Terug
Gepubliceerd op 12/10/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 10/10/2022 - 19:30

Hervaststellen retributie op het straatparkeren

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid;

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op het artikel 40 §3, artikel 41, tweede lid, 14°, artikel 286 §1 en artikel 330;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, aangevuld bij het decreet van 9 juli 2010 betreffende de invordering van parkeerheffingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie op het wegverkeer;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Gelet op het Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – Gemeentewegen – Afbakening zone “Betalend parkeren”.

Overwegende de tussen de gemeente Koksijde en het AGB Koksijde gesloten beheersovereenkomst van 2 juli 2019;

Overwegende de tussen AGB Koksijde en THV Rauwers Controle NV - Indigo Park gesloten concessieovereenkomst van 22 oktober 2019 met betrekking tot de inning van parkeerretributies;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende het positief advies van de raad van bestuur van het AGB Koksijde van 12 september 2022;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De gemeenteraad stelt de retributie op het straatparkeren als volgt vast:

algemeen

Art. 1: Vanaf 21 oktober 2022 wordt een retributie geheven op het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1-27.3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de Wegcode :

a) in zones met beperkte parkeertijd
b) op de openbare weg met blauwe zone reglementering
c) in zones betalend parkeren

De controle op het straatparkeren en de inning van de parkeerretributies gebeurt door de concessiehouder.

Parkeren in zones met beperkte parkeertijd en op de openbare weg met blauwe zone reglementering

Art. 2: De retributie straatparkeren in een zone met beperkte parkeertijd en op de openbare weg met blauwe zone reglementering is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd en op de openbare weg met blauwe zone reglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op politie van het wegverkeer van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of in geval van de blauwe zone 1 en 2 wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.

Art. 3:

 • ‘SHOP & GO’-plaatsen buiten de zone betalend parkeren :

Parkeren is gratis voor de duur van 30 minuten kortparkeren elke dag van het jaar tussen 09u00 en 19u00 in zones met beperkte parkeertijd aangeduid door de signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met vermelding van afstand), zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. Parkeerkaarten zijn niet toegelaten.

 • Blauwe zone 1 :

Parkeren is gratis voor de duur van 2 uur op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. Parkeerkaarten zijn niet toegelaten.

 • Blauwe zone 2 :

Parkeren is gratis voor de duur van 4 uur op de openbare weg met blauwe zonereglementering aangeduid door de signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’, onderbord maximaal 4uur. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn toegelaten uitgezonderd de gemeentelijke parkeerkaart voor garages waar auto's gerepareerd en/of verkocht worden.

Art. 4:
§ 1 De retributie straatparkeren in een zone met beperkte parkeertijd en op de openbare weg met blauwe zone reglementering is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
§ 2 Deze retributie bedraagt 30,00 euro en laat toe om gedurende maximum tien opeenvolgende uren te parkeren. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag.
§ 3 De retributie straatparkeren in een zone met beperkte parkeertijd en op de openbare weg met blauwe zone reglementering wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het retributiebiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door de concessionaris op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt volgens de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.
§ 4 De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld:

verzending van een eerste aanmaning

geen kosten

Verzending van een tweede aangetekende aanmaning

11,00 EUR

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 11,48 wordt dan 12,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 2010.
Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder. De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

Art. 5:
De retributie straatparkeren in een zone met beperkte parkeertijd en op de openbare weg met blauwe zone reglementering is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

Art. 6:
Het retributiereglement houdende retributie op het straatparkeren, vastgesteld door de gemeenteraad op 13 december 2021 wordt opgeheven met ingang van 21 oktober 2022.

Parkeren in zones waar betalend parkeren van toepassing is

Art. 7: Er wordt vanaf 21 oktober 2022 een retributie straatparkeren in zones waar betalend parkeren van toepassing is geheven op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar, krachtens het Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Afbakening zone “Betalend parkeren”, de beperking van de parkeertijd is gereglementeerd en waar het gebruik van parkeerautomaten is verplicht.
De controle op het beheer van het betalend parkeren en de inning van parkeerretributies straatparkeren in zones waar betalend parkeren van toepassing is, gebeurt door de concessiehouder, die belast is met de inning van de parkeerretributies.
In de zone Betalend Parkeren, zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Afbakening zone “Betalend parkeren”, worden het tarief en de gebruiksmodaliteiten van het betalend parkeren bepaald door dit reglement.
Op de parkeerautomaat worden vermeld: de zone, het toepasselijk tarief, de betaalwijze en de gebruiksvoorwaarden.
De straten waar betalend parkeren van toepassing is, worden onderverdeeld in zones volgens de modaliteiten van dit reglement. De onderverdeling in zones wordt als volgt vastgelegd:

Zone I , ook rode zone genoemd, gedurende alle weekends, feestdagen, schoolvakanties en alle weekdagen tussen 1 juni tot en met 30 september.

In volgende straten en op volgende pleinen

 

Strandlaan vanaf de Zeedijk tot het middelpunt van het kruispunt Goffinlaan/Julien Dillenslaan;
H. Christiaenlaan vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het middelpunt van het kruispunt met de Strandlaan;
George Grardplein;
Oostendelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot aan het huisnummer 9;
Koninklijke Baan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Kursaallaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Heiststraat/Duinbergenstraat;
Maurice Blieckstraat;
Westendestraat vanaf de Maurice Blieckstraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Mariastraat;
Guido Gezelleplein ;
Kursaallaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan;
Boulognestraat;
Pierre Sorellaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Duinbergenstraat ;
Lalouxlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Bosquetiastraat;
Zonder Zorgstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Hertstraat ;
Albert Bliecklaan vanaf middelpunt van het kruispunt met de  Zeelaan/Lejeunelaan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Bosquetiastraat;
Albert I-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de oostelijke inrit van het IJslandplein tot het middelpunt van het kruispunt met Barkenstraat;
Trumelet Faberstraat;
Annastraat;
Barkenstraat;
Leopold II-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Albert I- laan tot het middelpunt van het kruispunt met Jacquetlaan;
Fabiolaplein;
Wepionstraat.

 

Zone II, ook oranje zone genoemd, alle dagen van het jaar.

In volgende straten en op volgende pleinen

 

Zeelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het middelpunt van het kruispunt met de Albert Bliecklaan/Lejeunelaan.

 

Zone III ook paarse zone genoemd, gedurende alle weekends, feestdagen, schoolvakanties en alle weekdagen tussen 1 juni tot en met 30 september.

In volgende straten en op volgende pleinen

 

