Terug gemeenteraad

Mon 28/06/2021 - 19:30 online (via Teams)

Openbaar

Goedkeuren notulen vorige zitting

mededelingen

 • De tweede besmettingsgolf van het COVID-19-virus in België en Europa zorgt ervoor dat maatregelen zich verder opdringen om de overdracht van het virus tegen te gaan door ondermeer de intensiteit en de duur van het contact tussen personen in een besloten ruimte te beperken.

  Om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterste ernstige gevaren voor de volksgezondheid werden reeds diverse maatregelen genomen door de federale overheid. Het spreekt voor zich dat deze maatregelen strikt dienen te worden opgevolgd. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol. Niet alleen door ervoor te zorgen dat burgers en inwoner de opgelegde maatregelen strikt opvolgen maar ook door hierbij zelf het goede voorbeeld te geven.

  Bovendien heeft een lokaal bestuur de specifieke opdracht te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeenten en van de burgemeester in het bijzonder tot het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.

  De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen de gemeente te verzekeren. Op grond van de artikelen 134 §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en gezondheid) op openbare en publiek toegankelijke plaatsen en kan hij een politieverordening maken bij onvoorziene gebeurtenissen waarbij het stilzitten kan leiden tot schade voor de inwoners.

  De lokale en provinciale besturen zijn essentiële diensten, waarvan de werking verzekerd moet worden. De keuze op welke wijze het bestuur vergadert, moet een weloverwogen keuze zijn. Het is een lokale afweging die moet worden gemaakt, en waarbij ook de mogelijkheid om digitaal te vergaderen moet meegenomen worden. Het lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie.

  Volgens de richtlijn van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur beslist het lokaal bestuur tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan. In deze fase van de pandemie raadt het Agentschap Binnenlands Bestuur aan om de voorkeur te geven aan digitaal vergaderen.

  Bij een fysieke vergadering is het essentieel dat de geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing worden gerespecteerd. Bovendien moet de fysieke vergadering ook toegankelijk zijn voor pers en publiek. De openbaarheid is een wezenlijke waarborg voor de democratische werking van de gemeenteraad.

  Echter moet de fysieke vergadering ook om gezondheidsredenen veilig kunnen doorgaan.

  Juridisch beschouwd kan de manier waarop vergaderd wordt, dus fysiek, hybride of digitaal zijn, en ligt de afweging bij het lokaal bestuur zelf.

  Gelet op de leeftijd en het profiel van bepaalde gemeenteraadsleden in Koksijde is het niet raadzaam om de vergadering volledig fysiek te laten doorgaan. Bovendien beschikt Koksijde niet over een zaal waar de onbeperkt publiek kan worden toegestaan en waar tegelijkertijd live kan worden gestreamd.

  Na afweging blijkt dat een hybride-vergadering in deze niet tot de beste oplossing leidt gelet op het feit dat minstens een vierde van de raadsleden aangeeft zich niet naar de fysieke locatie te verplaatsen indien de mogelijkheid bestaat om de vergadering virtueel te houden. Bovendien is live-streaming van een fysieke zitting enkel mogelijk in bepaalde plaatsen waar de social distancing niet voldoende kan worden gegarandeerd. Uit praktische overwegingen wordt dan ook beslist om de vergadering volledig virtueel te houden teneinde alles overzichtelijk te houden, iedereen de kans te geven om aan de discussie deel te nemen en aan het publiek de mogelijkheid te geven de zitting virtueel bij te wonen. Dit lijkt minder haalbaar indien èn fysiek èn virtueel wordt vergaderd waarbij een groot deel van de raadsleden aangeeft fysiek niet aanwezig te zijn en de locatie waar er kan live gestreamd worden niet voldoende garantie geeft dat met alle fysieke aanwezigen kan worden vergaderd zonder de regels inzake social distancing te overtreden.

  Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een volledige digitale manier te vergaderen. Een vergadering kan, tijdens de federale fase, via videoconferentie worden georganiseerd. Op deze manier kan virtueel worden vergaderd. De openbaarheid wordt gegarandeerd door een live-streaming.

financiƫn

jaarrekening

 • Nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.
  De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
  De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
  Ook voor de vaststelling van de jaarrekening is, overeenkomstig artikel 249 §3 DLB, dezelfde procedure van toepassing als van het meerjarenplan: “De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben  vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.”

