Terug
Gepubliceerd op 09/09/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:30

Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (gft), huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval in containers - 2022-2025

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op het artikel 2, 40, 41,2e lid, 14° en 286;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot goedkeuring van het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen om zo op termijn te evolueren naar een volledig circulaire economie;

Overwegende dat het gebruik van een container niet verplicht is voor huishoudens maar belangrijke voordelen kan bieden t.o.v. het gebruik van zakken, met name: containers lekken of scheuren niet, het afval blijft afgeschermd van katten, meeuwen of ongedierte en het aanbieden en ledigen is ergonomischer;

Overwegende dat vergelijkbaar bedrijfsafval voortaan met containers moet aangeboden worden; dat dit belangrijke voordelen oplevert (containers lekken of scheuren niet, het afval blijft afgeschermd van katten, meeuwen of ongedierte en het aanbieden en ledigen is ergonomischer) en niet langer met zakken; dat hiervoor de retributie moet vastgesteld worden in overleg met IVVO;

Overwegende dat voorzien wordt in een nultarief voor het aanbieden van gft door huishoudens in de periode van week 42 tot en met week 45 (periode bladval bomenareaal op openbaar domein);

Overwegende dat de afvalintercommunale IVVO het operationele beheer van de containers op zich neemt, dat tevens een app werd ontwikkeld waarbij gebruikers online een overzicht kunnen vinden van bv. de aangeboden hoeveelheden;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Er wordt voor een termijn met ingang van 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (gft), huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval via containers voor de inzameling aan huis.

Art. 2: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  • Huishoudelijk restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzondering van alle selectief ingezamelde afvalstoffen die ingezameld worden aan huis, via brengpunten of via het milieupark.
  • Vergelijkbaar bedrijfsafval: alle afvalstoffen die ontstaan bij kleine ondernemingen en zelfstandige ondernemers en die naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen,
  • Groente-, fruit- en tuinafval (gft): organisch composteerbaar afval dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding zoals schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen, dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten, broodresten, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, noten, pitten, vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen, oesterschelpen, ...), vaste zuivelproducten (kaasresten), eieren, eierschalen, fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout, ...), kamer- en tuinplanten, schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout en mest van kleine huisdieren (hamster, cavia, konijn).

Art. 3: §1.   Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

a. voor huishoudelijk restafval en de restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval: 0,15 euro/kg,
b. voor groente-, fruit- en tuinafval (gft): 0,05 euro/kg. In week 42 t.e.m. 45 bedraagt het tarief 0 euro/kg,
c. voor de organisch composteerbare fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval: 0,085 euro/kg

   §2.   De te betalen retributie wordt berekend door de tarieven bepaald in art. 2§1.a. en b. te vermenigvuldigen met het gewicht dat wordt geregistreerd bij het aanbieden van de container als het gewichtsverschil van de container vóór en na het ledigen met het weegsysteem aan de huisvuilwagen.

   §3.   Bij teruggave of ophaling aan het ophaalpunt door de aangestelde dienst van een ongereinigde container wordt een retributie aangerekend van 12 euro voor het reinigen van de container. Deze wordt via een kostennota aangerekend, die op eerste verzoek moet worden betaald.

   §4.   Bij verlies van een container of beschadiging er van, die niet door normaal gebruik veroorzaakt werd, wordt een vergoeding aangerekend:

a. 20 euro voor een interventie ter vervanging van een onderdeel /elektronische gegevensdrager,
b. 35 euro voor een container met een inhoud van 40 liter,
c. 40 euro voor een container met een inhoud van 120-140 liter,
d. 50 euro voor een container met een inhoud van 240-360 liter,
e. 240 euro voor een container met een inhoud van 770 liter,
f. 300 euro voor een container met een inhoud van 1.100 liter (vb. voor gebruik in een meergezinswoning).

   §5.   Het omruilen van een container (naar een ander volume) gebeurt de eerste keer gratis. Vanaf de tweede omruiling (naar een ander volume) wordt een vergoeding van 12 euro per container aangerekend.

Art. 4: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van een container voor het aanbieden van gft en/of huishoudelijk restafval voor de inzameling aan huis. Een container voor gedeeld gebruik (vb. voor gebruik in een meergezinswoning), moet door de Vereniging van Mede-eigenaars worden aangevraagd.

Art. 5: §1. Een container kan aangevraagd worden bij de afvalintercommunale IVVO.

   §2.   Iedere aanvrager betaalt een voorschot op basis van het aantal en type containers door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur. Hiertoe zal een betalingsuitnodiging door de IVVO worden verstuurd. Dit voorschot bedraagt:

a. 35 euro voor een ophaalpunt met één tot en met twee containers voor huishoudelijk restafval en/of gft (met een inhoud van 40 liter t.e.m. 360 liter),
b. 70 euro voor een ophaalpunt met drie tot en met vijf containers voor huishoudelijk restafval en/of gft (met een inhoud van 40 liter t.e.m. 360 liter),
c. 35 euro per container voor een ophaalpunt met meer dan vijf containers voor huishoudelijk restafval en/of gft (met een inhoud van 40 liter t.e.m. 360 liter),
d. 200 euro per container met een inhoud van 700 liter of 1.100 liter (vb. voor gebruik in een meergezinswoning).

De betalingsuitnodiging vermeldt dat de gebruiker het voorschotbedrag zelf mag aanpassen in functie van zijn behoeften maar met een minimum van 15 euro.

Telkens wanneer een container wordt aangeboden voor de desbetreffende inzameling aan huis zal het vooraf betaalde bedrag verminderd worden met de retributie zoals bepaald in artikel 3§1.

Zodra het nog beschikbare bedrag lager is dan 10 euro per ophaalpunt (met container(s) met een inhoud t.e.m. 360 liter) of 30 euro per ophaalpunt (met container(s) met een inhoud t.e.m. 1.100 liter) wordt door de IVVO een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd. Voor het versturen van een betalingsherinnering zal de IVVO administratiekosten aanrekenen van 5 euro per herinnering.

   §3. Een container wordt geledigd zolang het nog beschikbare bedrag voor de ophaling positief is. Bij het niet betalen op de vervaldag wordt de container opgehaald door de aangestelde dienst zonder voorafgaande verwittiging.

   §4.   Het stopzetten of omruilen van een container gebeurt via de klantendienst van de IVVO. Bij stopzetting (verhuis, overlijden, …) wordt de container opgehaald door de aangestelde dienst en de diftardienst gesloten. Het openstaand saldo wordt door de IVVO in opdracht van de gemeente Koksijde terug gestort op het rekeningnummer van de aanvrager nadat dit desgevallend aangewend werd voor de betaling van de reinigingskost zoals vermeld in art. 3§3 en van de kost bij verlies of beschadiging zoals vermeld in art. 3§4.

Art. 6:  Elke container kan op eenvoudige aanvraag van de aanvrager bij de klantendienst van de IVVO, uitgerust worden met een kantelslot. Dit kantelslot wordt door de IVVO aangeboden voor 42,35 euro per stuk (incl. btw) en wordt apart aangerekend.

Art. 7: Invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering

   §1. De schuldvorderingen moeten betaald worden voor de vervaldag vermeld op de factuur/kostennota..

   §2. De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering/factuur/kostennota, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde   schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement.

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

   §3.  Vervolg van de procedure tot de volledige betaling van de retributie en eventuele administratiekosten:

  1. Er worden maximaal twee niet aangetekende maningen verstuurd. Deze zijn te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
  2. Voorafgaand aan de gedwongen procedure via dwangbevel, wordt één aangetekende aanmaning verstuurd. Deze is te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.§4. Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de gemeentelijke financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder.

De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen

   §5. Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

   §6. In geval van betaling wordt de ontvangen som eerst aangerekend op de invorderings- en administratiekosten en vervolgens op de openstaande som van de schuldvordering/retributie.

Art. 8: Het retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en huishoudelijk restafval in containers – 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven op 1 oktober 2022.

Art. 9: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer financieel directeur van de gemeente Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, de OVAM en het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO.