Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 18:00

Vaststellen retributie op het afleveren van badge voor activering slagboom 2023-2025

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sam De Rechter, raadslid

Gelet op artikel 41,2e lid, 14° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het reglement inzake de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-Idesbald, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en Lucionplein;

Overwegende dat door het college van burgemeester en schepenen op basis van de voormelde aanvullende politiereglementen toegang kan verleend worden op met slagbomen afgesloten weggedeelten; dat voor de activering van deze slagbomen gebruik wordt gemaakt van door de gemeente ter beschikking gestelde badges die voor de toegestane termijn worden geactiveerd; dat de huidige werkwijze waarbij een waarborg betaald dient te worden bij afgifte van de badge een extra last legt op zowel technisch bureau als boekhouding (in en uitboeken van waarborgen);

Overwegende dat de diensten om efficiëntieredenen van deze werkwijze willen afstappen en bij de afgifte, samen met het gebruiksreglement, voortaan geen waarborg meer te vragen, doch indien de badge na de gebruikstermijn niet wordt teruggebracht of verloren is gegaan, om dan de kostprijs van de badge en de softwarekost aan te rekenen aan degene die de badge aangevraagd en toegekend kreeg; dat aanvragers, die reeds in bezit zijn van een badge die niet teruggebracht werd, voor een vernieuwing of nieuwe activering van de slagboom een nieuwe badge aanvragen, de vergoeding verlies badge verschuldigd zijn en deze eerst moeten voldoen alvorens een nieuwe badge te kunnen bekomen;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art.1:  Dit reglement is van toepassing op het reglement inzake de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-Idesbald, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en Lucionplein.

Voor het gebruik van een badge voor de activering van een gemeentelijke slagboom volgens voormelde reglementen, is een retributie van 0 euro verschuldigd door de aanvrager aan wie de toelating wordt gegeven tot gebruik van de badge.

Art.2: De retributie voor verlies, beschadiging, diefstal of enige andere vorm van buitenbezitstelling of het niet terug binnen brengen bij einde activering of opzeg wordt vastgesteld op 25 euro per badge.
Er wordt enkel nieuwe badge afgeleverd als deze retributie voor een vorige verloren gegane, beschadigde of gestolen badge of niet terug binnengebrachte badge volledig (desgevallend met inbegrip van de invorderingskosten) is betaald.

Art.3: Deze vergoeding is verschuldigd door de natuurlijke, de feitelijke of de rechtspersoon die de badge aanvraagt en aan wie ze is toegekend, overeenkomstig de bepalingen van het politiereglement.

Art.4: De retributie moet binnen de veertien kalenderdagen betaald worden op factuur door overschrijving op een rekening van het gemeentebestuur.

Art.5: Invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering

§1. De schuldvorderingen moeten betaald worden voor de vervaldag vermeld op de factuur/kostennota.

§2. De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering/factuur/kostennota, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement.

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

§3.  Vervolg van de procedure tot de volledige betaling van de retributie en eventuele administratiekosten:

  1. Er worden maximaal twee niet aangetekende maningen verstuurd. Deze zijn te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
  2. Voorafgaand aan de gedwongen procedure via dwangbevel, wordt één aangetekende aanmaning verstuurd. Deze is te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.

§4. Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de gemeentelijke financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder.

De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen

§5. Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§6. In geval van betaling wordt de ontvangen som eerst aangerekend op de invorderings- en administratiekosten en vervolgens op de openstaande som van de schuldvordering/retributie.