Koninklijke Baan vanaf de grens met De Panne tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Kursaallaan;
Zeepannelaan;
Pannelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot de grens tussen de parking gelegen Honigklaverweg en huisnummer 34 in de Pannelaan;
het noorden van de Honigklaverweg vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Pannelaan tot aan de grens met huisnummer 5, de parking gelegen aan de hoek van de Honigklaverweg en de Pannelaan inbegrepen;
Leeuwerikenweg;
Geitenweg;
Kapelstraat;
Konijnstraat;
Duindoornstraat;
Olmenstraat;
Myriamweg;
Dumanoirstraat;
Hofstedeweg;
Julien Dillenslaan;
Jan Pootlaan;
Ernest Bertrandlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Jan Pootlaan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Albert Nazylaan;
Albert Nazylaan;
Strandlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Goffinlaan/Julien Dillenslaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Koninginnelaan/Albert Nazylaan;
Zwaluwenstraat;
Meesjesweg;
Henri Christiaenlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Strandlaan tot aan het einde van de straat ter hoogte van huisnummer 80;
Goffinlaan;
Koninginnelaan;
Kerkepanneweg;
Smeyerslaan;
Visserijstraat;
Dwarsstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Smeyerslaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Koninginnelaan;
R. Allemeeschlaan;
Herman Teirlincklaan;
Dumontlaan;
Pieterlaan;
A. Vanhouttelaan;
Genovevapad;
Lijsterpad;
Lucionplein;
Jaakpad;
Jaakvoetpad;
J. Ryckewaertlaan;
Oostendelaan vanaf huisnummer 9 tot het middelpunt van het kruispunt met de Sloepenlaan;
Vandeveldelaan;
Wulpstraat;
Klaprozenstraat;
Jacobuskruidstraat;
Scheepsjongenstraat;
Quinten Metsysstraat;
Sloepenlaan;
Prof.Blanchardlaan;
Jacquelinestraat;
Rozenweg;
Parnassiuskruidstraat;
Grasplantenstraat;
E.Vanlangenhovestraat;
Koninklijke Plaats;
Orchideestraat;
Charleroistraat;
David Tenierslaan;
Gouden Boomstraat;
Steekspelstraat;
Zavelplein;
Burgondiestraat;
Delwartlaan;
H. Consciencestraat;
Zeewierplein;
Prins Albertplein;
St-Idesbaldusstraat;
Middelkerkestraat;
Jacob Jordaensstraat;
Bremraapweg;
Viooltjesperk;
Kunstenaarsstraat;
Albert Bliecklaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Bosquetiastraat;
C. Schoolmeesterslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Albert Bliecklaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Lauwersstraat/Begonialaan;
Lauwersstraat;
Mattezstraat;
Lucie Gerardstraat;
Bovalstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Lauwersstraat tot het middelpunt van het kruispunt met de C. Schoolmeesterslaan;
Salvialaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de anemonenlaan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Begonialaan;
Tulpenlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Anemonenlaan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Begonialaan;
Anjelierenlaan;
Kerkplein vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Tulpenlaan tot aan  het middelpunt van het kruispunt met de Gloxiniaslaan;
Anemonenlaan;
Gloxiniaslaan;
Kruisdistelstraat;
Gaillardaslaan;
Hyacintenlaan;
Mariastraat;
Westendestraat vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Mariastraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Duinbergenstraat;
Jorisstraat;
Rouzestraat;
Hertstraat;
Lejeunelaan;
Zeelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Albert Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan/Lejeunelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de H. Deweertlaan;
Coosemanslaan;
H. Deweertlaan;
Kunstweg;
Dromerijweg;
Horizontlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Lejeunelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Bekentenissenweg;
Bekentenissenweg vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Horizontlaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Hoge Duinenlaan;
Damesweg vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Lejeunelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Bekentenissenweg;
Morinstraat;
Bosstraat;
Schoonverblijfstraat;
Luipaardstraat;
O. Dumareystraat;
Arthur Frèrelaan;
Hortensialaan;
Friquetteweg;
Schoondalstraat;
H. Vandergoesstraat;
Kursaallaan vanaf Zeedijk tot het middelpunt van het kruispunt met de Vlaanderenstraat;
Lalouxlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Bosquetiastraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan;
Schoonjachtstraat;
Avondschemeringspad;
Onagrastraat;
Struikenstraat;
P. Benoitstraat;
Veronicaweg;
Zonnekruidstraat;
Vlaanderenstraat;
Bosquetiastraat;
Jaak Van Buggenhoutlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Kruisdistelstraat/Hagedoornstraat;
Duinbergenstraat;
Sperwerstraat;
Gulden Vlieslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Duinbergenstraat tot aan het middelpunt van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan;
Bauwenslaan;
Schoonzichtstraat;
Condéstraat;
Bronstraat;
Zonder Zorgstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Hertstraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Bauwenslaan/Bronstraat;
Familiestraat;
Pierre Sorellaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Duinbergenstraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke Baan;
Zouavenlaan;
Heiststraat;
Van Haelenstraat;
Zouavenplein;
Gaston Lejeunestraat;
Leopoldine Lejeunestraat;
Fafchampstraat;
Ebbestraat;
Joststraat;
Vredestraat;
Elisabethplein;
Rolandstraat;
Gaillystraat;
Bettystraat;
Rousseaulaan;
Uilenspiegelstraat;
Hoge Duinenlaan;
Dorlodotlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Gaston Lejeunestraat/Rolandstraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Hoge Duinenlaan;
Florislaan;
Roodkapjeslaan;
Sneeuwwitjeslaan;
Klein Duimpjeslaan;
Koninklijke Baan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Duinbergenstraat/Heiststraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Dorlodotlaan;
Maurice Maeterlinckstraat;
A.Degreeflaan;
Cesar Gezellestraat;
Goede Aardelaan;
Potvisstraat;
Karel Woestelaan;
Debusscherestraat;
Gilles Scottlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Albert I Laan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Cesar Gezellestraat en de Mooi Verblijflaan;
De westkant van de Gilles Scottlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Mooi Verblijflaan en de Cesar Gezellestraat richting zee;
De oostkant van de Gilles Scottlaan vanaf de oprit van huisnummer 44 richting zee;
Narcissenlaan;
Zeeraketstraat;
Pirschlaan;
Kwalletjesdreef;
Strandjutterslaan;
Zeemansdreef;
Baron Empainlaan;
Mooi Verblijflaan;
Albert I Laan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Dijkweg tot het middelpunt van het kruispunt met de oostelijke inrit van het Ijslandplein;
Hutstraat;
Edgard Tytgatstraat;
Egelantierlaan;
Golflaan van het middelpunt van het kruispunt met de Egelantierlaan tot aan de grens tussen huisnummer 38 en 40;
Dijkweg;
Weg Der Hoop;
Vreugdelaan;
Zandzeggelaan;
Ijslandplein;
Europaplein;
Biedenkopflaan;
Jacquetlaan;
Hoge Weg;
Leopold II-Laan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Jacquetlaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Rozenlaan ;
Albert I-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Barkenstraat tot het middelpunt van het kruispunt met de Cottagelaan;
Astridlaan;
La Charitestraat;
Elisabethlaan ten noorden van het middelpunt van het kruispunt met de Astridlaan;
Felix Timmermanslaan;
Clos Fleuriweg van het middelpunt van het kruispunt met de Alfred Devoslaan tot aan het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Huldelaan;
Alfred Devoslaan ten noorden van het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Westdiephelling van het middelpunt van het kruispunt met de Albert I Laan tot het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Broersbankhelling;
Westhelling;
Oeverbankhelling;
Trapegeersweg;
Zonneplein;
Blightbankhelling;
Oosthelling;
Cottagelaan ten noorden van het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Duinparklaan ten noorden van het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Karthuizerduinenweg;
Zeebermlaan;
Rodenbachplein;
Kwinteweg;
Uitkijkweg ten noorden van het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Oostdijkweg ten noorden van het middelpunt van het kruispunt met de Zeebermlaan;
Dewittelaan;
Zuidenwindhelling;
Eugène Debognieplein;
Paardevissersweg;
Doornlaan;
Westenwindhelling;
Noordenwindhelling;
Oostenwindhelling;
Zeedijk vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Westenwindhelling tot het middelpunt van het kruispunt met de Kinderlaan;
Kinderlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Zeedijk tot het middelpunt van het kruispunt met de Polderstraat;
Kol.D’Haenenlaan;
Duinpieperdreef;
Gen. Notermanlaan;
Nachtegaalweg;
Kievitstraat;
Noordzeedreef vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Albert I Laan tot het middelpunt van het kruispunt met het Park van Hannecart;
Leeuwerikstraat;
Koekoekweg;
Vinkeweg;
Lijsterstraat;
Tortelduifstraat;
Zilvermeeuwstraat;
Albert I-laan vanaf 150 meter ten westen van het middelpunt van het kruispunt met de Dewittelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de Kinderlaan;
Spreeuwenberg. 

Zone IV ook groene zone genoemd, alle dagen van het jaar

In volgende straten en op volgende pleinen

  De oostkant van de Gilles Scottlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de Mooi Verblijflaan en de Cesar Gezellestraat richting zee tot de oprit van huisnummer 44.

