de infrastructuur niet in goede en ordelijke staat verlaat, wordt er een factuur opgemaakt voor de schoonmaak aan kostprijs. Deze is betaalbaar op dertig kalenderdagen na verzending ervan op de rekening van de gemeente.

Art.8: Verbruikskosten

§1. dranken:
Verbruik van drank is niet inbegrepen in de huurtarieven voor de infrastructuur.
Voor koffie en water wordt € 1 aangerekend per comsumptie. Deze dranken worden met Bancontact of Payconiq betaald aan de kassa. Cash geld wordt niet aanvaard aan de kassa.
Voor frisdrank en bier wordt € 2 aangerekend. Deze dranken worden uit de drankautomaat afgenomen en betaald volgens de aanduidingen op de automaat vermeld.

§2. schoonmaak
Het normale schoonmaken van de infrastructuur is inbegrepen in de huurprijs. Voor specifieke bepalingen m.b.t. het opruimen en poetsklaar maken door de aanvrager zie het huishoudelijk reglement.

§3. zaalverantwoordelijke
De aanwezigheid van de zaalverantwoordelijke is inbegrepen in de huurprijs van de infrastructuur.

§4. gas, water en elektriciteit
De normale verbruikskosten voor gas, water en elektriciteit zijn inbegrepen in de huurprijzen.

Art.9: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de retributies hierboven vastgesteld jaarlijks aan te passen aan de stijging van de levensduurte of aan de verhoging van de aankoopprijs in geval van aangekochte producten voor verkoop. Het college kan de nieuwe tarieven afronden naar boven om gebruik van centiemen te vermijden en voor de eenvoud ervan.

Art.10: Het retributiereglement van 16 december 2019 voor administratie- en aanmaningskosten voor openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen is van toepassing in geval van betwisting van of bij niet tijdige betaling van schuldvorderingen op basis van dit retributiereglement.