  De jaarrekening 2020 is toegevoegd in bijlage.

 • Nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.
  De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
  De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
  Ook voor de vaststelling van de jaarrekening is, overeenkomstig artikel 249 §3 DLB, dezelfde procedure van toepassing als van het meerjarenplan: “De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben  vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.”

  De jaarrekening 2020 is opgenomen in bijlage.

meerjarenplan

gemeentelijke toelage

 • De nominatieve toelagen vormen geen officieel onderdeel meer van het budget zoals vroeger het geval was. Het is dan ook noodzakelijk hier een aparte beslissing over te nemen. Voor een overzicht van de voorziene toelagen verwijzen we naar het document in bijlage. Er werd reeds een eerste versie van deze nominatieve toelagen goedgekeurd. Door het voorzien van enkele nieuwe toelagen leggen we een nieuw document voor.

belastingreglementen

 • Het retributiereglement op het betalend parkeren 2020 goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2021 wordt aangepast. Het nieuwe reglement gaat in op 9 juli 2021.

  Volgende aanpassingen wordt doorgevoerd :

  • Er wordt een gemeentelijke parkeerkaart voorzien voor de zone IV, nl. 195,00 EUR per kaart
  • Nu er digitale tickets zijn en de nummerplaatinvoer verplicht is voor eender welk ticket, wordt het 30 minuten gratis ticket in zone III beperkt tot 1 per halve dag.

financiƫn AGB

jaarrekening AGB

 • De boekhouding van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde wordt analytisch gevoerd, en op volgende wijze uitgesplitst :

  • overkoepelende administratie
  • schuld
  • parkeerbeheer
  • het zwembad Koksijde
  • de Koksijde golf ter Hille

  Het autonoom gemeentebedrijf Koksijde voert een analytische boekhouding waardoor de impact van deze kernactiviteiten op het algemeen resultaat kan ingeschat worden.
  Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een verlies van 189.209,42 EUR.
  Dit kan analytisch verdeeld worden over de volgende pijlers :

  • overkoepelende administratie   - 44.567,19
  • schuld                                 - 298.094,55
  • parkeerbeheer                   +1.114.166,17
  • het zwembad Koksijde          - 316,804,97
  • de Koksijde golf ter Hille       - 643.908,88

  De statuten van het AGB Koksijde bepalen dat onder art. 41 het volgende :
  ‘Rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd gereserveerd, worden de netto-winsten jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden jaarlijks overgedragen. De verplichting tot reserveren houdt op wanneer de reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.’

  Het resultaat werd als volgt verwerkt:

  Resultaat van het boekjaar                                           -189.209,42
  - Overgedragen resultaat vorig boekjaar                        -225.323,42
  = Resultaat                                                                -414.532,84

  Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt         55.217 EUR.
  Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt             864.786 EUR.
  De autofinancieringsmarge bedraagt                            103.925 EUR.

meerjarenplan AGB

overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

patrimonium

 • De woning met achterliggende garages Dorpsstraat 24 werd te koop gesteld. De woning werd samen met 1 garage ondertussen verkocht. Het college van burgemeester en schepenen wenst, de 2 garages op de hoek van  Ronarc’hpad en Schmitzstraat aan te kopen (lot 5 en 6 volgens het splitsingsplan in bijlage). Door de aankoop zou het Navigo-museum en de reeds aanwezige garages aan het pad beter ontsloten kunnen worden.

  In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2021 werd landmeter-expert Johan Vandewalle aangesteld voor de waardebepaling van de 2 garages te bepalen. Op 20/05/2021 mocht de gemeente het schattingsverslag ontvangen van landmeter-expert Johan Vandewalle, zie bijlage.

  De venale waarde van 1 garage werd geschat op € 35.000  Een aankoopbod van € 70.000 voor de 2 garages werd uitgebracht onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. De aankoop van de garages werd opgenomen in de wijzing meerjarenplan die ter goedkeuring voorligt.

  De aankoop van de garages dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

overdracht

openbaar domein

 • In zitting van de gemeenteraad van 15 januari 2018 werd de concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie 2018 -2026 en de goedkeuring van het besluit tot het verlenen van de strandconcessie 2018-2026 met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust goedgekeurd.

