Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 26/09/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Shopping weekend op zaterdag 1 oktober 2022 en zondag 2 oktober 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 1 oktober 2022 en zondag 2 oktober 2022 Shopping weekend plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 1 oktober 2022 en zondag 2 oktober 2022 telkens van 08.00 uur tot 20.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

  • in de Pieterlaan
  • in de Zeelaan t.h.v. huisnummer 292, twee parkeerplaatsen

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2:  Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.