Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  besluiten burgemeester

di 19/07/2022 - 13:30

Politiebesluit van de burgemeester, instellen van een captatie- en recreatieverbod op de Koolhofput wegens de aanwezigheid van blauwalgen

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Joeri Stekelorum

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 ter en 135§2,5;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 66;

Gelet op het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 19 juli 2022;

Gelet op de staalname en analyse uitgevoerd door de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) op de Koolhofput waaruit blijkt dat het staal een bloei van de potentieel toxische soort Microcystis microcystiformis bevat;

Overwegende dat deze blauwalgen een potentieel risico vormen voor de volksgezondheid;

Overwegende dat deze blauwalgen toxische stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water;

Overwegende dat besproeien van gewassen potentieel gevolgen kan inhouden voor de volksgezondheid, aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven en bijkomend de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk kan zijn voor omwonenden;

Overwegende dat er zich bijkomende maatregelen opdringen om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren;

Art. 1: Het is verboden water te capteren uit de Koolhofput te Nieuwpoort voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Art. 2: Recreatie in de vorm van kajakken, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, bootvissen, waterfietsen en zwemmen/duiken in de Koolhofput is verboden.

Art. 3: Overtredingen op dit besluit kunnen conform artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Art. 4: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.