Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 10/10/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Oostduinkerke

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden
Afwezig: Bart Pieters, raadslid

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Overwegende dat de Waalse schoolvakanties anders zijn dan de Vlaamse (o.a. herfstvakantie, krokusvakantie, grote vakantie) en dat het wenselijk is dat tijdens al deze vakanties de Zeedijk is afgesloten;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Parkeerverbod, overeenkomstig art. 65.5.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer:

1. Zuidkant, over de ganse afstand.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE1T en ZE1T’.

Art. 2: Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen:

  1. Verboden rijrichting van de Barkenstraat naar het Ijslandplein

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4 en waar nodig met D1.

Art. 3: Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, openbare diensten en vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.

1) Telkenjare:

a) Vanaf 01 juni om 10.00 uur tot en met 30 september om 19.00 uur.

b) Vanaf 10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de Vlaamse en Waalse schoolvakanties :
- Kerstvakantie
- Krokusvakantie
- Paasvakantie
- Herfstvakantie
tot laatste dag van dit verlof om 19.00 uur.

c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder verlengd weekend inclusief brugdagen vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur.

d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c) vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 19.00 uur.

e) buiten de periodes vernoemd in a, b, c en d ingevolge wekelijkse marktdag, vanaf 01 april tot 31 oktober, van zondag om 19.00 uur t.e.m. dinsdag 14.00 uur

2) Dit verbod geldt niet voor:
a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap.
b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.
c) fietsers en seizoentrapfietsen.

3) Vergunningshouders volgen de uren van het reglement inzake toegang tot de Zeedijk en krijgen geen toegang gedurende de wekelijkse marktdag

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van wegneembare verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen.
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan iedere toegang van de Zeedijk.

Art. 4: Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer:

a) 15.0 Ton
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21

Art. 5: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 25 juni 2018 betreffende de Zeedijk Oostduinkerke