Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 20/06/2022 - 19:30

Jaarrekening 2021 - goedkeuren gedeelte OCMW zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en definitief vaststellen gehele jaarrekening 2021

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op artikel 249, 260 en 261 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 het meerjarenplan en de rekening van gemeente en OCMW Koksijde voor BBC beschouwd worden als één bestuur overeenkomstig voorgaande bepalingen; dat er geen transacties van toelage meer gebeuren tussen gemeente en OCMW Koksijde, maar dat de gemeente instaat voor de financiering van het werkkapitaal van het OCMW (via interne rekening-couranten) en van het tekort van het boekjaar van het OCMW;
dat het overschot of tekort van het boekjaar gelijk is aan het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten, zoals blijkt uit de staat van opbrengsten en kosten:

operationele kosten -7.510.816
operationele opbrengsten +5.079.537
financiële opbrengsten +87.137
Tekort van het boekjaar -2.431.279

Overwegende dat er geen afspraken zijn gemaakt over de financiering van de tekorten van het OCMW; dat in het boekjaar 2021 thesaurietransferts via interne rekening-courant ten bedrage van 2.550.000 euro vanuit de gemeente aan het OCMW plaatsvonden;

Overwegende dat voor het deel OCMW de vaststelling gebeurde door de raad voor maatschappelijk welzijn;

Overwegend dat de staat van het financieel evenwicht voor gemeente en OCMW in de jaarrekening 2021 volgend resultaat vertoont:

Budgettair resultaat

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

16.885.883

9.737.091

a. Ontvangsten

75.319.364

74.363.638

b. Uitgaven

58.433.481

64.626.547

II. Investeringssaldo

-8.630.223

-34.383.236

a. Ontvangsten

582.123

1.739.448

b. Uitgaven

9.212.346

36.122.684

III. Saldo exploitatie en investeringen

8.255.660

-24.646.145

IV. Financieringssaldo

-9.084.662

8.811.562

a. Ontvangsten

1.116.165

19.298.476

b. Uitgaven

10.200.827

10.486.914

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

-829.002

-15.834.583

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

17.187.028

17.187.028

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

16.358.026

1.352.446

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

16.328.026

1.352.446

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

16.885.883

9.737.091

II. Netto periodieke aflossingen

9.812.666

10.151.989

a. periodieke aflossingen conform de verbintenissen

10.200.827

10.486.914

b. periodieke terugvordering leningen

388.161

334.925

III. Autofinancieringsmarge

7.073.217

-414.898

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Onthouders: Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 4 onthoudingen
besluit

Art.1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het deel van het OCMW Koksijde van de jaarrekening 2021 vast.

Art. 2: De gehele jaarrekening 2021 wordt in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Art. 3: De jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Koksijde wordt digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.