  In schrijven van 12 mei 2021 mocht het bestuur een schrijven ontvangen van het Agentschap Maritieme dienstverlening kust - afdeling kust waarbij de annex 1 aan de zeedijkconcessie werd overgemaakt. Naar aanleiding van een vraag die afdeling kust mocht ontvangen in verband met het rijden op het strand met gemotoriseerde rolstoelen of hulpmiddelen en de tekst hierover in de Zeedijkconcessie artikel 9, dient er een annex aan de Zeedijkconcessie opgemaakt te worden. Men wenst de reglementering in de concessie correct te stellen en de toegankelijkheid van de stranden te benadrukken. Artikel 9 van de Zeedijkconcessie dient dus aangepast te worden. 

 • In de deelgemeente Wulpen is de Pelikaanstraat gelegen. Deze bestaat uit 2 weggedeelten nl. een noordelijk weggedeelte die aansluit op de Pelikaanstraat gelegen op het grondgebied van de NIEUWPOORT en een zuidelijk weggedeelte die onderbroken is door de vroegere afbraak van de Pelikaanbrug. Om verdere verwarring voor o.a. hulpdiensten te voorkomen is het aangewezen om dit zuidelijk weggedeelte een andere benaming te geven.

  Het dossier werd inmiddels voor advies door het Cultuur Forum behandeld nl. de meest voor de hand liggende herbenaming is Pelikaanhofstraat gezien deze benaming verwijst naar de hoeve gelegen aan het huidig adres Pelikaanstraat 3 die de naam Pelikaanhof draagt zoals aangegeven door de eigenaars. Een verwijzing naar een naam van een vrouw zoals door de gemeenteraad en het Cultuur Forum werd gesuggereerd voor de toekenning van nieuwe straatnamen is moeilijk gezien in deze zone geen verwijzing te vinden is naar iemand die haar stempel geschiedkundig gedrukt heeft. Bovendien gaat het over een heel kort stukje weg.

overeenkomsten

samenwerkingsovereenkomsten

 • Op vraag van de gemeente Koksijde zal in samenwerking met Nieuwpoort het stukje Kinderlaan tussen de Albert I-laan en de Elisalaan/Spreeuwenberg vernieuwd worden.  Dit is immers de inkom van zowel Koksijde (Groenendijk) en Nieuwpoort-bad, komende van de autosnelweg. Dit wegvak is een gewestweg maar is voor de Vlaamse Overheid geen prioriteit. Het Gewest geeft de toestemming op dit eigen kosten te vernieuwen. (= project 2)

  In tweede instantie is de gemeente Koksijde bezig met het opmaak van een ontwerp voor het vernieuwen van de zeedijk in Groenendijk. Het stuk Kinderlaan tussen de zeedijk en de Albert I-laan zal hierbij mee genomen worden. Een deel is ook grondgebied Nieuwpoort (= project 1)

  Om de samenwerking te regelen wordt aan samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Koksijde, stad Nieuwpoort, de IWVA en het Gewest (AWV).

  De IWVA is betrokken omdat op grondgebied Nieuwpoort de riolering wordt beheerd door de IWVA

 • Het betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Koksijde en het Vlaamse Gewest voor het project van de N34 Albert I laan in Oostduinkerke-Bad.

  Het Vlaamse Gewest wenst volgende werken uit te voeren: Aanleg van fietspaden in de doortocht  (conform PCV-dossier nr. WV-118 921 - N34 Albert I laan. Aanpak fietsknelpunten ikv spoorvernieuwing)

  Koksijde wenst volgende werken uit te voeren: verfraaien van de doortocht N34 Oostduinkerke-bad door vernieuwen van voetpaden en plaatsen van nieuwe openbare verlichting. 

 • Begin 2021 heeft de gemeente een overeenkomst ontvangen inzake de UCI wereldbeker veldrijden voor de wedstrijd van 21 november 2021 in Koksijde.

  De UCI heeft de algemene organisatierechten van de UCI Wereldbeker Veldrijden voor het veldritseizoen 2021-2022 toegewezen aan Flanders Classics .
  Voorliggende overeenkomst is een contractvoorstel tussen de gemeente Koksijde ("organisator") en Flanders Classics voor het organiseren van één manche in de Wereldbeker Veldrijden 2021-2022 in Koksijde, met name op 21/11/2021. In deze overeenkomst worden de voorwaarden en verplichtingen opgenomen.

  Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Flanders Classics en de gemeente Koksijde ("organisator"), terwijl de betrokkenheid van de UCI in de Competitie geregeld wordt door de contractuele bepalingen tussen Flanders Classics en de UCI. Voor de toepassing van deze overeenkomst en voor alle communicatie met de organisator, wordt Flanders Classics beschouwd als zijnde bevoegd om de UCI te vertegenwoordigen.

nood en interventieplan

 • De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan op voor de Belgian Open Aerobatic Championship die plaatsvindt op 3 en 4 juli 2021 t.h.v. de WAC, hierna BNIP genoemd. Het evenement betreft het Belgisch open kampioenschap kunstvliegen waarbij 20 à 30 deelnemers van verschillende nationaliteiten strijden voor de titel in hun categorie. Stuntteams openen en sluiten het evenement en geven tussenin demo’s. Het evenement is gratis toegankelijk voor het publiek.

  Dit BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente Koksijde.

  Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een noodsituatie voordoet op dti evenement, de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier.

  Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie tijdens het evenement te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen.

  Het BNIP legt de mogelijke risico’s vast, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de verantwoordelijkheden en de communicatie.

politie

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

veiligheid en preventie

 • De vroegere preventiecontracten en de huidige Strategische Veiligheids- en Preventieplannen vormen al sinds 1997 de rode draad doorheen het veiligheids- en preventiebeleid van het Lokaal Bestuur Koksijde.

  Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2018-2019 werd reeds een eerste maal verlengd voor 2020 en wordt nu opnieuw verlengd tot 31 december 2021.

  Dit Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020-2021 werd reeds getekend door de Minister van Binnenlandse Zaken en moet nu geagendeerd worden ter kennisgeving van de gemeenteraad. 

onderwijs

basisonderwijs

 • Het schoolreglement regelt de betrekking tussen de school en de ouders. Omwille van wijzigingen in de wetgeving moet het schoolreglement gewijzigd worden.
  De infobrochure is een document met vermelding van de belangrijkste items/afspraken voor de ouders inzake het schoolgaan van hun kinderen. 

  Tot vorig schooljaar had de gemeentelijke basisschool van Koksijde een andere infobrochure. Door de vraag om beide schoolreglementen op elkaar af te stemmen werd de infobrochure van OVSG ook voor de gemeentelijke basisschool van Koksijde geïmplementeerd. 

  Volgende aanpassingen/toevoegingen werden opgenomen: 

  SCHOOLREGLEMENT 

  • Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen, artikel 4 - 6° Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen vanaf het schooljaar 2021-2022- nieuwe wet
  • Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §3 minder scherpe maximumfactuur, aanpassing bijdrage naar €450. Implementatie wetgeving
  • Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §4 bijdrageregeling 
  • Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen, Artikel 13 - toevoegen §4 op reis tijdens het schooljaar is steeds een problematische afwezigheid
  • Hoofdstuk 11: schoolraad, ouderraad en leerlingenraad, artikel 29 - schrappen passage vriendenkring wordt geschrapt en verplaatst naar infobrochure
  • Hoofdstuk 12: leerlingengegevens en privacy/gegevensbescherming - artikel 32: toevoegen passage over cameratoezicht op school
  • Hoofdstuk 13: ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van Smartphone, eigen tablet/laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en social media, toevoegen artikel 34 en 35: afspraken over het gebruik van ICT-materiaal dat door de school ter beschikking gesteld word
  • Hoofstuk 15: leerlingenbegeleiding: beleid op leerlingenbegeleiding van de school -verplicht op te nemen in het schoolreglement
  • Hoofdstuk 15: leerlingenbegeleiding: artikel 47 - preventieve gezondheidszorg & aanpassing lijst van infectieziekten die gehanteerd wordt door het CLB 
  • Hoofdstuk 15: leerlingenbegeleiding: artikel 48 - multidisciplinair leerlingendossier
  INFOBROCHURE
  De infobrochure werd dit jaar aangemaakt. De structuur van OVSG werd gehanteerd.

  Het aangepaste schoolreglement werd met het personeel elektronisch besproken op 16 juni 2021 en ook op de schoolraad van 16 juni 2021.

 • Het schoolreglement regelt de betrekking tussen de school en de ouders. Omwille van wijzigingen in de wetgeving moet het schoolreglement gewijzigd worden.
  De infobrochure is een document met vermelding van de belangrijkste items/afspraken voor de ouders inzake het schoolgaan van hun kinderen. Enkele wijzigingen werden doorgevoerd omdat er vorig jaar werd gevraagd om de schoolreglementen van beide gemeentelijke basisscholen op elkaar af te stemmen. 

  Volgende aanpassingen/toevoegingen werden opgenomen: 

  SCHOOLREGLEMENT 

  • Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen, artikel 4 - 6° Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen vanaf het schooljaar 2021-2022- nieuwe wet
  • Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §3 minder scherpe maximumfactuur, aanpassing bijdrage naar €450. Implementatie wetgeving
  • Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen, Artikel 13 - toevoegen §4 op reis tijdens het schooljaar is steeds een problematische afwezigheid
  • Hoofdstuk 11: schoolraad, ouderraad en leerlingenraad, artikel 27 uitbreiding over werking schoolraad
  • Hoofdstuk 13: ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van Smartphone, eigen tablet/laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en social media, toevoegen artikel 34 en 35: afspraken over het gebruik van ICT-materiaal dat door de school ter beschikking gesteld word
  • Hoofstuk 15: leerlingenbegeleiding: beleid op leerlingenbegeleiding van de school -verplicht op te nemen in het schoolreglement
  • Hoofdstuk 15: leerlingenbegeleiding: artikel 47 - preventieve gezondheidszorg & aanpassing lijst van infectieziekten die gehanteerd wordt door het CLB 
  • Hoofdstuk 15: leerlingenbegeleiding: artikel 48 - multidisciplinair leerlingendossier

  INFOBROCHURE

  • Hoofdstuk 1: situering van onze school, artikel 1.2.2 De ouderwerking - verduidelijking werking vriendenkring en wijziging telefoonnummer en adres Koogo
  • Hoofdstuk 1: situering van onze school, artikel 1.3 Partners - verduidelijking rol van OVSG en GOW als onderwijspartner
  • Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken, artikel 2.4 leerlingenvervoer - schrappen van dit artikel
  • Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken, artikel 2.6 schooltoeslag, toevoegen wetgeving omtrent groeipakket
  • Hoofdstuk 6: keuze van de levensbeschouwelijke vakken - Verduidelijking recht op levensbeschouwelijk onderricht voor leerplichtige kleuters
  • Hoofdstuk 8: dit hoofdstuk wordt verwijderd. Het wordt opgenomen in de zorgvisie. 

  Het aangepaste schoolreglement en de infobrochure werd met het personeel besproken in de personeelsvergadering van 25 mei 2021 en op de schoolraad van 31 mei 2021

kunstonderwijs

 • Het academiereglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders vast. Een leerling kan pas worden ingeschreven nadat hij zich akkoord heeft verklaard met het academiereglement. In deze versie wordt het academiereglement aangepast aan de nieuwste wetgeving. De wijzigingen staan in het blauw. 


  Bij hoofdstuk 3 'Inschrijving'; Artikel 6 §2 - toelichting over intakeperiode bij nieuwe cursisten.
  Bij hoofdstuk 3 'Inschrijving'; Artikel 11 - bestaande cursisten hebben voorrang op nieuwe cursisten tot 15 juli.
  Bij hoofdstuk 4 'Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring'; Artikel 14 §5 - vermelding van het project Kunstkans, betaalbaar kunstonderwijs voor personen in financiële moeilijkheden.
  Bij hoofdstuk 5 'aan- en afwezigheid van de leerling'; Artikel 20 - gewettigde afwezigheid - aanpassingen wanneer een doktersattest vereist is.
  Bij hoofdstuk 5 'aan- en afwezigheid van de leerling'; Artikel 21 - ongewettigde afwezigheid - mogelijkheid om een leerling uit te schrijven op verzoek van de directeur.
  Bij hoofdstuk 6 'organisatie van de leeractiviteiten'; Artikel 25 - schorsing van de lessen - toevoegen van §5: het schorsen van de lessen kan geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributies of bijdragen terug te vorderen. 
  Bij hoofdstuk 11 'Privacy - leerlingengegevens' - Artikel 61 - vermelden van het e-veiligheidsbeleid
  Bij hoofdstuk 11 'Privacy - leerlingengegevens' - Artikel 62 en artikel 63 - implementatie nieuwe wetgeving van OVSG
  Bij hoofdstuk 12 ' maatregelen in geval van schending van de leefregels' - Artikel 67 - toevoegen §5 Tucht- of ordemaatregelen kunnen geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributies of bijdragen terug te vorderen. 

