Terug
Gepubliceerd op 04/08/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 04/08/2022 - 15:15

Politiebesluit van de burgemeester tot niet gebruiken van fitnesstoestellen op de Zeedijk van Koksijde tussen 22u00 en 07u00

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Joeri Stekelorum

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 63;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 en 135, § 2;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Koksijde van 16 december 2019 tot hervaststelling van het Algemeen Politiereglement van de gemeente Koksijde, en verdere wijzigingen en in het bijzonder titel 3, hoofdstuk 3 artikel 1 betreffende geluidshinder

Overwegende dat door de gemeente Koksijde enkele jaren geleden op de Zeedijk van Koksijde-bad, ter hoogte van het Zavelplein een aantal fitness-toestellen werden geplaatst teneinde te zorgen voor de nodige ontspanning van voorbijkomende passanten

Overwegende dat door de droge weersomstandigheden, en ondanks geregeld onderhoud door de gemeentelijke diensten, de betreffende toestellen gedurende de periodes waarin nachtlawaai volgens het algemeen politiereglement niet is toegestaan, een storend geluid maken

Overwegende dat dit geluid bestaat uit luide kloppen en een schril gekraak, wat zeer storend is voor de omwonende bewoners, tweede verblijvers en toeristen

Overwegende dat dit storende geluid vooral merkbaar is na 22u's avonds en in de vroege ochtend, deze toestellen gelet op het warme weer ook nog veelvuldig worden gebruikt na 22u 's nachts en tot diep in de nacht

Overwegende dat hierover reeds diverse klachten en meldingen door het gemeentebestuur werden ontvangen

Overwegende dat het in het belang van de omwonenden, de nachtrust en de algemene sfeer op de Zeedijk, het wenselijk is om het gebruik van de toestellen te verbieden tussen 22u en 7 uur

Art. 1: Het gebruik van de fitnesstoestellen op de Zeedijk van Koksijde, ter hoogte van het Zavelplein, wordt voor het publiek verboden elke dag tussen 22u en 7u; deze maatregel zal ter plaatse geafficheerd worden door middel van informatiebordjes

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt ter bekrachtiging overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en ter informatie overgemaakt aan de korpschef van de politiezone Westkust

Art. 3: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig dagen na publicatie van dit besluit, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.