Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 17/10/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van onduidelijke parkeersituatie aan Groenendijk op 17 oktober 2022 t.e.m. 31 maart 2023

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Guido Decorte, Lander Van Hove, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat er een onduidelijke parkeersituatie aan Groenendijk plaatsvindt en dat dit opgelost kan worden d.m.v. aanduiding met parkeerverbodsborden;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van 17 oktober 2022 t.e.m. 31 maart 2023 geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • aan de Albert I laan, tussen kilometerpunt 55.5 en 55.8, aan de zuidzijde van de rijweg

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.