Onder feestdagen worden bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de feestdagen van 04 januari 1974.
De schoolvakanties zijn deze opgenomen in :
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
- het Decreet van 31 maart 2022 van de Franse gemeenschap betreffende de aanpassing van het jaarritme van de scholen voor gewoon, gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan en voor sociale promotie en betreffende de begeleidingsmaatregelen voor de vrijetijdsopvang.
- het Decreet van 3 mei 2019 van de Franse gemeenschap houdende de boeken 1 en 2 van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijswetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern.

Art. 8: De retributie straatparkeren in zones waar betalend parkeren van toepassing is, is naar gelang het geval verschuldigd door:

 1. de titularis van de nummerplaat van het voertuig wanneer geopteerd wordt voor de toepassing van in artikel 9 vermeld TARIEF 1. Wanneer de titularis van de nummerplaat een rechtspersoon betreft en bewijst dat het voertuig, op het ogenblik van de vaststelling, op contractuele of andere basis ter beschikking stond van een derde-gebruiker, van wie hij de identiteit meedeelt, dan is de retributie verschuldigd door deze derde-gebruiker;
 2. de gebruiker van het voertuig door het inbrengen van het retributiegeld in de automaat;
 3. de houder van de kaarten zoals vermeld in onderstaande artikelen 12, 13, 14, 15 en 16. 

Art. 9: De gebruiker van de parkeerplaats kan kiezen tussen 4 tarieven: 

a) TARIEF 1 is van toepassing als de bestuurder wenst te parkeren, zonder andere tijdsbeperking, gedurende maximum 10 uren op de onder artikel 7 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van 30,00 EUR. 

b) TARIEF 2 is van toepassing als de bestuurder wenst te parkeren voor een korte parkeerduur.

Het Tarief 2 wordt rechtstreeks betaald aan de parkeerautomaat of door middel van de bankkaart en bedraagt:

 • in zone I is het parkeren beperkt tot een maximumduur van 2 uur en het tarief bedraagt 0,50 euro per 20 minuten of 1,50 euro per uur;
 • in zone II is het parkeren beperkt tot een maximumduur van 2 uur en het tarief bedraagt 0,50 euro per 20 minuten of 1,50 euro per uur;
 • in zone III bedraagt het tarief 1,00 euro voor 1 uur of 4,00 euro voor de 5 eerstvolgende betalende uren of 6,00 euro voor de 10 eerstvolgende betalende uren volgend op de geldinworp of 24,00 euro voor de 50 eerstvolgende betalende uren volgend op de betaling of 30,00 euro op de 70 eerstvolgende uren volgend op de betaling;
 • in zone IV bedraagt het tarief 15,00 euro voor de 24 eerstvolgende uren, niet overdraagbaar naar de volgende dag;

De minimuminworp in toestellen in zone I bedraagt 0,50 euro.
De minimuminworp in toestellen in zone II bedraagt 0,50 euro.
De minimuminworp in toestellen in zone III bedraagt 1,00 euro.
De minimuminworp in toestellen in zone IV bedraagt 15,00 euro.

Betaling aan de automaat geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt wordt volgens de modaliteiten, aangeduid op de toestellen onder "Tarief 2".

c) TARIEF 3 is van toepassing als de bestuurder gratis wenst te parkeren volgens de volgende modaliteiten :

 • In zones I en II : 0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op voorwaarde dat een 0-ticket, aan de automaat wordt aangevraagd mits het invoeren van de nummerplaatgegevens, beperkt tot de tijdsduur vermeld op het 0-ticket, beperkt tot één 0-ticket per halve dag per deelgemeente mits invoer van de nummerplaat gegevens;
 • In zone III : 0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op voorwaarde dat een 0-ticket, aan de automaat wordt aangevraagd mits het invoeren van de nummerplaatgegevens, beperkt tot de tijdsduur vermeld op het 0-ticket, beperkt tot één 0-ticket per halve dag mits invoer van de nummerplaat gegevens.

d) TARIEF 4 is van toepassing  elke dag van het jaar tussen 9u00 en 19u00 indien de bestuurder parkeert op een parkeervak voorzien van een intelligente sensor binnen de zone betalend parkeren, ook 'Shop & Go'-plaatsen genoemd :

0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op plaatsen aangeduid door de signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met vermelding van afstand) en de grondmarkering ‘SHOP & GO’.
Indien de 30 minuten kortparkeren overschreden wordt, is een retributie van 30,00 EUR verschuldigd door de titularis van de nummerplaat. Per kalenderdag volgend op het overschrijden van de 30 min kortparkeren, is een retributie van 30 euro per kalenderdag verschuldigd.

Art. 10: De retributie straatparkeren in zones waar betalend parkeren van toepassing is, wordt betaald:

 1. door het inbrengen van de nodige euromuntstukken in de parkeerautomaat, ofwel door het inbrengen van een elektronische betaalkaart (bankkaart) en de afname van de nodige euro’s of eurocenten of op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat wat alternatieve betalingswijzen betreft, zoals o.m. via een app of SMS.
 2. in geval geopteerd wordt voor tarief 1 bij het parkeren van het voertuig, door storting of overschrijving binnen de vijf kalenderdagen, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat in dit geval door de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht;

Art. 11: De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld:

verzending van een eerste aanmaning

geen kosten

Verzending van een tweede aangetekende aanmaning

11,00 EUR

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 11,48 wordt dan 12,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 2010.

