Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 14/11/2022 - 19:30

Retributiereglement voor toegang tot het parcours van X2O Cyclocross - Vlaamse Duinencross 2023

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op artikel 41, 2e lid, 14° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Overwegende dat de gemeente Koksijde de organisatierechten heeft verworven voor X2O Cyclocross – Vlaamse Duinencross 2023 op 5 januari 2023; dat hiervoor door de gemeente Koksijde belangrijke uitgaven in de bieding op de rechten alsmede voor de organisatie van het evenement werden gedaan;

Overwegende dat deze organisatie volgens de geldende BTW regels onder toepassing valt van de BTW-plicht gelet op de concurrentie met gelijkaardige topevenementen;

Overwegende dat het vereist is een retributiereglement goed te keuren om inkomticketten te verkopen die toegang tot het parcours verlenen als toeschouwer; dat een gedifferentieerd tarief noodzakelijk is gezien de kosten ten laste zijn van de Koksijdse inwoners en eigenaars tweede verblijven; dat voorzien wordt in een specifiek tarief voor inwoners en tweede verblijfhouders van Koksijde; dat de organisatie doorgaat op een donderdag;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art 1: De aanvragers van inkomtickets X2O Cyclocross – Vlaamse Duinencross 2023 zijn een retributie verschuldigd voor de toegang tot het parcours volgens de bepalingen hierna vermeld.

Art 2: De retributie voor inkomtickets (toegang tot het parcours) X2O Cyclocross – Vlaamse Duinencross 2023 wordt per stuk bepaald op

 • Inkomkaart aan de kassa donderdag 5 januari 2023: € 15,00 (incl BTW)
 • Inkomkaart aan de kassa donderdag 5 januari 2023 met Belgian Cycling lidkaart: € 14,00 (incl BTW)
 • Kinderen tot en met 12 jaar GRATIS
 • Voorverkoop € 12,00 (incl BTW)
 • Voorverkoop voor inwoners en tweede verblijvers € 8,00 (incl BTW)
 • Vanaf de aankoop van 1.000 inkomtickets of meer door één en dezelfde natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon geldt een retributie per inkomticket van € 7,00 (incl. BTW)

Art 3: De voorverkoop gaat in op 20 november 2022 en eindigt op woensdag 4 januari 2023, tijdens de openingsuren van de verkooppunten.

Art 4: De retributie voor een inkomticket bedraagt 8 euro (incl. BTW) per kalenderdag voor volgende aanvragers:

 • inwoners van Koksijde op voorlegging van de identiteitskaart beperkt tot de houder van de identiteitskaart. Zij tekenen af in een daartoe opgemaakt register.
 • eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde. De aanvraag wordt beperkt tot twee inkomkaarten per adres waar het tweede verblijf in Koksijde is gelegen. Het bewijs van eigendom van een tweede verblijf in Koksijde wordt geleverd op vertoon van het aanslagbiljet tweede verblijf aanslagjaar 2022. Na verkoop van deze inkomkaarten wordt een merkteken aangebracht op het aanslagbiljet in onuitwisbare inkt. Deze inkomkaarten dienen contant betaald te worden bij afgifte. De begunstigden van het tarief, bepaald in dit artikel, kunnen het inkomticket enkel bekomen op het toerismekantoor in het gemeentehuis van Koksijde tussen 1 november 2022 en 31 december 2022 tijdens de openingsuren van het toerismekantoor.

Art 5: Indien de koper een factuur wenst en het aantal gefactureerde kaarten minder bedraagt dan 10 inkomkaarten, dan is een administratiekost verschuldigd van 5 euro, te betalen met de factuur. Bestellingen van inkomkaarten met betaling op factuur worden enkel aanvaard tot ten laatste 27 december 2022 op het emailadres dries.vandenbroucke@koksijde.be.

Art 6: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die één of meerdere inkomticket(ten) wil aankopen of de toegang tot het parcours van X2O Cyclocross – Vlaamse Duinencross 2023 vraagt. De aanvraag gebeurt tegelijk met de vraag voor een toegangsticket. Werd de aanvraag gedaan door twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden.

Art 7: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in volgende uitzonderingsgevallen het toegangsrecht tot het parcours hetzij gratis ter beschikking te stellen hetzij af te wijken van de tarieven vermeld in artikel 2 van dit reglement:

 • voor sponsors van X2O Cyclocross – Vlaamse Duinencross 2023;
 • voor belangrijke sponsors van andere evenementen georganiseerd door de gemeente Koksijde;
 • voor overeenkomsten met transportbedrijven (NMBS, De Lijn,…) waarbij het transport en het inkomticket in één pakket worden aangeboden.

Art 8: Facturen zijn betaalbaar op 7 kalenderdagen na verzending ervan en moeten ten laatste op 3 januari 2023 betaald zijn. In geval de factuur niet tijdig betaald wordt, wordt de bestelling geannuleerd. In dit geval worden administratiekosten aangerekend ten bedrage van 10 % van het bestelde bedrag, met een minimum van 15 euro.

Art 9: Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. De kosten van de invorderingsprocedure zijn ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Art 10: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de coördinator X2O Cyclocross – Vlaamse Duinencross, de sportdienst, de dienst toerisme, de financiële dienst en de financieel directeur.