Terug
Gepubliceerd op 09/09/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:30

Goedkeuren belasting op de afgifte van restafval- en PMD-zakken – 2022-2025

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41,2e lid, 14°, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335;

Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot goedkeuring van het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen om zo op termijn te evolueren naar een volledig circulaire economie;

Overwegende dat de verwerking van restafval milieubelastend is en grote kosten met zich mee brengt;

Overwegende dat het aangewezen is om deze kosten aan te rekenen volgens het principe 'de vervuiler betaalt' zoals voorgeschreven in het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarema gezien dit aanzet tot het voorkomen van restafval en beter sorteren;

Overwegende dat het bestuur inzet op het voorkomen van restafval;

Overwegende dat de hoeveelheid restafval in Koksijde met ongeveer een kwart verminderde op tien jaar tijd;

Overwegende dat huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval kan worden aangeboden in containers;

Overwegende dat het gebruik van een container niet verplicht is voor huishoudens maar belangrijke voordelen kan bieden t.o.v. het gebruik van zakken, met name: containers lekken of scheuren niet, het afval blijft afgeschermd van katten, meeuwen of ongedierte, het aanbieden en ledigen is ergonomischer en de betalingswijze zet aan tot het voorkomen van restafval;

Overwegende dat ook wie zakken blijft gebruiken, aangezet moet worden om restafval te voorkomen en beter te sorteren;

Overwegende dat een kleinere huisvuilzak aanzet tot beter sorteren en dus in lijn is met de visie om restafval te voorkomen; dat huisvuilzakken met een kleiner volume ergonomischer zijn om aan te bieden en in te zamelen; dat het volume aan restafval de komende jaren verder zal dalen door o.a. de uitbreiding van de sorteerregels van pmd;

Overwegende dat het aangewezen is om de kostprijs van 1 euro/zak te behouden zodat de kostprijs van ook de zakken die maximaal gevuld worden (tot 7 kg) in verhouding blijft staan met het aanbod via containers (0,15 euro/kg);

Overwegende dat het bestuur de inzameling van de restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval blijft voorzien met containers;

Overwegende dat de inzameling van pmd intergemeentelijk georganiseerd wordt door de IVVO, dat de IVVO hiervoor een uniforme en vaste prijs voor haar regio voorstelt;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Voor een periode beginnend op 01 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting geheven op het verstrekken van afvalzakken voor huishoudelijk restafval en pmd.

Art. 2: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  • Huishoudelijk restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzondering van alle selectief ingezamelde afvalstoffen die ingezameld worden aan huis, via brengpunten of via het milieupark.
  • PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

Art. 3: §1. Het gemeentelijke team Openbare netheid en/of de inzamelaar die daartoe aangeduid werd door de gemeente of de intercommunale IVVO haalt alleen afval op opgeborgen in officiële recipiënten, overeenkomstig het algemeen politiereglement.

  §2. De belasting op het verstrekken van de officiële afvalzakken wordt vastgesteld op:

  • a. voor zakken voor huishoudelijk restafval:
    • 1,00 euro per zak van 40 liter. Deze zakken worden verkocht per pakket van 20 zakken.
  • b. voor zakken voor pmd:
    • 0,15 euro per zak voor huishoudelijk gebruik (60 liter). Deze zakken worden verkocht per rol van 20 zakken.
    • 0,30 euro per zak voor ander gebruik (120 liter). Deze zakken worden verkocht per rol van 20 zakken.

   §3. De belasting is contant verschuldigd door de koper en dient betaald op het ogenblik van de afgifte van de zakken, tegen afgifte van een kwitantie.
   Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de acht dagen, wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 4: Het belastingreglement op de afgifte van restafval- en pmd-zakken – periode 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019 wordt opgeheven op 1 oktober 2022.