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder.
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

Parkeerkaarten

Art. 12: De gemeentelijke parkeerkaart:

a. voor inwoners en tweede residenten

De inwoners en tweede residenten die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en residenten uitgereikt door de gemeente Koksijde, het AGB Koksijde of haar aangestelde concessionaris worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, volgens de modaliteiten van dit artikel.
De gemeentelijke parkeerkaart kan niet aangevraagd worden voor  een "kampeerwagen" of “mobilhome”. Dit is elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat : zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.
Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd.
De gemeentelijke parkeerkaart kan niet aangevraagd worden voor een "kampeeraanhangwagen". Dit is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk is bevestigd.
De inwoner ingeschreven in het bevolkingsregister in Koksijde kan een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De tweede resident kan op voorlegging van het recentst uitgereikte aanslagbiljet en betalingsbewijs  van de gemeentebelasting voor tweede verblijven van de gemeente Koksijde een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten wordt vastgesteld op :
1° tot en met de 4° kaart : 65,00 EUR per jaar
5° kaart en volgende : 125,00 EUR per jaar.
De controle gebeurt op basis van de nummerplaat die werd opgegeven door de aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten bij de betaling ervan aan de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten moet aangevraagd en onmiddellijk betaald worden aan het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De gemeentelijke parkeerkaart categorie inwoners en tweede residenten geeft geen recht op vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I, II en IV, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1.
Op een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten kan maximaal één nummerplaat vermeld worden.
Indien de houder van een gemeentelijke parkeerkaart een wijziging vraagt van de op de gemeentelijke parkeerkaart vermelde nummerplaat, dan is hiervoor een retributie verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten worden niet aangerekend wanneer de kaarthouder aantoont dat de gevraagde wijziging van de nummerplaat het gevolg is van een nieuwe inschrijving van een voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op de gemeentelijke parkeerkaart.
De houders van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten die hun kaart gekocht hebben voor 1 april 2021, kunnen hun fysieke parkeerkaart blijven gebruiken tot de vervaldag ervan en aan de voorwaarden waaraan ze die gekocht hebben.

b. voor overheidsdiensten

Er kan een gemeentelijke parkeerkaart afgeleverd worden door de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het parkeren na uitdrukkelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van Koksijde op gemotiveerd verzoek van:

 • gemeenteraadsleden, ex-gemeenteraadsleden en ex-OCMW-raadsleden
 • leden van het Bijzonder Comité Sociale dienst
 • personeelsleden van de gemeente, het sociaal huis, de politiezone Westkust en de hulpverleningszone Westhoek;
 • gemeentelijke dienstvoertuigen;
 • politiedienstvoertuigen van de politiezone Westkust en dienstvoertuigen van de hulpverleningszone Westhoek
 • dienstvoertuigen van het Vlaams Gewest, De Lijn en FOD Financiën.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt in welke betaalzone en onder welke modaliteiten deze parkeerkaarten mogen gebruikt worden.
Deze gemeentelijke parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor opdrachten uitgevoerd tijdens dienstopdrachten. Misbruik geeft aanleiding tot definitieve uitsluiting van de mogelijkheid nog een gemeentelijke parkeerkaart te verkrijgen.
De gemeentelijke parkeerkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar en per kaart kan er maximum één nummerplaat worden vermeld.
De bestuurder die houder is van een gemeentelijke parkeerkaart voor overheidsdiensten kan zijn voertuig gratis parkeren in afwijking van artikel 9.
De gemeentelijke parkeerkaart voor overheidsdiensten geeft geen vrijstelling om te parkeren op parkeerplaatsen aangeduid door de signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met vermelding van afstand) en de grondmarkering ‘SHOP & GO’ voorzien, voorzien van een intelligente sensor en blauwe zone 1.

c. voor zorgverlener:

Zorgverleners kunnen een parkeerkaart als zorgverlener aankopen voor 65,00 EUR per jaar.  Mits voorlegging van de gemeentelijke parkeerkaart samen met de parkeerschijf kunnen ze hiermee gratis parkeren voor de duur van 240 minuten tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden, in casu huisbezoeken.  Dit in afwijking van artikel 9.

§1. De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt aan zorgverleners.
Onder zorgverleners wordt verstaan zij die voor (dringende) medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis moeten kunnen instaan.
Onder hen worden gerekend de huisartsen, de thuisverpleegkundigen (organisatie), de kinesisten, de persoonsverzorgers en de dierenartsen.
De parkeerkaart kan niet gebruikt worden voor poetshulp, het doen van boodschappen en het uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp.

§2. De gemeentelijke parkeerkaart geeft recht op het parkeren van een voertuig. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt wordt, met een maximum van één nummerplaat.

§3. De parkeerkaart dient schriftelijk bij het gemeentebestuur te worden aangevraagd. De aanvrager moet aantonen tot één van de in §1 beschreven categorieën te behoren.

§4 De voorwaarden voor het verkrijgen van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverleners zijn:
- het afleggen van een verklaring op eer dat de huisbezoeken worden gedaan in de gemeente en de zorgverlener zijn praktijk heeft in de gemeente;
- het eigendomsbewijs of gebruikrecht van het voertuig kunnen aantonen via een kopie van de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft;
- de zorgverstrekker of organisatie die de parkeerkaart aanvraagt, is officieel erkend door het RIZIV.

§5. De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverleners mag enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaat erop aangeduid is en enkel voor de gemeente, zone of straat die op de kaart is aangeduid.

§6. Vanaf 1 april 2021 wordt gewerkt met een virtuele gemeentelijke parkeerkaart (digitale registratie).
Houders van een kaart verkregen voor 1 april 2021, kunnen hun fysieke parkeerkaart blijven gebruiken tot vervaldag ervan en aan de voorwaarden waaraan ze die gekregen hebben.

§7. De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverlener geeft geen vrijstelling om te parkeren op parkeerplaatsen aangeduid door de signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met vermelding van afstand) en de grondmarkering ‘SHOP & GO’ voorzien, voorzien van een intelligente sensor en blauwe zone 1.

d. voor hotels

Een hotel gelegen in een betaalzone kan parkeerkaarten aanvragen a rato van het aantal kamers. De gemeentelijke parkeerkaarten voor hotels staan op naam van het hotel en vermelden de stra(a)t(en) waar geparkeerd mag worden en vermelden geen nummerplaat. De gemeentelijke parkeerkaarten voor hotels worden gebruikt voor de klanten van het hotel die ze gekocht heeft. De klanten van het hotel kunnen mits voorlegging van deze parkeerkaart zonder verdere betaling van een parkeerretributie 7 dagen op 7 (ook in juli en augustus) gratis parkeren in de op de parkeerkaart vermelde stra(a)t(en). Een gemeentelijke parkeerkaart voor hotels kost :
1° en volgende kaart : 65,00 EUR per jaar
Dit in afwijking van artikel 9.
De gemeentelijke parkeerkaart voor hotels geeft geen recht op vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I, II en IV, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1.
De gemeentelijke parkeerkaart voor hotels dient aan de vormvoorwaarden te voldoen zoals omschreven in het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

e. voor garages waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden

Een garage, waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden, gelegen in een betaalzone kan parkeerkaarten aanvragen tot een maximum van 10 kaarten. De gemeentelijke parkeerkaarten voor garages, waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden, staan op naam van de garage en vermelden de stra(a)t(en) waar geparkeerd mag worden en vermelden geen nummerplaat. De gemeentelijke parkeerkaarten voor garages waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden, mogen enkel gebruikt worden voor de klanten die op dat moment de diensten van de garage nodig hebben. De klanten van de garage kunnen mits voorlegging van deze parkeerkaart zonder verdere betaling van een parkeerretributie 7 dagen op 7 (ook in juli en augustus) gratis parkeren in de op de parkeerkaart vermelde stra(a)t(en). Een gemeentelijke parkeerkaart voor garages waar auto's worden gerepareerd en verkocht worden kost :
1° en volgende kaart : 65,00 EUR per jaar
Dit in afwijking van artikel 9.
De gemeentelijke parkeerkaart voor garages waar auto's worden gerepareerd en verkocht worden, geeft geen recht op vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I, II en IV, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1 en blauwe zone 2.
De gemeentelijke parkeerkaart voor garages waar auto's worden gerepareerd en verkocht worden, dient aan de vormvoorwaarden te voldoen zoals omschreven in het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

f. voor taxibedrijven

Een taxibedrijf met vergunning voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer, afgeleverd door de gemeente Koksijde overeenkomstig het decreet van 29.03.2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en uitvoeringsbesluiten,  kan gemeentelijke parkeerkaarten aanvragen voor zijn ingeschreven taxi's, waarvan de nummerplaat begint met (index)letter 'T' , overeenkomstige artikel 4, § 4, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.
Mits voorlegging van de gemeentelijke parkeerkaart samen met de parkeerschijf kunnen ze hiermee gratis parkeren voor de duur van 240 minuten tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden.  Dit in afwijking van artikel 9.
Er kan maximaal 1 kaart per 'T'-nummerplaat gekocht worden.
De retributie bedraagt forfaitair 150,00 EUR per jaar ongeacht het aantal parkeerkaarten.
De gemeentelijke parkeerkaart voor taxibedrijven geeft geen vrijstelling om te parkeren op parkeerplaatsen aangeduid door de signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met vermelding van afstand) en de grondmarkering ‘SHOP & GO’ voorzien, voorzien van een intelligente sensor en blauwe zone 1.

g. voor paardenvrachtwagens en wagens met een aangekoppelde paardentrailer

Een paardenvrachtwagen of wagen met aangekoppelde paardentrailer dat wenst te parkeren in zone IV kan een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor paardenvrachtwagens en wagens met een aangekoppelde paardentrailer :
1°  en volgende kaarten : 195,00 EUR per jaar.
De controle gebeurt op basis van de nummerplaat die werd opgegeven door de aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart voor paardenvrachtwagens en wagens met een aangekoppelde paardentrailer bij de betaling ervan aan de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De gemeentelijke parkeerkaart voor paardenvrachtwagens en wagens met een aangekoppelde paardentrailer moet aangevraagd en onmiddellijk betaald worden aan het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De gemeentelijke parkeerkaart categorie voor paardenvrachtwagens en wagens met een aangekoppelde paardentrailer geeft geen recht op vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I, II en III, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1 en blauwe zone 2.
Op een gemeentelijke parkeerkaart voor paardenvrachtwagens en wagens met een aangekoppelde paardentrailer kan maximaal één nummerplaat vermeld worden.
Indien de houder van een gemeentelijke parkeerkaart een wijziging vraagt van de op de gemeentelijke parkeerkaart vermelde nummerplaat, dan is hiervoor een retributie verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten worden niet aangerekend wanneer de kaarthouder aantoont dat de gevraagde wijziging van de nummerplaat het gevolg is van een nieuwe inschrijving van een voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op de gemeentelijke parkeerkaart.

