Terug
Gepubliceerd op 29/04/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 26/04/2021 - 19:30

Hervaststellen belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - 2021-2025

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op artikel 162 en 170 §4 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 2e lid,14°;

Gelet op de omzendbrief van 19 februari 2019 nr. ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Overwegende de beslissing om de tarieven van de grafconcessies uit te breiden in die zin dat meerdere niet-inwoners kunnen genieten van het tarief van inwoners; Worden ook met inwoners gelijkgesteld: de personen geboren in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen en de personen die hier meer dan 20 jaar gewoond hebben, de personen die een verwante tot in de tweede graad hebben die woont in Koksijde op het moment van overlijden alsook de personen waarvan een familielid tot in de tweede graad reeds in Koksijde begraven is en oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn;

Overwegende de bezorgdheid voldoende plaats te hebben op de begraafplaatsen; dat de mogelijkheid wordt geboden om in een dubbele kelder of nis een bijkomende kleine kist te bergen; dat elke gemeente voor haar inwoners voldoende begraafmogelijkheden moet voorzien ten haren laste en dat het niet kan dat er omwille van kostprijs gekozen wordt om in een andere gemeente begraven te worden; dat dit de belangrijkste reden is om een ander tarief toe te passen voor niet-inwoners

Overwegende dat een regeling dient te worden uitgewerkt wanneer afstand wordt gedaan van de concessie wegens opgraving of crematie; dat er evenwel hierbij rekening wordt gehouden met de noodzaak dat dit niet om de haverklap gebeurt en de sereniteit en orde op de begraafplaats gerespecteerd moet worden; dat een terugbetaling wordt uitgewerkt waarbij een vaste kost die de administratieve meerkosten dekt, verschuldigd blijft;

Overwegende dat indien een collectieve ontgraving plaats vindt in opdracht van Lokaal Bestuur Koksijde van zone(s) op de gemeentelijke begraafplaatsen bestemd voor begrafenissen in volle grond zonder concessie alwaar de termijn van 10 jaar grafrust verlopen is,  stelt het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad voor om de ontgravingstaks niet langer aan te rekenen, indien de familie van de overledene de stoffelijke resten wil herbegraven in een perceel met concessie op een Koksijdse begraafplaats; dat de kosten voor de herbegraving en voor de concessie zijn ten laste van de aanvrager;
Overwegende dat het voorvalt dat overlevende familieleden, op het moment dat de collectieve ontgraving wordt aangekondigd op de begraafplaats door het gemeentebestuur, laten weten dat ze de stoffelijke resten uit een zone bestemd voor begraven in volle grond zonder concessie waarvan de termijn van 10 jaar grafrust is verstreken willen herbegraven in een nieuwe concessie op een Koksijdse gemeentelijke begraafplaats, mits het voldoen van de eraan verbonden belastingen;
Dat hiertoe aan artikel 11 van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 "vaststellen belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen" periode 2020 - 2025 dient dus een 4de punt toegevoegd;
Dat indien de familie van de overledene voor het verstrijken van de 10 jaar grafrust of in geval er geen collectieve ontruiming door het gemeentebestuur is aangekondigd, de stoffelijke resten wil laten herbegraven, dan blijft de ontgravingsbelasting verschuldigd door de aanvrager;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1. Voor de periode beginnend op 27 april 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een indirecte belasting geheven ten laste van de aanvrager voor het begraven van een inwoner van de gemeente, een met een inwoner gelijkgestelde persoon of een niet-inwoner d.m.v. een concessie van 50 jaar in een grafkelder of in een columbarium-nis of in een urnenkelder in het urnenveld of voor begraven in volle grond, voor de as-verstrooiing en voor de ontgravingen.

Art. 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon die de grafconcessie, de as-verstrooiing of de ontgraving aanvraagt.
Alvorens de begrafenis of de ontgraving plaats grijpt, moet het bedrag van de belasting geconsigneerd worden in de handen van de financieel beheerder of zijn aangestelde, die er kosteloos kwitantie voor aflevert.

Art. 3. Voor de toepassing van deze belasting worden volgende definities gebruikt:
§1. als inwoner van de gemeente worden beschouwd:
- de persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Koksijde;
- de persoon die opgenomen is in een rusthuis voor zover hij/zij uit de bevolkingsregisters van de gemeente Koksijde is uitgeschreven om onmiddellijk te worden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar het rustoord zich bevindt;
§2 als personen gelijkgesteld met inwoners worden beschouwd:
- de personen geboren in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen
- de personen die in de gemeente Koksijde meer dan 20 jaar gewoond hebben;
- de personen die een verwante tot in de tweede graad hebben die woont in Koksijde op het moment van overlijden;
- de personen waarvan een familielid tot in de tweede graad reeds begraven is te Koksijde
- oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn

§3 Alle andere personen worden beschouwd als niet-inwoner van de gemeente Koksijde.

Art. 4. De belasting voor begrafenisconcessie van een inwoner van de gemeente of een met een inwoner gelijkgestelde persoon bedraagt:

§1. Voor begrafenis zonder concessie in volle grond / nis in columbarium 1 of 2 personen zonder concessie mits gelijktijdige bij-plaatsing : 10 jaar gratis.

§2. Voor een concessie van 50 jaar in volle grond:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

650

675

675

700

700

 §3. voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 1 persoon:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

650

675

675

700

700

 §4. voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 2 personen:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

875

900

900

925

925

 §5 voor de bij-plaatsing van een bijkomende kleine kist of boventallige urne in een grafkelder, urnenkoffer of columbarium-nis:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

110

110

120

120

120

Art. 5. De belasting voor begrafenisconcessie van een niet-inwoner van de gemeente Koksijde bedraagt:

§1. Voor begrafenis zonder concessie in volle grond voor 10 jaar / nis in columbarium 1 of 2 personen mits gelijktijdige bij-plaatsing zonder concessie 10 jaar :

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

1250

1300

1300

1350

1350

§2. Voor een concessie in volle grond voor 50 jaar:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

1900

2000

2000

2100

2100

§3. voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 1 persoon:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

1900

2000

2000

2100

2100

§4 voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 2 personen:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

2300

2400

2400

2500

2500

§5 voor de bij-plaatsing van een bijkomende kleine kist of boventallige urne in een grafkelder, urnenkoffer of columbarium-nis:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

300

325

325

350

350

Art. 6. Concessies zoals hiervoor bepaald kunnen hernieuwd worden op dezelfde plaats mits betaling van de op het ogenblik van de aanvraag vastgestelde tarieven.

Art. 7. Alle onkosten waartoe het verlenen van de concessies aanleiding zou kunnen geven zijn voor rekening van de aanvrager/concessiehouder.

Art. 8. Indien door de concessie-aanvrager/-houder of zijn rechtsopvolgers schriftelijk en onvoorwaardelijk afstand wordt gedaan van de toegekende grafconcessie die betaald werd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, kan het gemeentebestuur overgaan tot terugkoop van de afgestane grafconcessie. De terugkoop gebeurt tegen de destijds betaalde concessieprijs verminderd met de waarde van de reeds verstreken termijn. Maximaal kan veertigvijftigsten van de destijds betaalde concessieprijs worden terugbetaald. Er gebeurt geen verrekening van mogelijke intresten.

Art. 9. Onder geen beding wordt de toeslag betaald voor de bijzetting van een niet-inwoner afgetrokken of terugbetaald bij de verplaatsing of het terugkopen van de concessie.

Art.  10. Het belastingtarief op het uitstrooien van de as op de as-weide van een gecremeerde niet-inwoner wordt vastgesteld als volgt:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

250

250

250

250

250

Art.  11. Het belastingtarief op de ontgravingen wordt vastgesteld als volgt:

Aanslagjaar:

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief:

650

700

700

750

750

Deze belasting is evenwel niet verschuldigd voor:
1. de ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;
2. de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oude naar een nieuwe begraafplaats, van lijken begraven in niet-vervallen concessies;
3. de ontgravingen van oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn.
4. de ontgravingen die gebeuren naar aanleiding van de beslissing door de gemeente Koksijde van de collectieve ontruiming van zones bestemd voor begrafenissen in volle grond zonder concessie waarvan de termijn van 10 jaar grafrust is verstreken.

Art. 12. De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de termijn van dertig dagen, indien een schuldvordering wordt opgestuurd voor overschrijving op een gemeenterekening, wordt de belasting ingevorderd door opname van de belastingschuld in een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Art. 13. Het belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 wordt opgeheven met ingang van 27 april 2021.