Terug gemeenteraad

Mon 22/11/2021 - 19:30 online (via Teams)

Openbaar

Goedkeuren notulen vorige zitting

mededelingen

verkiezingen

 • In zitting van 17 februari van 2009 heeft de gemeenteraad de voorwaarden vastgesteld voor het toekennen van eretitels van mandatarissen.

  Omdat er nog geen reglement is goedgekeurd voor het toekennen van de eretitel van voorzitter OCMW en OCMW-raadslid (bij overgangsmaatregel ingevolge inwerkingtreding decreet lokaal bestuur), is het aangewezen om deze eretitels op te nemen in het reglement.

  Voorstel om eretitel van voorzitter OCMW toe te kennen bij 5 jaar anciënniteit (zelfde regeling tot nu toe als schepen) en eretitel van OCMW-raadslid bij 10 jaar anciënniteit (zelfde regeling als nu voor raadsleden).

financiën

 • De Vlaamse Regering streeft ernaar onze omgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Dat versneld asbestafbouwbeleid wordt ondersteund door veel gemeenten, zo ook door Koksijde (zie meerjarenplan, ACT-203).

  De IVVO bereidde daartoe een project voor om asbest nu ook aan de bron in te zamelen vanaf 1 januari 2022 tot 2 december 2023, daarna eventueel nog verlengbaar met één jaar.

  Die dienstverlening kan - dankzij een bevestigde subsidie van ong. 750.000 euro vanuit Vlaanderen (OVAM) - aan een sterk gereduceerd tarief worden aangeboden. De subsidie dekt immers al 90% van de transport- en verwerkingskosten excl. btw met uitzondering van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die gratis moeten worden ter beschikking gesteld, de communicatie en de personeelskosten voor het project. Daartoe worden de deelnemende gemeenten aangesproken (voor Koksijde: raming van ong. 16.000 euro voor de volledige duur van het project). De algemene richtlijn bij de subsidiëring stelt ook dat er een dienstverleningstarief van maximum 30 EUR voor asbestzakken en 170 EUR voor containers dient aangerekend te worden. 

  De Raad van Bestuur van de IVVO stelde bij de concretisering van het project voor om de asbestzakken (plaat- of kubiekzak) tegen een tarief van 30 EUR/zak ter beschikking te stellen met een maximum van 6 stuks per uniek adres en om de containers tegen een tarief van 170 EURO/container ter beschikking te stellen met een maximum van 2 stuks per uniek adres.

  Het aanrekenen van deze dienstverleningstarieven zou gebeuren aan de hand van een retributiereglement dat dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

  Samen met de ontzorging moet het voordelig tarief meer mensen over de streep kunnen trekken om asbest te verwijderen. Bijkomend is transport en afgifte van het materiaal op de recyclageparken niet meer nodig en worden extra risico's op die manier vermeden.

 • Groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt in Koksijde selectief ingezameld in containers en verwerkt tot compost bij de IVVO. De inzameling ervan draagt o.a. bij tot de vermindering van de hoeveelheid restafval.

  Over het algemeen is de kwaliteit van het ingezamelde materiaal zeer goed. De IVVO ervaart wel dat er al eens (plastic) zakjes worden gebruikt om gft in te verzamelen vooraleer dit in de gft-container wordt gedeponeerd. Deze zakjes komen uiteindelijk mee in de verwerkingsinstallatie terecht maar zijn in de praktijk vaak niet of moeilijk te composteren, ook indien ze aangeduid en verkocht worden als zijnde composteerbaar.

  De IVVO zette daarom een proefproject op waarbij papieren zakken gebruikt werden en evalueerde dit wél positief. De IVVO stelt de gemeenten-vennoten daarom voor om dit type te verkopen aan de geïnteresseerden. Er worden twee formaten voorzien: een klein formaat (8 liter) in bundels van 80 stuks en een groot formaat (45 liter) in bundels van 20 stuks.

  De IVVO kan de zakken daartoe tegen kostprijs aan de deelnemende gemeenten bezorgen en stelt voor om een uniforme prijs voor verkoop op de parken te hanteren, zijnde respectievelijk 6 euro en 8 euro.

belastingreglementen

 • Het retributiereglement van de toegangsprijzen voor het Hoge Blekkerzwembad dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld, na advies van de raad van bestuur van het AGB Koksijde.

  De huidige toegangsprijzen werden vastgesteld door de gemeenteraad van december 2012 met ingang van 1 januari 2013 (zie bijlage). Sindsdien werden de prijzen niet aangepast.

  Volgens de beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf AGB Koksijde, wordt het Hoge Blekkerzwembad geëxploiteerd door het AGB Koksijde. De tarieven worden na advies van de raad van bestuur van het AGB vastgesteld door de gemeenteraad in een retributiereglement (zie bijlage).

  Voorstel hervaststelling tarieven Hoge Blekkerbad Koksijde met ingang van 1 januari 2022 (advies raad van bestuur AGB van 08 november 2021) :

  Toegangsprijzen per shift van 90 minuten in euro incl. BTW :

  Kind tem 3 jaar 0,00
  Inwoner van Koksijde/2de resident(van 4 jaar tem 99 jaar) 2,50
  Niet-inwoner van Koksijde (van 4 jaar tem 99 jaar) buiten de schoolvakanties 2,50
  Niet-inwoner van Koksijde (van 4 jaar tem 99 jaar) tijdens de schoolvakanties 4,00
  Verjaardag inwoner Koksijde (op vertoon van identiteitskaart) gratis voor gebruiker, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 2,50
  Koksijdse senioren (60+) op dinsdag en donderdag buiten de schoolvakanties vanaf 15u45 (=seniorenzwemmen), 1,50
  Andersvalide inwoner Koksijde (op vertoon van officiële medische kaart min. 50% & bewijs inwoner) gratis voor gebruiker, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 1,50
  Begeleider andersvalide inwoner Koksijde gratis voor gebruiker, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 1,50
  Andersvalide niet-inwoner Koksijde (op vertoon van officiële medische kaart min. 50%) 1,50
  Begeleider andersvalide niet-inwoner Koksijde 1,50
  Sociale dienst/personeel gemeente Koksijde/PolitieWestkust/brandweer (op vertoon van individuele kaart met pasfoto, jaarlijks vernieuwd via sociale dienst) 1,50
  Militair Basis Koksijde (volgens de planning over de middag op dinsdag en donderdag) 2,00
  Kandidaat redder WOBRA (bewijs van inschrijving, toegelaten om met lycra te zwemmen) 1,50
  Koksijdse scholen (leerkracht houdt toezicht op de kade) gratis voor de leerlingen, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 2,00 EUR/leerling
  Niet-Koksijde scholen (leerkracht houdt toezicht op de kade) 2,00/leerling
  Groepen vanaf 15 personen met een max 40 personen (per 20 personen 1 begeleider die toezicht houdt op de kade) buiten de schoolvakanties 2,00/persoon
  Groepen vanaf 15 personen met een max 40 personen (per 20 personen 1 begeleider die toezicht houdt op de kade) tijdens de schoolvakanties 3,00/persoon
  10 beurtenkaart inwoner/2de verblijver Koksijde (1 jaar geldig vanaf eerste gebruik) individueel 25,00
  10 beurtenkaart niet-inwoner Koksijde (1 jaar geldig vanaf eerste gebruik) individueel 35,00
  Inwoner Koksijde/2de verblijver 6maanden abonnement (persoonlijk) 65,00
  Niet-inwoner Koksijde 6maanden abonnement (persoonlijk) 75,00
  Inwoner Koksijde/2de verblijver jaarabonnement (persoonlijk) 90,00
  Niet-inwoner Koksijde jaarabonnement (persoonlijk) 105,00
  Inwoner Koksijde/2de verblijver gezinsabonnement 6maanden (zelfde domicilie) 115,00
  Niet-inwoner Koksijde gezinsabonnement 6maanden (zelfde domicilie) 135,00
  Inwoner Koksijde/2de verblijver gezinsabonnement 1jaar (zelfde domicilie) 160,00
  Niet-inwoner Koksijde gezinsabonnement 1jaar (zelfde domicilie) 185,00
  Huur 25 meter- & instructiebad door Koksijdse vereniging in functie van een jeugdopleiding (met eigen zwembadredders) gratis voor de vereniging, gemeente betaalt via derdebetalersysteem aan AGB Koksijde 50,00
  Huur 25 meter- & instructiebad door Koksijdse vereniging (met eigen zwembadredders) 50,00
  Huur 25 meter- & instructiebad door Niet-Koksijdse vereniging  (met eigen zwembadredders) 250,00
  Tarief voor een inwoner Koksijde/2de verblijver voor 1 beurt van een groepsactiviteit (georganiseerd vanuit het zwembad, zoals aquagym, Fit Float, Fit Yoga,...) 4,00
  Tarief voor een niet-inwoner van Koksijde voor 1 beurt van een groepsactiviteit (georganiseerd vanuit het zwembad, zoals aquagym, Fit Float, Fit Yoga,...) 5,00
  Tarief voor een inwoner Koksijde/2de verblijver voor 1 zwemles (georganiseerd door het zwembad) 6,00
  Tarief voor een niet-inwoner van Koksijde voor 1 zwemles (georganiseerd door het zwembad) 7,00
  Administratieve kosten (zoals verlies abonnement, opmaken factuur,...) 3,00
 • Er dient een retributie te worden vastgelegd voor het gebruik van een snooker-, biljart- of pooltafel of dartsbord in de snookerzaal Ster Der Zee en van de dranken die ter plaatse aangekocht en verbruikt kunnen worden;

  Om veiligheidsredenen wordt de betaling van de retributie beperkt tot elektronische betaalmiddelen;

  Een onderscheiden tarief wordt vastgesteld afhankelijk van het al dan niet regelmatig gebruik, bepaald als seizoenslidmaatschap, waarbij een abonnementstarief voorafgaandelijk betaald wordt, of niet;

  Er wordt aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging verleend om het tarief aan te passen aan de levensduurte of de aankoopprijs van de dranken die er verkocht worden; dat dergelijke aanpassing jaarlijks gebeurt en telkens met afgeronde bedragen wordt doorgevoerd, voor de vereenvoudiging van de werking;

financiën AGB

jaarrekening AGB

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

algemene vergaderingen igs

overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

 • Voorliggend dossier betreft de goedkeuring toetreding aankoopcentrale: leveren van zitbanken - deelname raamcontract Westtoer.

  De raming voor de gemeente Koksijde bedraagt 120.000,00 euro incl. btw voor de periode van 01/01/2022 tot 31/12/2025.

 • Voorliggend dossier betreft de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: het ontwerp en de begeleiding van de museale inrichting voor het Abdijmuseum Ten Duinen op de site Ten Bogaerde.

  De raming bedraagt 500.000,00 euro incl. btw.

 • De Westhoekgemeenten willen een gezamenlijke overheidsopdracht uitschrijven voor fietslease binnen het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie.

  De gemeente De Panne zal trekker zijn voor deze overheidsopdracht fietslease. Ze stellen een strak tijdsplan voorop. Alle westhoekgemeenten die hierop willen intekenen dienen vooraf een goedkeuring te geven door de gemeenteraad aan de samenwerkingsovereenkomst fietslease die de rechten en plichten van de samenwerking vastlegt. Door hiermee akkoord te gaan, verbinden we ons tot het resultaat van de aanbesteding door De Panne georganiseerd.

  Het zou betrekking hebben op de personeelsleden van gemeente, ocmw en AGB Koksijde. Respectievelijke organen dienen deze overeenkomst eveneens goed te keuren, om van het gezamenlijk bestek en gunning gebruik te kunnen maken.

  Dit punt wordt bij hoogdringendheid genotuleerd aangezien er geen gemeenteraadszitting is voor 31.10.2021, uiterste datum die de gemeente De Panne stelt om toe te treden tot de samenwerkingsovereenkomst en om de timing niet in het gedrang te brengen. Dit punt kon niet vroeger geagendeerd worden, aangezien de goedkeuring van fietslease door RSZ en fiscus op de voorgestelde wijzigingen RPR pas in de loop van oktober 2021 door VVSG aan de gemeenten kenbaar werden gemaakt.