h. voor bewoners en tweede residenten van blauwe zone 2
De bewoners/tweede resident van een hoofdverblijf/tweede verblijf gelegen in blauwe zone 2 die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart ‘blauwe zone 2’ uitgereikt door de gemeente Koksijde, het AGB Koksijde of haar aangestelde concessionaris worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, volgens de modaliteiten van dit artikel.
De gemeentelijke parkeerkaart kan niet aangevraagd worden voor  een "kampeerwagen" of “mobilhome”. Dit is elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat : zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.
Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd.
De gemeentelijke parkeerkaart kan niet aangevraagd worden voor een "kampeeraanhangwagen". Dit is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk is bevestigd.
De inwoner ingeschreven in het bevolkingsregister in Koksijde kan een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De tweede resident kan op voorlegging van het recentst uitgereikte aanslagbiljet en betalingsbewijs  van de gemeentebelasting voor tweede verblijven van de gemeente Koksijde een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten van blauwe zone 2 wordt vastgesteld op :
1° tot en met de 4° kaart : 20,00 EUR per jaar
5° kaart en volgende : 125,00 EUR per jaar.
De controle gebeurt op basis van de nummerplaat die werd opgegeven door de aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten van blauwe zone 2 bij de betaling ervan aan de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten blauwe zone 2 moet aangevraagd en onmiddellijk betaald worden aan het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en tweede residenten van blauwe zone 2 geeft geen recht op vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I, II, III, IV, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1.
Op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en tweede residenten van blauwe zone 2 kan maximaal één nummerplaat vermeld worden.
Indien de houder van een gemeentelijke parkeerkaart een wijziging vraagt van de op de gemeentelijke parkeerkaart vermelde nummerplaat, dan is hiervoor een retributie verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten worden niet aangerekend wanneer de kaarthouder aantoont dat de gevraagde wijziging van de nummerplaat het gevolg is van een nieuwe inschrijving van een voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op de gemeentelijke parkeerkaart.

Art. 13: Weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor

De huurder van een toeristische logies, verhuurd door een immobiliënkantoor, kan een weekabonnement kopen die hem recht geeft om te parkeren in zone III.
De kostprijs van een weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via een immobiliënkantoor wordt vastgesteld op 25,00 EUR per week.
Het weekabonnement voor de categorie huurders van toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor wordt verkocht per week. Een week  is een periode van 70 opeenvolgende betalende uren in parkeerzone III, tussen 1 juni en 30 september of tijdens een schoolvakantie die valt buiten deze periode.

Het weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via een immobiliënkantoor wordt verstrekt aan de huurders via het immobiliënkantoor en afgerekend aan de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren door het immobiliënkantoor.
Het weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via een immobiliënkantoor wordt ook verstrekt via de parkingshop van de concessionaris en via de Toerismebureaus van de gemeente Koksijde en afgerekend aan de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.
De verstrekker vermeldt in onuitwisbare inkt op het weekabonnement de startdatum en -uur en de einddatum en -uur waarvoor de kaart geldig is en de nummerplaat van het voertuig waarvoor het uitgeschreven is.
Op het weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via een immobiliënkantoor kan maximaal één nummerplaat vermeld worden.
Het immobiliënkantoor dat een ‘weekabonnement voor de categorie huurders van toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor’ verkoopt, heeft recht op een commissieloon van 2,00 EUR (incl. BTW) per verkochte gemeentelijke parkeerkaart.

Art. 14:  Werkabonnement

Bestuurders die houder zijn van een werkabonnement kunnen mits voorlegging van deze parkeerkaart zonder verdere betaling van een parkeerretributie 7 dagen op 7 (ook in juli en augustus) gratis parkeren in afwijking van artikel 3 volgens de modaliteiten van dit artikel.
Een werkabonnement kost :
1° en volgende kaart 65,00 EUR per jaar
Dit in afwijking van artikel 9.
Per exploitatiezetel met publieke toegang (winkeluitbating, horeca-uitbating,…) gelegen in de gemeente Koksijde kunnen werkabonnementen uitgereikt worden . Op een werkabonnement kan maximaal één nummerplaat vermeld worden. Het gebruik van een werkabonnement geeft geen recht op vrijstelling van het betalend parkeren in de straten gelegen in zone I en II en IV, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1.
Indien de houder van een werkabonnement een wijziging vraagt van de op het werkabonnement gedrukte nummerplaat, dan is hiervoor een retributie verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten worden niet aangerekend wanneer de houder van het werkabonnement aantoont dat de gevraagde wijziging van de nummerplaat gedrukt op het werkabonnement het gevolg is van een nieuwe inschrijving van een voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op het werkabonnement.
Vanaf 1 april 2021 wordt gewerkt met een virtuele gemeentelijke parkeerkaart (digitale registratie), m.a.w. er worden geen fysieke parkeerkaarten meer uitgereikt.
Houders van een kaart verkregen voor 1 april 2021, kunnen hun fysieke parkeerkaart blijven gebruiken tot vervaldag ervan en aan de voorwaarden waaraan ze die gekregen hebben.

