Terug
Gepubliceerd op 07/09/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 04/09/2023 - 19:30

Goedkeuren reglement Onthard je tuin

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Bart Pieters, raadslid

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 2, 40 §3 en 41 23°;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2020 tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie 2030;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2021 voor het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Van Zee tot IJzer;

Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, in het bijzonder ACT-156 voor het nemen van stimulerende maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit;

Overwegende dat de oppervlakte van alle Vlaamse tuinen groter is dan alle natuurgebieden samen in Vlaanderen is het van belang om als bestuur inwoners te motiveren om waterinfiltratie en biodiversiteit te bevorderen in eigen tuin. Dit kan door (kleinschalige) verhardingen die nooit of zelden belopen worden in tuinen opnieuw te vervangen door groen;

Overwegende dat de gemeentelijke ondersteuning bij het ontharden van de tuin één maal per kalenderjaar kosteloos wordt aangeboden aan geïnteresseerde particuliere eigenaars in Koksijde onder de vorm van het gratis leveren van maximum 2 m³ lege big bags om steenpuin in te verzamelen. De met steenpuin gevulde big bags worden door de gemeente kosteloos opgehaald en vervangen door evenveel big bags met teelaarde of zandgrond. Hier kan niet van afgestapt. Op de ontharde oppervlakte dient men te vergroenen;

Overwegende deze gemeentelijke ondersteuning wordt aangeboden aan geïnteresseerde inwoners, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 van het reglement 'Onthard je tuin' (zie bijlage);

Overwegende dat de aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden en termijnen opgesomd in artikel 5 van dit reglement. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om niet in te gaan op de aanvraag bij onduidelijkheid, bij misbruik of indien niet (kan) voldaan aan de voorwaarden van dit reglement. De bevoegd ambtenaar kan ter plaatse een controle uitvoeren. Indien blijkt dat de gemeentelijke ondersteuning wordt misbruikt of niet werd voldaan aan de voorwaarden of niet gehouden werd aan de vermelde termijnen kan een retributie voor de ophaling en verwerking van steenpuin, alsook de levering en kostprijs van teelaarde of zandgrond en eventuele kosten voor inname openbaar domein of parkeerplaatsen worden aangerekend aan de aanvrager. Al dan niet verzwaard met een geldboete.

Overwegende dit reglement in werking treedt op 1 oktober 2023 en loopt tot en met 2030, gelijklopend met de periode van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP);

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement 'Onthard je tuin' wordt goedgekeurd.

Art. 2: Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2023 en loopt tot en met 2030, gelijklopend met de periode van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).


Bijlagen