Terug
Gepubliceerd op 25/02/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 21/02/2022 - 19:30

Hervaststelling retributiereglement bibliotheek Koksijde

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op art. 41, tweede lid, 14° decreet van 22 december 1017 over het lokaal bestuur;

Gelet op artikel 6 en 7 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;

Gelet op artikel 6 en 7 van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Gelet op de hervaststelling van het "reglement voor de gebruiker van de viertoren-bibliotheken" op de gemeenteraad met zitting op 17 februari 2020;

Overwegende de principiële goedkeuring van het College voor Burgemeester en Schepenen van 7 februari 2022;

Overwegende dat vzw Cultuurconnect vanaf 1 maart 2022 start met een proefjaar voor het vernieuwde IBL-systeem (interbibliothecair leenverkeer);

Overwegende dat vzw Cultuurconnect vanaf 1 maart 2022 8 EUR per IBL-aanvraag zal aanrekenen aan de aanvragende bibliotheek;

Overwegende dat het de bedoeling is van de bibliotheken om interbibliothecair leenverkeer (IBL), een tijdrovende en dure dienstverlening omwille van de werklast en hoge portkosten, af te bouwen en de leners te stimuleren om het werk zelf op te halen in een andere bibliotheek in de samenwerking;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De aanvragers/gebruikers van de dienstverlening in de gemeentelijke openbare bibliotheek van Koksijde zijn vanaf 01 maart 2022 een retributie verschuldigd volgens de bepalingen van dit besluit. De dienstverlening en de gebruiksregels worden beschreven in het "reglement voor de gebruiker van de Viertoren-bibliotheken" zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

Art. 2: De tarieven en bepalingen worden als volgt vastgesteld:

Lidgeld
Tot en met 17 jaar: gratis
Vanaf 18 jaar: € 5,00 / lopend jaar

Uitleenvoorwaarden
aantal:15 materialen
uitleentermijn: 4 weken
verlengtermijn: 4 weken
telaatgeld per dag per materiaal: € 0,10
Telaatgeld wordt aangerekend van maandag t.e.m. zaterdag (behalve op feestdagen). Dit geldt vanaf de eerste werkdag na de overschrijding van de uiterste uitleentermijn, al dan niet na de aangevraagde en toegestane verlenging.

Tarieven
fotokopie – print zwart/wit
A4-blad: € 0,10 / blad
A3-blad: € 0,20 / blad

Fotokopie/print
kleur A4: € 2,00 / blad
kleur A3: € 4,00 / blad

Verkoop artikelen
herbruikbare tas: € 0,70

Bijkomende heffingen
beschadiging barcodelabel € 0,50 / label
beschadiging aan object de prijs wordt geval per geval vastgesteld
verlies e-reader kostprijs van het toestel
duplicaatpas € 2,50 / pas
Bij niet terugbrengen, verlies, beschadiging of diefstal van materialen wordt de kostprijs van het object verhoogd met de kosten van de verwerking van het object.

Administratieve kosten
Kosten herinneringsbrieven ten laste van de lener:
1ste herinneringsbrief : € 1,00
2de herinneringsbrief : € 1,00
3de herinneringsbrief: € 5,00
Verlies materiaal: kostprijs materiaal + € 2,50 administratieve kost per materiaal

Dienstverlening
reservatie: € 1 / aanvraag
IBL tussen openbare bibliotheken: € 5 / aanvraag
IBL vanuit andere instellingen: de reële kosten voor de levering van het aangevraagde werk

Art. 3: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die de dienstverlening aanvraagt of gebruikt of in gebreke blijft in geval van beschadiging of verlies van materialen. Ouders van minderjarigen zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde retributie.

Art. 4: De bib verstuurt (elektronische) maningsbrieven om de materialen terug te brengen.

Art. 5: Indien materialen laattijdig of niet worden teruggebracht of het telaatgeld of openstaande bedragen niet aan de betaalautomaat betaald werden, wordt een factuur opgemaakt en verstuurd aan de schuldenaar. Indien een aanmaning aangetekend wordt verstuurd, dan wordt hiervoor een aanmaningskost aangerekend van 6 euro per aangetekende brief ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Art. 6: De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering/factuur/kostennota, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement.
Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
De kosten van de invorderingsprocedure zijn ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Art. 7: Het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2017 houdende hervaststelling retributiereglement bibliotheek Koksijde wordt opgeheven vanaf 1 maart 2022.