Art. 15:  Aannemerskaart

Aannemers, leveranciers… kunnen mits voorlegging van een aannemerskaart en betalen van 15,00 EUR/dag parkeren in betalende zones zonder betaling van parkeerretributie voorzien in artikel 9. 
De aannemerskaart is niet geldig tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen.
Voorwaarden voor het verkrijgen van een aannemerskaart:

 • een attest van de werkgever of verklaring op eer kunnen voorleggen;
 • vermelding van de tijdelijke werkzaamheden in een zone met betalend parkeren.
 • het eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen.

Art. 16:  Het werkabonnement en de gemeentelijke parkeerkaart zijn één jaar geldig. Als de houder van het werkabonnement of de gemeentelijke parkeerkaart de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag, met desgevallend de vermelding van de verschillen.

Art. 17:   Het werkabonnement en de gemeentelijke parkeerkaart lopen van rechtswege af bij één van de volgende gebeurtenissen:

 • het definitief stopzetten van de activiteiten die recht geven op het verkrijgen van de parkeerkaart;
 • de verhuizing van de houder of verplaatsing van de activiteiten buiten de gemeente;
 • de wijziging van de activiteiten van de houder.

Art. 18:   Het werkabonnement en de gemeentelijke parkeerkaart worden stopgezet en de houder licht het gemeentebestuur, het AGB Koksijde of haar aangestelde concessionaris dat ze heeft uitgereikt in :

 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur op de kaart aangeduid;
 • wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen;
 • bij overlijden van de houder;
 • wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverleners niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 12.

Art. 19:  De gemeentelijke parkeerkaart voor hotels en voor garages waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden wordt teruggezonden binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat gemeentelijke parkeerkaart voor hotels en voor garages waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.

Art. 20:  De houder van de parkeerkaart voor hotels en voor garages waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden kan een duplicaat verkrijgen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het uitreiken van het duplicaat. De kostprijs van een duplicaat bedraagt 25,00 euro.

Art. 21:  Worden vrijgesteld van de gemeentelijke retributie op het gebruik van parkeerautomaten :

 1. de voertuigen van mindervaliden, houders van de speciale kaart uitgereikt bij Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, mits de speciale kaart op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het motorrijtuig wordt aangebracht in zone III.
 2. de voertuigen van mindervaliden, houders van de speciale kaart uitgereikt bij Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, mits de speciale kaart op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorrijtuig wordt aangebracht samen met de parkeerschijf kunnen ze hiermee gratis parkeren voor de duur van 120 minuten in zone I en II.


Art. 22: Minder hinderkaart

De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister in een straat in de gemeente Koksijde in een zone van betalend parkeren kan onder nader bepaalde voorwaarden een minder hinderkaart verkrijgen indien infrastructurele werken uitgevoerd worden in de straat waar zijn private parkeerplaats of garage zijn enige uitrit heeft en waardoor de toegang tot de private parkeerplaats of garage onmogelijk wordt.
De minder hinderkaart geeft recht op het parkeren van 1 voertuig per bedoelde parkeerplaats of garage. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt wordt.
De minder hinderkaart wordt kosteloos verstrekt.
Er is geen recht op vrijstelling in de betalende parkeerzone van de gemeente Koksijde in de straten gelegen in zone I, II, IV, 'Shop & Go'-plaatsen en blauwe zone 1.
De voorwaarden om een minder hinderkaart te verkrijgen zijn de volgende :

 1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt in welke straten bewoners in aanmerking komen om aanspraak te maken op een minder hinderkaart.
 2. De minder hinderkaart dient schriftelijk bij de concessiehouder te worden aangevraagd.
 3. Bij de aanvraag moeten volgende documenten voorgelegd worden : identiteitskaart, rijbewijs, inschrijvingsbewijs voertuig en eigendomsakte (indien de parkeerplaats of garage niet gelegen is op het domicilieadres).
 4. De minder hinderkaarten zijn altijd voorzien van een vervaldatum.

Art. 23: De bestuurder die geen houder is van een gemeentelijke parkeerkaart, weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor, werkabonnement of aannemerskaart moet aan de parkeerautomaat zijn nummerplaatgegevens invullen, en krijgt een virtueel ticket dat digitaal geregistreerd wordt. De parkeerschijf, de aannemerskaart, de speciale kaart mindervaliden, het weekabonnement voor huurders van toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor, zorgverlener, de gemeentelijke parkeerkaart voor hotels en de gemeentelijke parkeerkaart voor garages waar auto's worden gerepareerd en/of verkocht worden moeten met de recto zijde door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 
Wanneer niet voldaan wordt aan de bovenstaande verplichtingen wordt de bestuurder geacht zich in een toestand te bevinden als beschreven in artikel 9 (Tarief 1).

Art. 24: De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van voertuigen bij politiebevel. 

Art. 25: Het retributiereglement houdende retributie op het straatparkeren, vastgesteld door de gemeenteraad op 13 december 2021 wordt opgeheven met ingang van 21 oktober 2022.