Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 19:30

Hervaststellen reglement onderwijscheques

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, voorzitter
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Adelheid Hancke, Suze Bogaerts, Dominique Wolter Hofmans, Pascale Baeselen, raadsleden

Gelet op artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's bepaalt en integreert;

Gelet op de omzendbrief betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018;

Gelet op het reglement “onderwijscheques Koksijde", goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2022.

Overwegende dat onderwijscheques sinds juni 2017 worden toegekend aan gezinnen de het financieel moeilijk hebben;

Overwegende dat in schooljaar 2022-2023 ongeveer een 200-tal kinderen het recht op onderwijscheques hebben uitgeput;

Overwegende dat de bedragen sinds 2017 niet meer werden aangepast;

Overwegende dat de maximumfactuur onderwijs opnieuw stijgt in het schooljaar 2023-2024;

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de onderwijscheques worden voorgesteld, met name het schrappen van de eigendomsvoorwaarde en een verhoging van de bedragen tot 45 euro voor kleuters, 85 euro voor lager onderwijs en 100 euro voor secundair onderwijs

Publieke stemming
Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 Het reglement 'Onderwijscheques', zoals in bijlage opgenomen, wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Art. 2 Het reglement 'Onderwijscheques' treedt in werking vanaf 1 juli 2023.