Terug
Gepubliceerd op 28/12/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

di 27/12/2022 - 09:30

Vaststellen retributiereglement uitleendienst jeugddienst

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §1 lid 2;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 tot hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalingen van de voorwaarden, meer bepaald artikel 1 §1, 7° uitlening van goederen behorende tot de uitleendienst, dienst logistiek of andere gemeentelijke diensten;

Overwegend de goedkeuring van de gemeenteraad tot het hervaststellen van het huishoudelijk regelement op 19 december 2022;

Overwegend dat de uitleendienst sinds 2004 een vaste waarde is binnen de jeugddienst;

Overwegend de nieuwe investeringen die in 2022 werden gerealiseerd ter modernisering van de uitleendienst; 

Overwegend dat er in het gewijzigde reglement een voordeeltarief voor Koksijdse jongeren van 18-35 jaar wordt gehanteerd; 

Overwegend de steeds stijgende aanvragen per jaar die de uitleendienst verwerkt. 

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe retributiereglement goed zoals opgenomen in de bijlage. 

Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming dat het nieuwe retributiereglement van de uitleendienst vanaf 1 januari 2023 in werking treedt.