Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 24/10/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Sint-Hubertusviering in Sint-Idesbald op woensdag 2 november 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op woensdag 2 november 2022 Sint-Hubertusviering in Sint-Idesbald plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op woensdag 2 november 2022 van 09.00 uur tot 14.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • in de Strandlaan tussen de Nazylaan en de Jan Pootlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op woensdag 2 november 2022 van 10.00 uur tot 12.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • in de Strandlaan tussen de Nazylaan en de Jan Pootlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 4: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.