  Nu ligt de bekrachtiging voor aan gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en AGB orgaan.

patrimonium

 • Bij akte verleden op 30 mei 2006 werd een pachtovereenkomst afgesloten met de heer B.D voor gronden gelegen Labeurhoek en Hof ter Hillestraat. De gronden zijn gelegen naast het educatief centrum voor trekpaarden. De pacht werd aangegaan voor een termijn van achttien jaar, zijn aanvang nemende op 1 oktober 2005 en eindigend op 30 september 2023. 

  Deze pacht werd afgesloten ter compensatie van het gebruik van grond aan de golf. Deze gronden mochten zij gebruiken van eigenaars die hun grond verkochten aan de gemeente voor de eerste fase aanleg van het golfterrein. Omwille van het einde van het gebruik van die gronden, werd een pachtovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Koksijde en de heer en mevrouw D-C. op gronden waar de gemeente eigenaar werd, maar waar de golf nog niet diende aangelegd te worden.

  De gemeente wenst procedure op te starten voor een uitbreiding van het golfterrein en de gronden die de heer D. en mevrouw C. in pacht hebben zullen  worden aangewend.

  Gezien de specifieke bepalingen met betrekking tot de pachtwetgeving werd de akte nagekeken naar de opzegmodaliteiten of de beëindiging van deze overeenkomst met het oog op de uitbreiding van de golf.

  Na bespreking met de heer D. kan deze akkoord gaan met de minnelijke beëindiging van de pacht overeenkomstig artikel 14 van de pachtwetgeving.

  - Art. 14. Ongeacht de duur van de pacht en ondanks elke andersluidende overeenkomst, kan de pachter te allen tijde een einde aan de pacht maken ingevolge een opzegging met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar.
  Partijen kunnen een einde aan de lopende pacht maken op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij authentieke akte of bij een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging

  De minnelijke beëindiging dient via authentieke akte minimum 1 jaar voor het verstrijken van de erfpacht te gebeuren. Notaris Maes te Oostduinkerke werd aangesteld voor de opmaak van de akte.  

  In overleg op 8 april 2021 ging de heer D. akkoord met een minnelijke beëindiging van de pachtovereenkomst middels authentieke akte, met als voorwaarde: 

  • het betalen van een uitwinningsvergoeding van 1 euro/m² door de gemeente
  • het verder gebruiken van de gronden tot de effectieve aanvang van de werken voor de uitbreiding van de golf.

  Landmeter-expert Johan Vandewalle werd aangesteld voor het bepalen van de uitwinningsvergoeding. Deze uitwinningsvergoeding werd bepaald op 1 euro/m². De uitwinningsvergoeding bedraagt in totaal 104.579 EUR.

  De gemeente ontving het definitieve ontwerp van akte tot beëindiging van de erfpachtovereenkomst op 10 oktober 2021. De akte tot beëindiging van de erfpachtovereenkomst dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

zakelijk recht

 • Gaselwest en Fluvius wensen de bestaande distributiecabine (gelegen Gulden Vlieslaan 60+ te Koksijde) met nummer 8840 te vervangen en over te gaan tot het oprichten van een nieuwe distributiecabine "Sangatte" met nummer 21798, met inbegrip van het aanleggen van de noodzakelijke leidingen, in het kader van de uitbating van het elektriciteits-en/of gasdistributienetwerk.

  Voor het plaatsen van de distributiecabine wordt een recht van opstal op een perceel grond aan de Gulden Vlieslaan gegeven met een oppervlakte van 6m².
  West Notarissen werd door het college van burgemeester en schepenen aangesteld voor de opmaak van de akte. Op 30 september 2021 mocht de gemeente de ontwerpakte ontvangen.
  Een eenmalige vergoeding van 500 euro zou worden betaald door Gaselwest. Het opstalrecht zou gevestigd worden voor 50 jaar.
  Alle kosten voor het vestigen van het opstalrecht zijn ten laste van de opstalhouder.
  De akte dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

overeenkomsten

werkingstoelagen

 • In zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2018 werd de overeenkomst voor een werkingstoelage aan de Harmonie Koksijde, Oostduinkerke en El Fuerte goedgekeurd en dit voor een periode van 3 jaar. Deze overeenkomst zorgde ervoor dat elke vereniging eenzelfde toelage mocht ontvangen en dat de prestaties in ruil voor de toelage werden vastgelegd. Elke vereniging mocht vanaf werkjaar 2018 een toelage van 17.500 euro ontvangen in ruil voor 10 gratis prestaties voor de VVV of de gemeente Koksijde.

  Voorgesteld wordt om de werkingstoelage voor elke vereniging te behouden waarbij elke vereniging 10 prestaties zou leveren in ruil voor de toelage.

toekennen eretitels

 • Na de voorbije Flanders Ladies Trophy 2021 kondigde Marc Jacob aan dat het zijn laatste editie was als tornooi directeur. Omwille van gezondheidsredenen geeft hij de fakkel door aan andere leden van het bestuur van de FLT. Om Dhr. Jacob te bedanken voor zijn vele jaren inzet, werd hij in september reeds uitgenodigd in de Kokpit voor een huldiging.

  Marc Jacob was voor het eerst betrokken bij de FLT, als manager. In ’98 werd hij verantwoordelijk voor de public relations en in ’99 nam hij de taak van tornooidirecteur op, in opvolging van Wim Moens. In 2002 werd hij ook voorzitter van de vzw FLTK.

  Speech met meer info in bijlage.

  Het college stelt voor om hem nu ook officieel als sportief ambassadeur van Koksijde te benoemen.

onderwijs

basisonderwijs

reglementen
 • De  functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten wordt vanaf schooljaar 2021-2022 hervormd.
  De volgende zaken worden aangepast:

  • Generieke functiebeschrijving per ambt of functie
  • Inhoud van de functiebeschrijving
  • Evaluatie voorbehouden voor beperkt aantal personeelsleden
  • Inkorten evaluatieperiode na een 1ste negatieve evaluatie

  Omdat de gemeentelijke basisscholen behoren tot de scholengemeenschap Strand en Polder is uniformiteit belangrijk. Voor alle scholen binnen de scholengemeenschap wordt hetzelfde evaluatiereglement gehanteerd.

  De omschrijving van de kerntaken in de functiebeschrijving worden identiek overgenomen zoals genegotieerd in de scholengemeenschap.  De missie en waarden van Koksijde worden wel opgenomen in de functiebeschrijvingen basisonderwijs.

huishoudelijke reglementen

 • De specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur zijn opgenomen in een huishoudelijk reglement.  In bijlage het voorstel voor Snookerzaal Ster Der Zee, naar analogie met andere sportinfrastructuren.

 • Het huidige reglement van de dienst voor onthaalouders werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 oktober 2017 en is aan hernieuwing toe. In bijlage een versie van het nieuwe reglement alsook de addendum.

  De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Wijzigingen adres burelen dienst onthaalouders naar Zeelaan 42 te Koksijde.
  • Sinds 1/10/2020 werkt de dienst met het softwareprogramma Deona. Alle aanwezigheden worden digitaal door de onthaalouders zelf bij gehouden. Dagelijks ontvangen ouders een email waarin aankomst- en vertrekuur vermeld staat. Indien hier een fout werd gemaakt, kunnen ouders binnen de 48u hun opmerking doormailen naar de dienst voor onthaalouders. Ouders worden geacht akkoord te gaan met de aanwezigheden als ze deze binnen die termijn niet hebben betwist. 
  • Het nieuwe reglement werd aangepast volgens de opmerkingen van de Zorginspectie na hun bezoek op 22/04/2021.
   • de informatie en contactgegevens van alle kinderopvanglocaties worden in bijlage gevoegd;
   • verwijzing naar de verzekering, vermeld in artikel 29, met de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer;
   • bij wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders mag geen opzegtermijn opgelegd worden;
   • de betalingswijze: domiciliëring mag geen verplichting zijn. Ouders moeten een keuze krijgen in hun betalingswijze (zie p. 14)
   • bepalingen rond de opzegmodaliteiten (zie p.14)
  • Bepaalde puntjes in het huishoudelijk reglement werden verplaatst. 
  • De effectieve prijzen werden uit het huishoudelijk reglement gehaald en toegevoegd aan een addendum (vb prijs warme maaltijd, boetes, administratie- en facturatiekosten).

Mondelinge vragen

 • raadslid Van Herck - rotonde Sint-Idesbaldusstraat

  raadslid Van Herck vraagt aandacht voor de veiligheid op het rondpunt in de Sint-Idesbaldusstraat gezien er reeds diverse ongevallen zijn gebeurd waarop de burgemeester meldt dat dit al besproken is met de burgemeester van Veurne om bij AWV aan te dringen voor aanpassingen

  raadslid Pieters - fietsers Burgweg

  raadslid Pieters verwijst naar het feit dat veel fietsers gebruik maken van de Burgweg om naar Veurne te gaan, er komen opmerkingen dat het via deze route pikdonker is in de winter, er gebeuren wel weinig ongevallen, hij vraagt om op de meest donkere punten verlichting te voorzien; de burgemeester zal de vraag meenemen en heeft al gevraagd aan de politie om controle uit te voeren op de fietsverlichting en gebruik van fluohesjes

  raadslid Pieters - zijstraten Van Buggenhoutlaan

  raadslid Pieters verwijst naar de raad van april 2019 waarbij reeds werd gezegd dat aantal zijstraten van de Van Buggenhoutlaan in slechte toestand zijn en er toen werd gezegd om deze mee te nemen bij de heraanleg van de Van Buggenhoutlaan maar dit nu niet in de plannen voorkomt; de burgemeester antwoordt dat dit zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn

  raadslid Loones - sportkooi met basketplein

  raadslid Loones vraagt wanneer dit initiatief wordt voorzien op het sportpark in Oostduinkerke, burgemeester antwoordt dat de plannen in opmaak zijn en dit volgend jaar wordt voorzien, raadslid Loones vraagt ten slotte om een alternatief te voorzien aan de jeugdherberg

  raadslid Hillewaere - beiaard Erfgoedhuis

  raadslid Hillewaere verwijst naar de bestaande beiaard in het Erfgoedhuis die reeds jaren dezelfde deuntjes laten horen en daarom voorstelt om een aantal nieuwe liedjes te programmeren waarop schepen Anseeuw antwoordt dat de mogelijkheden worden bekeken, er is al een nieuwe besturing en er kunnen nu ontelbare liedjes worden afgespeeld nadat de nummers bewerkt werden, ze deelt ook mee dat er momenteel wordt onderzocht om een nieuwe beiaard te plaatsen in Koksijde

  raadslid De Coster - herinrichting kantoorruimtes

  raadslid De Coster verwijst naar het Nieuwe Werken, met name kantoor- en thuiswerken, wat betekent dat de kantoorruimtes efficiënter zullen kunnen gebruikt worden, hij vraagt welke acties het gemeentebestuur hier zal nemen om de ruimtes beter te benutten en of hier een plan voor kan opgemaakt worden; schepen Decorte antwoordt dat het personeel over goede werkplekken beschikt en het managementteam ondertussen bezig is met initiatieven rond telewerken en flexwerken

  raadslid Verhaeghe - Koksijde bus

  raadslid Verhaeghe verwijst naar eerdere discussies met de Lijn over het openbaar vervoeraanbod; ze verwijst naar een bespreking in het college op 25 oktober om een eigen Koksijde bus in te leggen, maar ze verneemt dat het nu in het openbaar vervoeraanbod wordt opgenomen, ze vraagt hoe het in elkaar zit, vraagt of de verbinding naar Sint-Idesbald en station gegarandeerd blijft; schepen Decorte antwoordt dat er nog geen concrete timing is aangegeven voor het openbaar vervoer, met de Koksijde-bus wordt eigenlijk de lijn 69 bedoeld en moest hiervoor een alternatief bieden met een budget van 150.000 euro, maar dit budget nu zal gebruikt worden voor het behoud van lijn 69

  raadslid Dirk Decorte - renovatiepremie

  Raadslid Decorte verwijst naar eerdere vragen in verband met betaalbaar wonen en het feit dat niet voor iedereen een nieuwbouw haalbaar is en er dus ook moet ingezet worden op premies voor renovatie; hij verwijst ook naar een initiatief van de stad Nieuwpoort en naar de reactie van de burgemeester hierop, met name dat Koksijde zijn oude bevolking koestert; hij stelt dat het voor jonge Koksijdenaars onmogelijk wordt om een woning aan te kopen en hij betreurt dat er weinig initiatieven zijn, waarop schepen Decorte ook aanhaalt welke initiatieven er al bestaan op het vlak van renovatiepremies, het is ook de bedoeling deze om te vormen tot een klimaatpremie die aansluit bij bestaande premies, de burgemeester reageert dat Koksijde dé toonaangevende gemeente is voor de jeugd maar het ook een realiteit is dat de gemeente een verzorgende gemeente is en dat ook door het niet heffen van een aanvullende gemeentebelasting de jeugd een voordeel heeft; raadslid Decorte repliceert dat we de jongeren hier in de gemeente moeten kunnen houden, hij vindt dat er veel problemen zijn in de dancings, jongerencafés sterven uit enz. waarop de voorzitter dit punt afsluit

  raadslid Ringoot - laadpalen voor elektrische wagens

  raadslid Ringoot verwijst naar eerdere antwoorden over dit item en stelt dat de situatie is gewijzigd met name dat de Vlaamse en federale overheid grote ambities heeft op het vlak van overschakelen naar elektrische wagens, hij vraagt of de plannen en ambities zijn gewijzigd, waarop schepen Decorte antwoordt dat de gemeente einde september een plan heeft overgemaakt aan Fluvius waarin 516 laadpalen zijn voorzien op een 60-tal plaatsen en waar duidelijkheid over gevraagd werd

  raadslid Loones - mountainbikeverbinding

  raadslid Loones verwijst naar een mogelijke fietsverbinding tussen Hannecartbos en Kinderlaan in het fietsbeleidsplan  en suggereert om alvast een moutainbikeverbinding daar te voorzien waarop schepen Decorte antwoordt dat het de bedoeling is om een verbinding te maken tussen de Louisweg en het Hannecartbos, dit moet onderzocht worden gezien het over private percelen gaat

  raadslid De Coster - digitalisering

  raadslid De Coster stelt vast dat de gemeente inzet op digitalisering en dat er ook geld is voorzien door de Vlaamse Overheid voor verdere digitalisering en vraagt of Koksijde zich hiervoor heeft ingeschreven; schepen Van Hove antwoordt dat Koksijde zich heeft ingeschreven in een initiatief van DVV Westhoek omdat Koksijde zelf onvoldoende inwoners heeft om voor subsidies in aanmerking te komen

  raadslid Hillewaere - site jeugdherberg Oostduinkerke

  raadslid Hillewaere verwijst naar feit dat de scouts van Oostduinkerke extra ruimte krijgt nabij site van de jeugdherberg, hij vraagt wat de plannen zijn met de verkaveling en vraagt of er hier geen sociale woningen zullen komen; schepen Van Hove antwoordt dat de scouts inderdaad meer plaats zal krijgen in de plannen, dit project nu verder uitgewerkt wordt en het standpunt in verband met sociale woningen blijft behouden

  raadslid Hancke - speelpleintje Wulpen

  raadslid Hancke vindt dat het nieuwe speelpleintje in Wulpen wat mager uitvalt en vraagt om een aantal speeltjes extra te voorzien, waarop schepen Van Hove antwoordt dat de laatste bestelling reeds is ingepland en de vraag later zal hernomen worden

  raadslid Van Herck - winterterrassen

  raadslid Van Herck doet het voorstel om winterterrassen te activeren zodat de horeca extra wordt ondersteund, hij verwijst daarbij naar het initiatief van de stad Oostende waar het digitaal en gratis wordt aangeboden, hij vraagt om dit te bespreken in de VVV en hij stelt voor dat richtlijnen zoals duurzaamheid en materiaalgebruik worden opgesteld; schepen Dawyndt antwoordt dat het reglement moet aangepast worden en ook andere voorschriften moeten bekeken worden, de meeste terrassen zijn ook al verwijderd, een wijziging van het reglement zal goed moeten bekeken worden, terrassen zien ook af in de winter en er moet bekeken worden of uitbaters zelf wel vragende partij voor zijn

