Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 20/06/2022 - 19:00

Jaarrekening 2021 - vaststellen gedeelte OCMW

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, schepenen
Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op artikel 249, 260 en 261 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 het meerjarenplan en de rekening van gemeente en OCMW Koksijde voor BBC beschouwd worden als één bestuur overeenkomstig voorgaande bepalingen; dat er geen transacties van toelage meer gebeuren tussen gemeente en OCMW Koksijde, maar dat de gemeente instaat voor de financiering van het werkkapitaal van het OCMW (via interne rekening-couranten) en van het tekort van het boekjaar van het OCMW;
dat het overschot of tekort van het boekjaar gelijk is aan het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten, zoals blijkt uit de staat van opbrengsten en kosten:

operationele kosten -7.510.816
operationele opbrengsten +5.079.537
financiële opbrengsten +87.137
Tekort van het boekjaar -2.431.279

Dat het totaal netto actief van het OCMW na inboeking van de verrekeningen op kapitaalsubsidies en schenkingen, een mutatie kende van -2.518.416 euro;

Vereenvoudigde afrekening van het financieel evenwicht van het  OCMW deel en impact op budgettair resultaat en autofinancieringsmarge:

Budgettair resultaat  
I. Exploitatiesaldo -2.125.176
II. Investeringssaldo -98.611
III. Saldo exploitatie en investeringen -2.223.787
IV. Financieringssaldo -137.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.361.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 1.310.949
IX. Beschikbaar budgettair resultaat -1.050.338

 

Autofinancieringsmarge  
I. exploitatiesaldo -2.125.176
II. Netto periodieke aflossingen 137.500
III.Autofinancieringsmarge -2.262.676

Overwegende dat er geen afspraken zijn gemaakt over de financiering van de tekorten van het OCMW; dat in het boekjaar 2021 thesaurietransferts via interne rekening-courant ten bedrage van 2.550.000 euro vanuit de gemeente aan het OCMW plaatsvonden;

Overwegende dat voor het deel OCMW de vaststelling gebeurt door de raad voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende de toelichting op de raadscommissie van 15 juni 2021;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Onthouders: Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 4 onthoudingen
besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van het OCMW Koksijde van de jaarrekening 2021 vast.

Art. 2: De rekening 2021 wordt digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.