Terug
Gepubliceerd op 26/10/2021

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 25/10/2021 - 14:30

Vaststellen retributiereglement van kosten voor meerdaagse uitstappen gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke schooljaar 2021-2022

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Dorine Geersens, schepenen

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet Basisonderwijs, artikel 27 dd. 25 februari 1997, gewijzigd bij decreet dd. 6 juli 2007 omtrent de kosteloosheid van de eindtermen, de scherpe en minder scherpe maximumfactuur en de bijdrageregeling voor andere diensten op school;

Gelet op het besluit van het CBS dd. 14 oktober 2019 omtrent de goedkeuring van het retributiereglement op vaste en vrijblijvende kosten voor de gemeentelijke basisscholen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 28 mei 2018 houdende machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalen van de voorwaarden;

Overwegende dat de gemeente Koksijde inrichtend bestuur is van de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke en bijgevolg ook binnen de regelgeving kosten wenst te recupereren om het financiële evenwicht van de gemeente te bewaren;

Overwegende het advies van de directies van de basisscholen;

Overwegende het advies van de financiële dienst;

Overwegende het advies van de schoolraad van beide gemeentelijke basisscholen;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Het retributiereglement zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 31 augustus 2020 wordt opgeheven.

Art. 2: Ten voordele van de gemeente Koksijde, wordt een retributie gevestigd op onderwijsgebonden kosten (diensten, producten en prestaties) in beide gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke. Dit retributiereglement treedt onmiddellijk in werking. 

Art. 3: De bijdragenregeling wordt als volgt vastgesteld

§1 MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR – MEERDAAGSE EXTRA MUROSACTIVITEITEN

Het principe van, het inrichten van het bepalen van de bijdrage voor meerdaagse extra muros activiteiten is voorwerp van onderhandeling in de schoolraad. Deze activiteiten zijn niet toegestaan in het kleuteronderwijs als er een financiële bijdrage van de ouders wordt gevraagd. De bijdragen zijn vastgelegd conform de wetgeving ter zake en zijn onderhevig aan indexatie.

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt het geïndexeerd bedrag van de minder scherpe maximumfactuur voor leerlingen van de lagere school €450,00.

 

Gemeentelijke basisschool Koksijde

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

2 de leerjaar Merkenveld

nvt

€ 67,00

3de leerjaar boerderijklassen

€ 45,00

nvt

4de leerjaar sportklassen Herentals

nvt

€ 110,00

5de leerjaar sportklassen Woumen

€ 90,00

nvt

6de leerjaar bosklassen

Martcourt
€ 160,00

Biedenkopf
€ 255,00

Deze meerdaagse extra muros activiteiten worden in 1 keer gefactureerd in de maand november. 
Meerdaagse extra murosactiviteiten die vroeger doorgaan dan november worden in de maand van de activiteit gefactureerd.
Via mail naar boekhouding@koksijde.be kan gevraagd worden om het bedrag van de sport- of bosklassen in maandelijkse schijven te betalen. De laatste schijf dient minimum 1 maand voor het vertrek op sport- of bosklas betaald te zijn.

Art. 4: Per leerling wordt de schuld gevorderd ten laste van 1 ouder (koppeling aan het rijksregisternummer)

Art. 5: Bij gewettigde afwezigheid kan de schuld gecrediteerd worden, doch enkel op voorwaarde dat de ouder dit onmiddellijk bij het ontstaan van de gewettigde afwezigheid schriftelijk of per mail meldt aan het schoolsecretariaat en de nodige documenten voor het staven van de gewettigde afwezigheid ook bezorgt op het schoolsecretariaat. Indien de gewettigde afwezigheid ontstaat op de dag en voor de aanvang van de activiteit, dan kan de schuld enkel gecrediteerd worden als de ouder de gewettigde afwezigheid telefonisch meldt op het schoolsecretariaat en ten laatste de eerstvolgende werkdag de bewijsstukken van de gewettigde afwezigheid bezorgt aan het schoolsecretariaat. Indien overmacht wordt ingeroepen, dan moet diegene die ze inroept, deze bewijzen.

Art. 6: Invorderingsprocedure en kosten:

§ 1 De schuldvorderingen gebeuren maandelijks en zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

§ 2 De schuldenaar van de retributie, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van 7 kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement. Indien de schuldenaar van de retributie, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 3 Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.6 §1, worden volgende kosten aangerekend voor het verzenden van een niet-aangetekende aanmaning en aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld:

  • Verzending van een niet aangetekende maning: Geen kosten
  • Verzending van een aangetekende maning: € 6,00
  • Bij gebreke aan minnelijke betaling en nadat een aangetekende maning werd verstuurd, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het Gemeentedecreet opgemaakt door de financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder. De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering door de gerechtsdeurwaarder zijn integraal ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§4 Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke rechtspleging.

§5 Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd geheven opschorten.

Art. 7: Het retributiereglement wordt samen met het schoolreglement overhandigd aan de ouders en is ter inzage op het schoolsecretariaat en op de schoolwebsite.

Art. 8: Dit retributiereglement treedt onmiddellijk in werking.