  raadslid Dirk Decorte - situatie home Mathilde Schroyens

  raadslid Decorte verwijst naar de slechte toestand van home Mathilde Schroyens, het feit dat het een ruïne wordt en krakers die er gesignaleerd worden; hij vraagt dat dit wordt aangepakt en de nodige maatregelen worden genomen; schepen Dawyndt verwijst naar een aanmaning die werd gestuurd naar de eigenaar om de nodige maatregelen te nemen, er zijn ook PV's opgesteld door de politie, er zal een nieuwe scherpere aanmaning worden gestuurd naar de eigenaar

  raadslid Wolter Hofmans - toren Hoge Blekker

  raadslid Wolter Hofmans verwijst naar een punt die ze agendeerde om de toren Hoge Blekker uit het meerjarenplan te schrappen; ze vraagt hoe de ontwerper reageert ten aanzien van de beslissing om het project niet verder te zetten en hoeveel dit zal kosten; schepen Dawyndt antwoordt dat het vonnis pas dateert van 4 november en dit nog niet werd onderzocht; raadslid Wolter Hofmans wijst er ten slotte op dat ze met haar punt op de vorige raad precies wilde vermijden om nutteloze kosten te maken

Punten bij hoogdringendheid

 • De nieuwe besmettingsgolf van het COVID-19-virus in België en Europa zorgt ervoor dat maatregelen zich verder opdringen om de overdracht van het virus tegen te gaan door ondermeer de intensiteit en de duur van het contact tussen personen in een besloten ruimte te beperken.

  Om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterste ernstige gevaren voor de volksgezondheid werden reeds diverse maatregelen genomen door de federale overheid. Het spreekt voor zich dat deze maatregelen strikt dienen te worden opgevolgd. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol. Niet alleen door ervoor te zorgen dat burgers en inwoner de opgelegde maatregelen strikt opvolgen maar ook door hierbij zelf het goede voorbeeld te geven.

  Bovendien heeft een lokaal bestuur de specifieke opdracht te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeenten en van de burgemeester in het bijzonder tot het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.

  De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen de gemeente te verzekeren. Op grond van de artikelen 134 §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en gezondheid) op openbare en publiek toegankelijke plaatsen en kan hij een politieverordening maken bij onvoorziene gebeurtenissen waarbij het stilzitten kan leiden tot schade voor de inwoners.

  De lokale en provinciale besturen zijn essentiële diensten, waarvan de werking verzekerd moet worden. De keuze op welke wijze het bestuur vergadert, moet een weloverwogen keuze zijn. Het is een lokale afweging die moet worden gemaakt, en waarbij ook de mogelijkheid om digitaal te vergaderen moet meegenomen worden. Het lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie.

  Volgens de richtlijn van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur beslist het lokaal bestuur tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan.

  Bij een fysieke vergadering is het essentieel dat de geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing worden gerespecteerd. Bovendien moet de fysieke vergadering ook toegankelijk zijn voor pers en publiek. De openbaarheid is een wezenlijke waarborg voor de democratische werking van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissie. Echter moet de fysieke vergadering ook om gezondheidsredenen veilig kunnen doorgaan.

  Juridisch beschouwd kan de manier waarop vergaderd wordt, dus fysiek, hybride of digitaal zijn, en ligt de afweging bij het lokaal bestuur zelf

  Gelet op de huidige gezondheidssituatie is het niet raadzaam om de vergadering volledig fysiek te laten doorgaan. Bovendien beschikt Koksijde niet over een zaal waar de onbeperkt publiek kan worden toegestaan en waar tegelijkertijd live kan worden gestreamd.

  Na afweging blijkt dat een hybride-vergadering in deze niet tot de beste oplossing leidt. Uit praktische overwegingen wordt dan ook beslist om de vergadering volledig virtueel te houden teneinde alles overzichtelijk te houden, iedereen de kans te geven om aan de discussie deel te nemen en aan het publiek de mogelijkheid te geven de zitting virtueel bij te wonen. Dit lijkt minder haalbaar indien èn fysiek èn virtueel wordt vergaderd.

  Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een volledige digitale manier te vergaderen. Een vergadering kan via videoconferentie worden georganiseerd. Op deze manier kan virtueel worden vergaderd. De openbaarheid wordt gegarandeerd door een live-streaming.


Publicaties

Overige