Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 20/06/2022 - 19:30

Aanpassing schoolreglement - Gemeentelijke basisschool Koksijde

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2018;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 12, 13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2 §1,37/3 §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57 quater

Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op school;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 betreffende het retributiereglement vaste en vrijblijvende kosten voor de gemeentelijke basisscholen;

Gelet op de inwerkingstreding van de GDPR van 25 mei 2018;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende schoolveranderen in de loop van het schooljaar ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs ;

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betreffende de engagementsverklaring in het basisonderwijs ;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het basisonderwijs;

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering ;

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd op 28 juni 2021 aan actualisatie toe is;

Overwegende op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

Overwegende het overleg in de personeelsvergadering van 2 juni 2022;

Overwegende het overleg met de schoolraad van 8 juni 2022 ;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art.1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2021 wordt opgeheven.

Art.2: Het in bijlage van dit besluit opgenomen document 'Mijn kind gaat naar de basisschool' wordt goedgekeurd.

Art.3: Het document 'Mijn kind gaat naar de basisschool' met beginselverklaring neutraliteit, pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.