Terug gemeenteraad

Mon 23/05/2022 - 19:30 raadszaal

Openbaar

Goedkeuren notulen vorige zitting

mededelingen

financiën

gemeentelijke toelage

 • In november 2021 werd door vzw Kinderwens een intentieverklaring tot samenwerking opgesteld op het onderwerp perinatale sterfte, onder de projectnaam Sterrenkinderen. De intentie van deze samenwerking is gericht op het bieden van een betere laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychosociale opvang voor ouders van sterrenkinderen, het uitwisselen van kennis, expertise en uitbouwen van een netwerk en komt verder uit passie, noodzaak en bereidheid om het draagvlak rond dit onderwerp te vergroten. De organisatie sterrenkinderen zorgt voor een brochure en de gemeente zal hierbij de informatievoorziening verzorgen voor ouders van sterrenkinderen. De organisatie Sterrenkinderen zal daar waar mogelijk de gemeente ondersteunen met zijn opgebouwde expertise en zal ook de initiatieven die de gemeente onderneemt mee kenbaar maken.

  Beide partijen gaan een verantwoordelijkheid aan in deze samenwerking. De gemeente geeft een financiële bijdrage in de vorm van een nominatieve subsidie voor de samenwerking voor het jaar 2022 ten bedrage van 1.000 EUR. De organisatie Sterrenkinderen gebruikt deze financiering voor de jaarlijkse hernieuwing van de Chattool, het onderhoud van het online hulpverleningsplatform, de wekelijkse permanentie door een opgeleide hulpverlener en het communicatiemateriaal.

 • De Tennis en Padelclub Koksijde heeft in samenwerking met de Tennis en Padelclub Rumbeke het engagement aangegaan om deze zomer (van 11 juli tot en met 17 juli 2022) één van de grootste internationale padeltornooien naar Koksijde te brengen. Tal van internationale spelers komen deelnemen aan het tornooi. Daarnaast kunnen er initiaties gevolgd worden en zullen er enkele galawedstrijden georganiseerd worden in de evenementenput voor het gemeentehuis. De bedoeling is om dit evenement jaarlijks te organiseren en uit te groeien naar analogie van de Ladies Trophy/Men's Trophy. 

  De gemeente Koksijde zal instaan voor de logistieke steun onder de vorm van nadars, podium, accommodaties, ... 

  Op het overleg met de burgemeester, schepen van sport en de organisatie is de vraag gesteld om Gemeente Koksijde op te nemen als hoofdpartner en daarbij 30.000,00 EUR als nominatieve subsidie te geven. In ruil hiervoor wordt Koksijde overal opgenomen in de promotie.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

algemene vergaderingen igs

overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

patrimonium

 • Het gemeentebestuur van Koksijde kreeg een aanbod om een perceel grond te Koksijde, Hovenierstraat 4 aan te kopen.

  Na een plaatsbezoek de dato 31 januari 2021 blijkt dat betreffende perceel strategisch goed gelegen is, namelijk in de buurt van de gemeentelijke werf. Op het perceel grond bevindt zich nog een loods die kan gebruikt worden om materialen en andere logistieke spullen te stapelen. Bovendien heeft het perceel ook een potentieel goede ligging ten aanzien van de toekomstige strategische projecten in Koksijde-dorp.

  In het schattingsverslag van landmeter-expert Soenen de dato 6 november 2019 wordt het perceel bouwgrond geschat op 100.000,00 EUR. De gemeenteraad ging op 21 februari 2022 akkoord met de aankoop voor en mits 105.000,00 EUR. West Notarissen bezorgt het ontwerp van akte. Dit ontwerp dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

 • Het recht van voorkoop werd aangeboden door notaris Wim Maes voor een woning te Koksijde, Zeelaan 38. De woning wordt verkocht voor en mits 259.000,00 EUR.

  Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 9 mei 2022 het voorkooprecht uit te oefenen voor de mogelijke realisatie van een sociaal huisvestingsproject. Het pand is gelegen binnen een zone waar er zich al gemeentelijke eigendommen bevinden. De woning zal aangekocht worden voor een bedrag van 259.000 euro vermits men het voorkooprecht uitoefent en aan de prijs zoals vermeld in het aangeboden voorkooprecht dient aan te kopen.

  De aankoop van de woning dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

openbaar domein

tracé wegenis

politie

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

huishoudelijke reglementen

 • Een speelstraat is een (deel van de) straat die tijdelijk en tussen bepaalde uren wordt afgezet voor verkeer zodat kinderen vrij en veilig kunnen spelen op straat. Enkel bewoners mogen in deze straat met gemotoriseerde voertuigen stapvoets voortbewegen. Dit project komt tot stand op initiatief van de bewoners. Dit door open samenwerken van bewoners, buurtorganisaties en gemeentediensten met elkaar. De straten worden ingericht door bewoners, voor bewoners. Men beslist zelf hoe de organisatie, inrichting en onderhoud gebeurt. Gemeente Koksijde houdt hierin een ondersteunende en begeleidende functie.

  Enkele voorwaarden voor de straat om in aanmerking te komen om ingericht te worden als speelstraat:

  • Op de straat is een snelheidsbeperking van 50 km/u
  • Er rijdt geen belangrijk doorgaand verkeer
  • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat
  • Omliggende straten moeten bereikbaar blijven
  • 67% van de bewoners moet akkoord gaan met de inrichting
  • Minstens 2 bewoners nemen de verantwoordelijkheid op als peter/meter. Zij zijn het aanspreekpunt voor de bewoners en de gemeente.

  Tot op heden heeft Koksijde nog geen specifiek reglement om dit initiatief te ondersteunen. Om dit initiatief mogelijk te maken werd een reglement opgesteld. De procedure voor het aanvragen van een speelstraat zou volgend zijn:

  • De aanvraag wordt minstens 2 maanden vooraf gedaan.
  • De gemeentedienst voorziet de nodige documenten aan de aanvrager om info te verwerven, te bewijzen dat 67% van de bewoners akkoord geven,…
  • De gemeentedienst gaat na of de straat in aanmerking komt
  • De gemeentedienst vraagt akkoord bij het CBS/gemeentebestuur
  • De gemeentedienst laat de straat afzetten met de nodige verkeersborden en nadarhekkens

Besloten

verkiezingen

 • Mevr. Rita Gantois heeft haar aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van voorzitter OCMW van de gemeente Koksijde.
  Mevrouw Rita Gantois was voorzitter OCMW van 3 april 1995 tot 2 april 2011.
  Zij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • Mevr. Rita Gantois heeft haar aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van raadslid van de gemeente Koksijde.
  Mevrouw Rita Gantois was raadslid van 4 januari 2001 tot 31 augustus 2020.
  Zij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • De heer André Cavyn heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer André Cavyn was raadslid tijdens legislatuur 1995-2000 en 2013-2018.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • De heer Paul Casselman heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer Paul Casselman was raadslid tijdens legislatuur 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • De heer Christophe Bakeroot heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer Christophe Bakeroot was raadslid tijdens legislatuur 2007-2012 en 2013-2018.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • De heer André Cavyn heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van OCMW-raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer André Cavyn was OCMW-raadslid tijdens legislatuur 1983-1988, 1989-1994, 2001-2006 en 2007-2012.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • De heer Rik Stekelorum heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van OCMW-raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer Rik Stekelorum was OCMW-raadslid tijdens legislatuur 1983-1988 en 2001-2006.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • Mevrouw Marie-Claire Fagoo heeft haar aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van OCMW-raadslid van de gemeente Koksijde.
  Mevrouw Marie-Claire Fagoo was OCMW-raadslid tijdens legislatuur 2007-2012 en 2013-2018.
  Zij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

 • De heer Jan Deramoudt heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van OCMW-raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer Jan Deramoudt was OCMW-raadslid tijdens legislatuur 1995-2000 en 2001-2006.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.

personeel

 • In kader van de continuïteit van de dienstverlening, wordt voorgesteld om medewerkers, die voldoen aan de voorwaarden om te worden aangesteld als gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) ook door de gemeenteraad aan te stellen als gemeentelijk omgevingsambtenaar.

  Volgens artikel 9 van het omgevingsvergunningsdecreet dient elke gemeente minstens te beschikken over één omgevingsambtenaar, dit kan door beroep te doen op eigen personeel of op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. De gemeente moet ervoor zorgen dat de aangestelde ambtenaar of ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als milieu in zich verenigen.

  Volgens artikel 143 van het omgevingsvergunningsbesluit kan Carlos Beele aangesteld worden als omgevingsambtenaar.

  Volgende personen werden in het verleden reeds aangesteld als gemeentelijk omgevingsambtenaar: Jan Vandromme (expertise milieu), Leen Declerck (expertise ruimtelijke ordening) en Siska Stockelynck (expertise ruimtelijke ordening)

  Door de aanstelling Carlos Beele, die expertise heeft op vlak van milieu, wordt door de pool van aangestelde ambtenaren de noodzakelijke kennis inzake ruimtelijke ordening als milieu versterkt.

 • In kader van de continuïteit van de dienstverlening, wordt voorgesteld om medewerkers, die voldoen aan de voorwaarden om te worden aangesteld als gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) ook door de gemeenteraad aan te stellen als gemeentelijk omgevingsambtenaar.

  Volgens artikel 9 van het omgevingsvergunningsdecreet dient elke gemeente minstens te beschikken over één omgevingsambtenaar, dit kan door beroep te doen op eigen personeel of op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. De gemeente moet ervoor zorgen dat de aangestelde ambtenaar of ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als milieu in zich verenigen.

  Volgens artikel 143 van het omgevingsvergunningsbesluit kan mevr. Stephanie Deleu aangesteld worden als omgevingsambtenaar

  Volgende personen werden in het verleden reeds aangesteld als gemeentelijk omgevingsambtenaar: Jan Vandromme (expertise milieu), Leen Declerck (expertise ruimtelijke ordening) en Siska Stockelynck (expertise ruimtelijke ordening)

  Door de aanstelling mevr. Stephanie Deleu die expertise heeft op vlak van ruimtelijke ordening, wordt door de pool van aangestelde ambtenaren de noodzakelijke kennis inzake ruimtelijke ordening als milieu versterkt.

 • In kader van de continuïteit van de dienstverlening, wordt voorgesteld om medewerkers, die voldoen aan de voorwaarden om te worden aangesteld als gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) ook door de gemeenteraad aan te stellen als gemeentelijk omgevingsambtenaar.

  Volgens artikel 9 van het omgevingsvergunningsdecreet dient elke gemeente minstens te beschikken over één omgevingsambtenaar, dit kan door beroep te doen op eigen personeel of op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. De gemeente moet ervoor zorgen dat de aangestelde ambtenaar of ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als milieu in zich verenigen.

  Volgens artikel 143 van het omgevingsvergunningsbesluit kan de heer Hans Berkein aangesteld worden als omgevingsambtenaar.

  Door de aanstelling de heer Hans Berkein, die expertise heeft op vlak van ruimtelijke ordening, wordt door de pool van aangestelde ambtenaren de noodzakelijke kennis inzake ruimtelijke ordening als milieu versterkt.

Mondelinge vragen

Punten bij hoogdringendheid

 • De heer Frédéric Devos heeft zijn aanvraag gedaan tot het verkrijgen van de eretitel van raadslid van de gemeente Koksijde.
  De heer Frédéric Devos was raadslid tijdens legislatuur 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 en in volgende legislatuur tot 22 februari 2021.
  Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening van de eretitel.


Publicaties

Overige