 • Op basis van de telling van 1 februari 2021 van de regelmatig ingeschreven cursisten ontvangt elke school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te organiseren.

  Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar is mogelijk. Wij hebben tot op heden noch de voorlopige , noch de definitieve dienstbrief ontvangen. Wij baseren onze huidige aanvraag lestijdenpakket op een simulatie gemaakt door ons softwareprogramma DKO3. Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken.
  De verificatie heeft als resultaat opgeleverd dat we over 70 financierbare cursisten minder beschikken, waardoor de prognose van het lestijdenpakket een aanzienlijke daling kent, voornamelijk bij de kinderen. In de maand mei besliste het Ministerie van Onderwijs om éénmalig aan noodlijdende academies compenserende lestijden te voorzien om de daling door de gevolgen van de coronamaatregelen te ondervangen. Wij zullen, mits goedkeuring, 75% van de verloren lestijden kunnen compenseren in de lagere graad en de hogere graad. Het document dat we indienen vertrekt van de situatie zonder toegekende compensatiemiddelen. Indien de middelen worden toegekend zullen wij deze ofwel inwisselen tegen lestijden schoolbestuur ofwel als buffer overplaatsen naar schooljaar 2022 – 2023.  

  Een delegatie van deze opdracht van de Gemeenteraad naar het Schepencollege is noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van het lestijdenpakket en de organisatie mogelijk te maken. De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling van de leerkrachten.

  Dit schooljaar hebben we opnieuw ingetekend op het subsidieproject Kunstkuur. Dit is een project dat een samenwerking met het basisonderwijs inhoudt en een absolute meerwaarde betekent voor zowel de Westhoek Academie als het gemeentelijk basisonderwijs Koksijde, Oostduinkerke. Wij zijn verheugd om te melden dat het subsidiedossier werd goedgekeurd en dat wij voor de volgende 3 schooljaren 14/22ste kunnen inzetten in de twee gemeentelijke basisscholen en dat we kunnen beschikken over een werkingsbudget toegekend door cultuurkuur. 

Mondelinge vragen

Punten bij hoogdringendheid

 • Op basis van de telling op 1 februari 2021 van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te organiseren. Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. Op de gemeenteraad van 26 april 2021 werd het lestijdenpakket van de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke goedgekeurd. 

  Er werd akkoord gegaan met volgende klasindeling in de kleuterafdeling: 1 instapklas, 1 eerste kleuterklas, 2 tweede kleuterklassen en 2 derde kleuterklassen. Om de druk op het eerste kleuterklas te verminderen werd er geopperd om de jongste kleuters van het 1ste kleuterklasje aan te laten sluiten in de peuterklas. 
  De gemeentelijke basisschool heeft dit jaar enorm ingezet op social media en reclame voor de kleuterafdeling, met resultaat. Vorige maand schreven we 10 extra leerlingen in waardoor het eerste kleuterklasje zou starten met 34 leerlingen en de peuterklas met 9 leerlingen. Zelfs al starten de jongste kleuters in de peuterklas, blijft het moeilijk om kwalitatief onderwijs te waarborgen. De enige oplossing is het ontdubbelen van het eerste kleuter. De gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke vraagt een aanpassing van het lestijdenpakket (+ 24/24) vanaf 1 september 2021. 

  Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van het lestijdenpakket en de organisatie van instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. Eveneens een delegatie naar het schepencollege voor verlofstelsels en inrichten van nieuw toegekende middelen in het kleuteronderwijs en aanvangsbegeleiding zijn dit jaar noodzakelijk. 

  Deze goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling van de leerkrachten.


Publicaties

Overige