Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/11/2021 - 19:30

Vaststellen retributiereglement voor de verkoop van papieren zakken om keukenafval in te verzamelen vooraleer dit in de gft-container te deponeren

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41,2e lid, 14° en 286;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot goedkeuring van het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen om zo op termijn te evolueren naar een volledig circulaire economie;

Overwegende dat het groente-, fruit- en tuinafval (gft) in Koksijde selectief wordt ingezameld in containers en verwerkt wordt tot compost bij de afvalintercommunale IVVO; dat deze selectieve inzameling bijdraagt tot de vermindering van de hoeveelheid restafval;

Overwegende dat de IVVO ervaart dat er al eens zakjes worden gebruikt om gft in te verzamelen vooraleer dit in de gft-container wordt gedeponeerd; dat deze zakjes in de praktijk vaak niet of moeilijk te composteren zijn in hun installatie; dat een proefproject met gebruik van papieren zakken positief geëvalueerd werd; dat de IVVO de gemeenten-vennoten daarom voorstelt om dit type te verkopen aan de geïnteresseerden; dat er twee formaten worden voorzien: een klein formaat (8 liter) in bundels van 80 stuks en een groot formaat (45 liter) in bundels van 20 stuks; dat het stockbeheer en de financiële transactie kan gebeuren via de bestaande betaalzuilen van de recyclageparken - zo ook op ons Milieupark;

Overwegende dat de IVVO de zakken tegen kostprijs aan de deelnemende gemeenten kan bezorgen en een uniforme verkoopprijs voorstelt voor verkoop op de parken, zijnde respectievelijk 6 euro en 8 euro.

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1. Er wordt voor een termijn met ingang van 1 december 2021 en eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op de verkoop van papieren zakken om keukenafval in te verzamelen vooraleer dit in de gft-container te deponeren en aan te beiden voor de inzameling.

Art. 2. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

a. voor papieren zakken per bundel van 80 stuks van het klein formaat (8 liter): € 6,

b. voor papieren zakken per bundel van 20 stuks van het groot formaat (45 liter): € 8,

Art. 3. §1. De retributie is verschuldigd door elke koper van de hier boven vermelde artikelen en wordt geïnd (via elektronisch betaalsysteem - alleen bancontact, geen kredietkaart) door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO, in opdracht en voor rekening van de gemeente Koksijde

§2. Indien schuldvorderingen onbetaald blijven, zal de toegang tot het Milieupark aan de in gebreke blijvende schuldenaar worden geweigerd.

§3. Indien de schuldvordering verstuurd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO onbetaald blijft, wordt de invorderingsprocedure verder gezet door de financiële dienst van de gemeente Koksijde volgens de bepalingen in art. 4 van dit reglement.

Art. 4: Invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering

§1. De schuldvorderingen moeten betaald worden voor de vervaldag vermeld op de factuur/kostennota.

§2. De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering/factuur/kostennota, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement.

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

§3.  Vervolg van de procedure tot de volledige betaling van de retributie en eventuele administratiekosten:

  1. Er worden maximaal twee niet aangetekende maningen verstuurd. Deze zijn te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
  2. Voorafgaand aan de gedwongen procedure via dwangbevel, wordt één aangetekende aanmaning verstuurd. Deze is te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.

§4. Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de gemeentelijke financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder.

De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen

§5. Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§6. In geval van betaling wordt de ontvangen som eerst aangerekend op de invorderings- en administratiekosten en vervolgens op de openstaande som van de schuldvordering/retributie.

Art. 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer financieel directeur van de gemeente Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame ontwikkeling en het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO.