Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 26/09/2022 - 14:30

Vaststellen retributiereglement van vaste en vrijblijvende kosten Westhoek Academie Koksijde 2022-2023

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, schepenen

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs, hoofdstuk 6 afd. 1

Gelet op de omzendbrief betreffende inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs, laatst gewijzigd op 17 februari 2022, artikel 6.2

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 28 mei 2018 houdende machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalen van de voorwaarden;

Overwegende dat de gemeente Koksijde inrichtend bestuur is van de westhoek academie Koksijde en bijgevolg ook binnen de regelgeving kosten wenst te recupereren om het financiële evenwicht van de gemeente te bewaren;

Overwegende het advies van de directeur van de westhoek academie Koksijde

Overwegende het advies van de financiële dienst;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Ten voordele van de gemeente Koksijde, wordt een retributie gevestigd op onderwijsgebonden kosten (diensten, producten en prestaties) in de westhoek academie Koksijde. Dit retributiereglement treedt onmiddellijk in werking.

Art. 2: De bijdrageregeling wordt als volgt vastgesteld:

§1 vaste kosten
§1.1 - inschrijvingsgeld - Schooljaar 2022-2023

 • 4e graad en specialisatie en 3e graad volwassenen (vanaf 24 jaar)
  Gewoon tarief: €343 + €17 = €360
  Kortingstarief: €145 + €15 = €160
 • 3e en 4e graad jongeren (tussen 18 en 24 jaar)
  Gewoon tarief: €145 + €10 = €155
 • 1e, 2e en 3e graad (tot 18 jaar)
  Gewoon tarief: €74 + €10 = €84
  Kortingstarief: €49 + €10 = €59

De eerst vermelde bedragen zijn het opgelegd tarief van het Ministerie.
De tweede vermelde bedragen zijn bijdragen opgelegd door de Gemeente Koksijde, voor de werking van de Academie.

§1.2 Kunstkans
Het schoolbestuur voorziet de mogelijkheid via het project ‘Kunstkans’ om betaalbaar kunstonderwijs aan te bieden voor personen die financiële moeilijkheden ondervinden. De bijdrage bedraagt €10 voor een heel schooljaar kunstonderwijs. Kinderen tot 18 jaar ontvangen ook een koffertje met tekengerief.

§2 Vrijblijvende kosten
§ 2.1. Daguitstappen
Gezien het wijzigende aanbod daguitstappen wordt er gewerkt met een betaling tegen kostprijs. 
De kostprijs omvat alle kosten gedragen door de WAK voor de organisatie ervan waaronder oa de vervoerskosten (bus, trein,...) en toegangsticket(ten).

§ 2.2. Meerdaagse studiereis
Gezien het wijzigende aanbod van de meerdaagse studiereis wordt er gewerkt met een betaling tegen kostprijs. 
De kostprijs omvat alle kosten gedragen door de WAK voor de organisatie ervan waaronder oa een eventuele annulatieverzekering, vervoerskosten (bus, trein, vliegtuig,...) , toegangsticket(ten) en overnachting.

§2.3. Aankoop gespecialiseerd materiaal
Onderstaande overzichten met de huidige prijzen van het moment worden geafficheerd in het secretariaat.

§2.3.1. Papier en kartonsoorten

 

 

Formaat:

Prijs:

1.

Schetspapier grijs –100 gr

80 X 120  cm

0,30

2.

Bruin kraftpapier (bordpapier)-100 gr eenzijdig gelijnd

80 X 120  cm

       0,60

3.a

3.b   3.c

Dessin tekenpapier klein -200 gr

Dessin tekenpapier middel -160 gr

Dessin tekenpapier groot –160 gr

(= goedkope Steinbach)

32 X 44 cm

42 X 60 cm

55 X 73 cm

gratis

0,20

0,30

4.

Maxi offset papier –170 gr

89 X 126  cm

Gratis

5

Schetspapier Arta gebroken wit -100 gr

64 X 91 cm

0,50

6.a

6.b

Steinbach papier – 250 gr

Steinbach papier – 250 gr

55 X 73 cm

73 X 110 cm

1,00

2,00

7.a

7.b

Aquare Steinbach - 250 gr     

Aquare Steinbach - 250 gr     

55 X 73 cm

73 X 110 cm

1,20

2,50

8.

Aquarelpapier Montval (Canson) -300 gr

50 X 65 cm

2,50

9.

Mi- teintes – ivoorkleur (Tintoretto)- 200 gr

72 X 101 cm

2,50

10.

Calque-papier  (semi-transp.) - 80/85 gr

59 X 84 cm

1,00

11.

Ingres Vidalon  (Canson)-100 gr

50 X 65 cm

1,50

12.

Kozo  (dun srt.rijstpapier)

64 X 97 cm

12,50

13.

Gekleurd tekenpapier - 130 gr

64 X 90 cm

Gratis

§2.3.2. Klei en andere materialen 

14.

Simili japon (lino papier-hoogdruk) -225 gr

64 X 96  cm

2,50

15.a

15.b

Passepartout karton : recto wit/verso grijs

Passepartout karton : recto wit/verso grijs

40 x 60  cm

80 X 120  cm

gratis

gratis

16.

pak van 10 kg voor atelier keramiek

10 kg

12,00

17.

Papier-/vlasvezelklei - voor atelier keramiek

5 kg

25,00

18.

Beeldhouwersklei  - voor atelier beeldhouwen

10 kg

       11,00

19.

Gips : Molda 3 normal

25 kg

10,00

 

§2.3.3. containers voor producten 

20.

pot met deksel klein

 

1,00

Art. 3: De retributie voor de inschrijvingsgelden of kunstkans is verschuldigd door de inschrijver. Indien de inschrijver minderjarig is, wordt de schuld gevorderd ten laste van 1 ouder (koppeling aan het rijksregisternummer).
De retributie voor de dag- of meerdaagse uitstappen is onmiddellijk bij inschrijving te voldoen door de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf en/of een derde inschrijft. De betaling gebeurt desgevallend via een webshop, in het onderwijssecretariaat met elektronisch betaalmiddel of in cash naar gelang het aangeboden betaalmiddel.
De retributie voor de aankoop van gespecialiseerd materiaal wordt onmiddellijk voldaan bij de afname van het materiaal. Betaling gebeurt contant bij de klasleerkracht of op het schoolsecretariaat.

Art. 4: Bij gewettigde afwezigheid kan de schuld voor een dag- of meerdaagse uitstap gecrediteerd worden, doch enkel op voorwaarde dat dit onmiddellijk bij het ontstaan van de gewettigde afwezigheid schriftelijk of per mail meldt aan het schoolsecretariaat en de nodige documenten voor het staven van de gewettigde afwezigheid ook bezorgt op het schoolsecretariaat. Indien de gewettigde afwezigheid ontstaat op de dag en voor de aanvang van de activiteit, dan kan de schuld enkel gecrediteerd worden tot 50% van de kostprijs als de inschrijver de gewettigde afwezigheid telefonisch meldt op het schoolsecretariaat en ten laatste de eerstvolgende werkdag de bewijsstukken van de gewettigde afwezigheid bezorgt aan het schoolsecretariaat. 
Indien overmacht wordt ingeroepen, dan moet diegene die ze inroept, deze bewijzen.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de beoordeling van de overmacht en de beslissing over de verschuldigde retributie.

Art. 5: Invorderingsprocedure en kosten:

§ 1 De schuldvorderingen gebeuren maandelijks en zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

§ 2 De schuldenaar van de retributie, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van 7 kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement. Indien de schuldenaar van de retributie, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 3 Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.6 §1, worden volgende kosten aangerekend voor het verzenden van een niet-aangetekende aanmaning en aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld:

 • Verzending van een niet aangetekende maning: Geen kosten
 • Verzending van een aangetekende maning: € 6,00
 • Bij gebreke aan minnelijke betaling en nadat een aangetekende maning werd verstuurd, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur opgemaakt door de financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder. De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering door de gerechtsdeurwaarder zijn integraal ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§4 Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke rechtspleging.

§5 Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd geheven opschorten.

Art. 6: Het retributiereglement is ter inzage op het schoolsecretariaat en op de schoolwebsite.