Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

di 20/09/2022 - 11:20

Politiebesluit van de burgemeester betreffende toelating tot het uitvoeren van werken van openbaar nut, met name het uitvoeren van ontmijningswerken op het strand te Koksijde tussen het Zavelplein en de Gilles Scottlaan van 21 september 2022 om 00.00 uur tot 31 maart 2023 om 23.59 uur

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Pascale Feys
Afwezig: Joeri Stekelorum

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de burgemeester;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2, dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester dat bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten;

Gelet op het Algemeen Politiereglement van de gemeente Koksijde van 13 december 2021, en latere wijzigingen, meer bepaald Titel 3. OPENBARE RUST EN OVERLAST, Hoofdstuk 3. GELUIDSHINDER, Artikel 2, §1 en §2;

Gelet op de aanvraag van 24 januari 2022 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor het uitvoeren van ontmijningswerken op het strand te Koksijde tussen het Zavelplein en de Gilles Scottlaan in de periode van 21 september 2022 om 00.00 uur tot 31 maart 2023 om 23.59 uur;

Overwegende dat op het strand te Koksijde tussen het Zavelplein en de Gilles Scottlaan detectie- en ontmijningswerken dienen uitgevoerd te worden; dat de ontmijningswerken noodzakelijk zijn om het veiligheidsniveau van het strand te blijven garanderen; dat op deze manier het strand van de gemeente Koksijde munitievrij zal zijn en de veiligheid kan gegarandeerd worden voor alle strandgebruikers;

Overwegende dat de aanvoer van het nodige materiaal via de Gilles Scottlaan te Koksijde gepland is vanaf eind januari; dat het ontmijnen zelf zal starten op 21 september 2022 en zal duren tot 31 maart 2023; dat de aannemer opruimwerken dient uit te voeren ter hoogte van de laagwaterlijn; dat hij hiervoor afhankelijk is van de getijden; dat om deze reden ook ’s nachts en vroeg in de ochtend gewerkt zal worden; dat ter hoogte van het effectieve oppersen het strand niet toegankelijk zijn; dat de rest van het strand maximaal wordt vrijgegeven; dat het effectieve vernietigen van de munitie niet zal gebeuren tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens;

Overwegende dat het Algemeen Politiereglement van de gemeente Koksijde van 13 december 2021 bepaalt in Titel 3. OPENBARE RUST EN OVERLAST, Hoofdstuk 3. GELUIDSHINDER, Artikel 2, §1 dat het gebruik van (bouw)werktuigen aangedreven door zowel ontploffings- als elektrische motoren is toegestaan tussen 08 uur en 20 uur, behalve op zondagen en wettelijke feestdagen; dat conform §2 van hetzelfde artikel de burgemeester een voorafgaande schriftelijk toelating kan verlenen om werken van openbaar nut uit te voeren in afwijking op §1;

Overwegende dat de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling kennis heeft genomen van de vraag om af te wijken van het Algemeen Politiereglement om ook tussen 20 u. en 8u. verder te kunnen werken gezien de afhankelijkheid van de getijdenwerking; dat de burgemeester dergelijke afwijking kan toestaan om werken van openbaar nut uit te voeren; dat het verwijderen van munitie van het strand beschouwd kan worden als een werk van groot openbaar belang; dat de voorgestelde voorwaarde om het effectieve vernietigen van de munitie niet te voorzien tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens de hinder in de omgeving beperkt; dat de vraag aldus gunstig geadviseerd wordt;

Overwegende dat de werken zullen worden uitgevoerd door Braet nv te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 2 en dit in opdracht van de Vlaamse Overheid, meer bepaald van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust;

Overwegende dat het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid ten gepaste tijde een persbericht zal uitsturen en dat de gemeente deze werken zal aankondigen via de gebruikelijke kanalen zoals gemeentelijk infoblad Tij-Dingen, de gemeentelijke website en sociale media;

Art. 1: Burgemeester Marc Vanden Bussche beslist om toelating te geven voor het uitvoeren van werken van openbaar nut, uit te voeren in opdracht van Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, met name met name het uitvoeren van ontmijningswerken op het strand tussen het Zavelplein en de Gilles Scottlaan van 21 september 2022 om 00.00 uur tot 31 maart 2023 om 23.59 uur mits wordt voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:
- de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid in het algemeen te garanderen.
- Het daadwerkelijk vernietigen van munitie is niet toegelaten tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens.