Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 17/10/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wandeldoorsteek langs de Polderstraat van 17 oktober 2022 t.e.m. 31 december 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Guido Decorte, Lander Van Hove, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat een extra zebrapad dient te komen langs de Polderstraat ter hoogte van de wandeldoorsteek van ANB;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van 17 oktober 2022 t.e.m. 31 december 2022 geldt voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken:

  • langs de Polderstraat tussen huisnummers 157 en 159

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 2: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.