Terug
Gepubliceerd op 09/08/2022

Besluit  besluiten burgemeester

di 09/08/2022 - 12:00

Hervaststellen bij hoogdringendheid van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Middenlaan

Aanwezig: Dirk Dawyndt, Joeri Stekelorum
Afwezig: Marc Vanden Bussche

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op artikelen 57 en 63 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet

Gelet op de raadsbeslissing van 31 mei 2021 houdende hervaststellen van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Middenlaan

Overwegende dat door de voorlopige inrichting van de Middenlaan als onderdeel van een netwerk van fietsstraten er een onduidelijke situatie ontstaat omdat het verkeer van fietsers vanaf de Abdijstraat/Parnassiusstraat naar de Jaak Van Buggenhoutlaan door het vigerend aanvullend politiereglement op het wegverkeer in deze straat momenteel niet is toegelaten, maar de voorbereidende werken voor de inrichting als fietsstraat door middel van diverse beschilderingen, momenteel in uitvoering is

Overwegende dat het wenselijk is om aan deze tijdelijke situatie een eenduidige regeling te bewerkstellingen en het dus noodzakelijk is om bij hoogdringendheid, in afwachting van de vaststelling door de gemeenteraad op 5 september e.k. van een aanvullend politiereglement op de fietsstraten, waaronder de Middenlaan, het verkeer voor fietsers in beide richtingen in dit deel van de Middenlaan toe te laten

Art. 1: in het raadsbesluit d.d. 31 mei 2021 houdende hervaststellen van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Middenlaan wordt artikel 3 vervangen door volgende tekst

Op de Middenlaan van het kruispunt met de Abdijstraat tot het kruispunt met de Jaak Van Buggenhoutlaan geldt éénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: verboden richting vanaf de Parnassiustraat/Abdijstraat tot de Jaak van Buggenhoutlaan, met uitzondering van fietsers. De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.

Art. 2: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt en wordt overgemaakt aan de technische dienst van de gemeente Koksijde en aan de korpschef van de politiezone Westkust