Terug gemeenteraad

Mon 27/03/2023 - 19:30 raadszaal

Openbaar

Goedkeuren notulen vorige zitting

mededelingen

verkiezingen

financiën

meerjarenplan

 • Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in 2023 de opname van leningen voor maximaal 46.000.000 euro voor de financiering van investeringen.
  BBC2020 laat niet toe om meer op te nemen dan voorzien in meerjarenplan.

  Opgenomen leningen worden toegevoegd aan de thesaurie (er wordt geen opnameperiode voorzien, om de kosten die de bank in de marge verrekend, maximaal te beperken). De thesaurie wordt aangewend voor de betaling van lopende uitgaven en inning van de lopende ontvangsten en ook voor de prefinanciering van de investeringen. In 2020 werd voor de laatste maal een lening van 5 miljoen euro opgenomen. Sindsdien niet meer, omdat enerzijds er voldoende thesaurie was om de lopende uitgaven en investeringen te dragen en anderzijds omdat op thesaurieoverschotten negatieve creditrente moest betaald worden. Daarnaast werden leningen met een grote marge vervroegd terugbetaald (o.a. in 2022 voor een bedrag van 3,2 miljoen euro). De belastinginkomsten ontvangen we tegen eind eerste semester, de opcentiemen onroerende voorheffing in 6 schijven vanaf 7 juli, wat inhoudt dat er momenteel geen nieuwe thesaurie binnenkomt, maar wel thesaurie de gemeente verlaat (betalen maandelijkse lonen, facturen in exploitatie en investeringen, verzekeringen).

  Rekening houdend met de verwachte evolutie van de thesaurie, de maandelijkse uitgaven en verwachte inning van belastingen, is het noodzakelijk een lening van 7.000.000 euro op te nemen met looptijd 20 jaar. Er wordt een marge met herziening op 5, 10 of 20 jaar gevraagd.

  Opnemen leningen voor financiering investeringen valt niet langer onder wet overheidsopdrachten 2016. De regels van concurrentie en marktbevraging moeten ook toegepast worden.

belastingreglementen

 • Het Vastgoedinformatieplatform is een voorbeeld van een gegevensdelingsplatform waarbij Digitaal Vlaanderen/het Vlaams Datanutsbedrijf zowel de lokale besturen als de vastgoedsector willen faciliteren.
  Tot er een Vastgoedinformatieplatform decreet is, is er een ‘MVP’-fase (MVP = minimum viable product, of basisversie) en zal het platform fungeren als een verwerker ten dienste van de gemeenten die verwerkingsverantwoordelijke zijn, zoals intermediaire software eveneens verwerker zijn.

  Naar aanleiding van de aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform dient er een retributiereglement te worden opgesteld waarbij het bedrag voor vastgoedinformatie die te worden bepaald en de berekeningswijze naar een model opgelegd door Digitaal Vlaanderen.
  Er wordt voorgesteld om het bedrag te bepalen op 100 euro, dit naar analogie van de buurgemeenten De Panne en Nieuwpoort.
  Er wordt voorgesteld dat slechts éénmaal 100 euro wordt aangerekend, nl voor een groep van maximaal 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat: de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

  Dit retributiereglement is enkel van toepassing voor aanvragen vastgoedinformatie die via dit platform worden aangevraagd. Dit platform gaat life voor Koksijde op 2 mei 2023.
  De retributie voor aanvragen vastgoedinformatie die niet via dit platform worden aangevraagd, wordt in een ander retributiereglement opgenomen. Het tarief en de voorwaarden hiervoor zijn gelijklopend met deze voor aanvragen via het vastgoedinformatieplatform.

 • Ingevolge de invoering van het vastgoedinformatieplatform en de aflevering van vastgoedinformatie via retributiereglement moet het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten - 2020-2025 door de gemeenteraad op 16 december 2019 goedgekeurd, opgeheven worden. Dat reglement voorzag een belasting voor zowel vastgoedinformatie als documenten uitgaande van de dienst omgeving (stedenbouw en milieu) en van de dienst burgerzaken.
  Voor de leesbaarheid worden twee afzonderlijke reglementen voorgelegd:

  • een retributiereglement voor alles wat wordt aangevraagd bij en afgeleverd door  de dienst omgeving
  • een belastingreglement voor alles wat wordt aangevraagd bij en afgeleverd door de dienst burgerzaken of archief.

  Huidig belastingreglement betreft de belasting op de afgifte van administratieve documenten.
  De tarieven blijven ongewijzigd.

 • In deze gemeenteraad wordt de toetreding tot het vastgoedinformatieplatform en de retributie voor de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen vastgelegd (gaat life op 2 mei 2023). Dit platform is in opstartfase enkel toegankelijk voor notarissen en makelaars, waardoor andere partijen zich rechtstreeks tot de dienst stedenbouw wenden. Om de prijzen voor de aflevering van dezelfde informatie gelijk te schakelen dient het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten wat deze inlichtingen betreft aangepast te worden zodat de tarieven gelijk zijn, nl 100 euro voor een groep van maximaal 5 percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn en dat de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

  Daarnaast worden de tarieven op het onderzoek en het in behandeling nemen van (digitale) omgevingsdossiers aangepast.
  Enerzijds worden enkele tarieven afgeschaft.
  Anderzijds worden enkele tarieven verhoogd, omwille van de impact op de kostprijs van de dienstverlening (aanwerven van meer en gespecialiseerder personeel; beschikken over performante doch dure ondersteunende databanken; aangepaste software en uitgebreide hardware om deze omgevingsdossiers digitaal te behandelen).

  Overzicht wijzigingen:

   

  oud tarief

  nieuw voorgesteld tarief

  een verkaveling voor 2 kavels

  55,00 euro

  geen wijziging

  een verkaveling voor 3 kavels

  70,00 euro

  geen wijziging

  een verkaveling voor 4 kavels

  90,00 euro

  geen wijziging

  een verkaveling voor 4 tot en met 10 kavels

  90,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 4 kavels

  geen wijziging

  een verkaveling met meer dan 10 kavels

  175,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 10 kavels

  geen wijziging

  kleine bouw - of verbouwingswerken , per garage of kleine bergplaats waarbij de medewerking van een architect niet noodzakelijk is

  10,00 euro

  30 euro

  kleine bouw - of verbouwingswerken , per garage of kleine bergplaats waarbij de medewerking van een architect wel noodzakelijk is (met uitsluiting van een appartementsgebouwen en verkavelingen)

   

  60 euro

  sloping van gebouwen (afzonderlijke aanvraag)

  10,00 euro

  schrappen

  parkeergebouw: per standplaats of garage

  5,00 euro

  schrappen

  eengezinswoningen

  40,00 euro

  schrappen

  grote verbouwingswerken (over meer dan twee bouwlagen)

  40,00 euro per bouwlaag

  schrappen

  handelsgebouwen

  40,00 euro per handelsruimte of kantoorruimte

  (berekend per ruimte per bouwlaag)

  60 euro per handelsruimte of kantoorruimte

  (berekend per ruimte per bouwlaag)

  flatgebouw met 2 appartementen

  70,00 euro (te verhogen met 40 euro per

  handels-/kantoorruimte)

  100,00 euro (te verhogen met 60 euro per

  handels-/kantoorruimte)

  flatgebouw met 3 appartementen

  100,00 euro (te verhogen met 40 euro per

  handels-/kantoorruimte)

   125,00 euro (te verhogen met 60 euro per

  handels-/kantoorruimte)

  flatgebouw met 4 appartementen

  125,00 euro (te verhogen met 40 euro per

  handels-/kantoorruimte)

   150,00 euro (te verhogen met 60 euro per

  handels-/kantoorruimte)

  flatgebouw met 5 tot 10 appartementen

  125,00 euro (te verhogen met 40 euro per

  handels-/kantoorruimte) + 15,00 euro per

  appartement boven de vier

  150,00 euro (te verhogen met 60 euro per

  handels-/kantoorruimte) + 30,00 euro per

  appartement boven de vier

  flatgebouw met meer dan 10 appartementen

  200,00 euro(te verhogen met 40 euro per

  handels-/kantoorruimte) + 15 euro per

  appartement boven de tien

  225,00 euro (te verhogen met 60 euro per

  handels-/kantoorruimte) + 30,00 euro per

  appartement boven de vier

  ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) ingedeeld als klasse 3

  70,00 euro

   geen wijziging

  ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) ingedeeld als klasse 2

  125,00 euro

   geen wijziging

  ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) ingedeeld als klasse 1

  250,00 euro

   geen wijziging

patrimonium

zakelijk recht

 • Tussen de gemeente, IWVA (Aquaduin) en Aquafin werd een verdeling overeengekomen voor gronden aan de Langeleedstraat en de bochtverbreding ter hoogte van de Toekomstlaan.

  De verdeling van de eigendom van de gronden is volgens principe van 100% eigendom en dit volgens de overeengekomen verdeelsleutel.

  • Voor de gemeente betekent dit de verwerving van 2 percelen: een uitwijkzone in de Langgeleedstraat en de bocht tegenaan de Toekomstlaan. 
  • Voor de aanleg van de leiding in de berm wordt een erfdienstbaarheid gegeven door Aquafin aan de gemeente en aan IWVA. IWVA en gemeente werken in zelfde sleuf.
  • IWVA geeft een erfdienstbaarheid aan de gemeente voor deel op haar gronden.

  Zie plan in bijlage

  Voor de verwerving van de 2 percelen betaalt de gemeente € 11.759.
  De erfdienstbaarheden worden kosteloos toegestaan.

  Er werd met IWVA en Aquafin overeengekomen Wim Maes aan te stellen voor de grondoverdracht en voor het vestigen van de erfdienstbaarheden.

  De ontwerpakte dient nu te worden goedgekeurd.

 • Tijdens de opmaak van rioleringsdossier en wegenisdossier voor de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg stelde studiebureau Cnockaert enkele noodzakelijke grondinnames voor:

  1. een strookje t.h.v. Sunparks: voor ondergronds pompstation en bovengrondse kast
  2. perceel Nieuwpoortsteenweg 103: boven- en ondergrondse inname voor aanleg van leiding en pompstation en kast
  3. Labeurhoek: aanleg ondergrondse persleidingen
  4. een strook grond nabij de watertoren: om fietspad, voetpad als een bushalte te kunnen voorzien

  Met al de eigenaren kon een akkoord worden bekomen.

  Voor 2 en 3 wordt een erfdienstbaarheid ten openbaar nut gevestigd.
  Voor 1 en 4 wordt de grond verworven.

  Een landmeter werd aangesteld om de schatting uit te voeren.
  De aankoop en de ontwerpakte dient te worden goedgekeurd.

 • Het dossier tot ontbinding van de erfpacht met Dorsale NV, opstalrecht en afkoop financieringsovereenkomst met Belfius Lease Services waarvoor de gemeenteraad van 19 december 2022 de ontwerpakten goedkeurde, dient ingetrokken te worden omdat Dorsale NV niet langer met de verkoop wenst in te stemmen en streeft naar een overname van de erfpacht, het handelsfonds en de lopende leasingovereenkomst met cvba Supair.

  Op 19 januari 2023 ontvingen we een brief van Dorsale NV om de lopende procedure van ontwerpakte van 19.12.2022 stop te zetten, gevolgd door een brief waarin wordt verwezen naar de overeenkomst tussen Dorsale NV en de bestuurder van cvba Supair over het handelsfonds en inboedel van The Wave.
  Op 19 januari 2023 werd door Supair een brief overgemaakt met dit voorstel tot overname van de exploitatie en de erfpacht.

  Ingevolge het inroepen van de voortzettingsverbintenis door Belfius Lease Services (BLS) op 1 augustus 2022 is de gemeente Koksijde gehouden tot aanzuivering van de achterstallen van Dorsale en overname van de toekomstige leasingschulden. Zoals in de voortzettingsverbintenis opgenomen beschikt de gemeente over één jaar franchise waarin ze geen betalingen moet uitvoeren en alternatieven kan onderzoeken.

  De optie aankoop (voorzien in beslissing van 19 december 2022) wordt verlaten ingevolge het schrijven van Dorsale waarbij ze afziet van de verkoop en het schrijven van de vennootschap Supair om de leasingovereenkomst over te nemen (met inbegrip van de achterstallige schulden van Dorsale) mits de overname van de erfpacht.

  Na onderhandelingen tussen BLS en Supair, werd een avenant nr 5 bij de leasingovereenkomst van 17 december 2010, waarin de gemeente Koksijde is tussengekomen voor wat de voortzettingsverbintenis betreft, toegevoegd. Hierin is bepaald dat Supair de achterstallen van Dorsale aanzuivert (wat intussen gebeurd is voor een bedrag van 122.730,72 euro) en alle toekomstige leasingschulden op tijd betaalt. Daarnaast worden extra waarborgen door Supair verstrekt. De voortzettingsverbintenis door de gemeente Koksijde blijft behouden, de looptijd noch het openstaand saldo worden verlengd of verhoogd. De gemeente Koksijde is ontlast van de betaling van de achterstallen en krijgt bijkomende waarborgen bij alvorens bij falen door Supair haar verbintenis wordt ingeroepen.

  De erfpachtovereenkomst van 17 december 2010 voorziet in artikel 6 een overdrachtsbepaling: "De erfpachter heeft het recht haar zakelijk recht op de onroerende goederen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon of te bezwaren met een persoonlijk of zakelijk recht (erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, huur, enzovoort) mits de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  1) de bestemming van het in erfpacht gegeven goed wordt hierdoor niet gewijzigd; en
  2) de duur van de door de erfpachter toegestane rechten gaat het in deze overeenkomst gevestigde recht van erfpacht niet te boven; en
  3) de gemeente gaat uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord met de overdracht of de bezwaring. Elke weigering tot het verlenen van zulk akkoord dient te steunen op uitdrukkelijk aangegeven redelijke en draagkrachtige motieven.
  De erfpachter blijft ingeval van overdracht steeds persoonlijk gehouden om de canon te voldoen en blijft met de overnemer hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de uitvoering van alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.”

  Deze beslissing tot overdracht van de erfpacht door de gemeente Koksijde aan de overnemer Supair valt binnen de bepalingen van artikel 6 van de erfpachtovereenkomst van 17 december 2010:
  1) de gemeente heeft een opportuniteit om de schuld die zij zelf aan Belfius heeft ten laste van een derde partij te leggen. Dit komt het gemeentebudget ten goede. Vanuit het zuinigheidsbeginsel is het algemeen belang gebaat bij de overname van de erfpachtovereenkomst.
  2) de bestemming als fitnesscomplex blijft behouden evenals de duur van de oorspronkelijke overeenkomst.
  3) tussen de nieuwe erfpachter (Supair) en de oude erfpachter (Dorsale) is een door beide partijen ondertekende overeenkomst gesloten tot overname van het handelsfonds en van de lopende leasingovereenkomsten voor materiaal van het complex. De gemeente wordt hierdoor behoed van enig geschil met de oude erfpachter (Dorsale) waardoor dit geen extra last voor het budget betekent.

  In deze beslissing worden volgende beslissingen genomen:
  1. intrekken beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2022 houdende Goedkeuren ontwerpakte tot stopzetting onroerende leasing, beëindiging opstalrecht en erfpacht betreffende Hazebeekstraat 13
  2. goedkeuren van de notariële ontwerpakte houdende overdracht van de erfpacht toegekend door de gemeente Koksijde aan Supair met akkoord van de huidige erfpachtnemer Dorsale en overdracht leasingovereenkomst door gemeente Koksijde aan Supair ten voordele van BLS, met verderzetting van de eventuele voortzettingsverbintenis door de gemeente.

gebruiksovereenkomsten

 • Er wordt een overeenkomst voorgelegd van tijdelijk gebruiksrecht voor het bovengrondse deel van de trappenhuizen van de ondergrondse garages Zeedijk Koksijde.

  Deze zijn nu eigendom van de VME maar de houten beplanking is in erbarmelijke staat. De gemeente deed het voorstel om het genot van de trappenhuizen over te nemen zodat  we deze degelijk kunnen onderhouden/vernieuwen omdat dit toch belangrijk is naar beeldbepaling van de zeedijk. TD geeft aan dat er ten allen tijde ook toegang nodig is tot het tellerlokaal die zich bevinden in de verschillende fases.

  Een gelijkaardige overeenkomst (genotsrecht) werd al eerder eens goedgekeurd door de gemeenteraad, maar wegens omstandigheden (Corona en niet mogen vergaderen, aanstellen nieuwe syndicus....) niet voorgelegd en/of goedgekeurd door de VME van de drie fases.

  Ondertussen werd in samenwerking met de nieuwe syndicus Ultisyn een nieuwe overeenkomst van tijdelijk gebruiksrecht opgemaakt. Samengevat krijgt de gemeente het bovenste zichtbare gedeelte van de trappenhuizen in gebruik in ruil voor:

  • feit dat het gemeentebestuur de trappenhuizen kunnen onderhouden/bekleding vernieuwen
  • dat het gemeentebestuur dan de eigen zitbanken aan de trappenhuizen kunnen vastmaken (dit is nu ook al zo al, was voorzien tijdens de werken, maar dan is dit ook wettelijk geregeld)
  • dat het gemeentebstuur te allen tijde toegang krijgt tot de eigen tellers in de ondergrondse parking

overeenkomsten

samenwerkingsovereenkomsten

beleidsplannen

 • Het Decreet Basisbereikbaarheid omschrijft de werking van de 15 vervoerregio’s en legt de taken vast van de vervoerregioraad. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen creëerde de Vlaamse overheid een kader voor steden en gemeenten waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

  De gemeente is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 ingedeeld in de Vervoerregio Oostende. De gemeenteraad heeft op 29 januari 2019 haar vertegenwoordiger(s) in de Vervoerregioraad aangeduid.

  Binnen elke vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn vast. Het speelt in op de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit, legt de link met het ruimtelijk beleid en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor.

  Ook de Vervoerregio Oostende is bezig met het opstellen van dit mobiliteitsplan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. De Vlaamse Overheid stelde daartoe het consortium Deloitte / Traject / Mint / 02 als studiebureau aan. In het kader hiervan werd de Oriëntatienota op 24 april 2020 aan de Vervoerregioraad voorgelegd en goedgekeurd.

  Het inhoudelijke debat vindt plaats in de schoot van de Vervoerregioraad. Deze wordt ondersteund door de ambtelijke werkgroep die de inhoudelijke voorbereiding op zich neemt. Er werd ook meerdere malen bilateraal teruggekoppeld tussen het bestuur en het team MOW dat voor deze studie als plangroep optreedt.

  Op vraag van de Minister van mobiliteit en openbare werken ontwikkelde de Vervoerregio in eerste fase al een visie op het regionaal openbaar vervoer.  Dit plan (verder “OV-plan”) omvat een visie op het kernnet (KN), het aanvullend net (AN) en het Vervoer op Maat (VoM). Het OV-plan vormde een voorafname op het regionale mobiliteitsplan en maakt dus deel uit van het regionale planningsproces. Het OV-plan werd na voorlegging aan alle betrokken gemeenteraden definitief goedgekeurd door de Vervoerregioraad op 12 november 2020. In gevolge een beslissing van minister Lydia Peeters is op 1 januari 2023 gestart met de gefaseerde uitvoering van dit OV-plan.

  Na het afwerken van het OV-plan en de goedkeuring van de oriëntatienota voor het regionaal mobiliteitsplan heeft de Vervoerregioraad thans een visienota voor het regionaal  mobiliteitsplan uitgewerkt. Deze nota bevat de strategische lijnen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid voor deze regio. De visienota werd voorlopig goedgekeurd door de Vervoerregioraad in zitting van 23 december 2022, met het oog op een publieke consultatie van de stakeholders en de gemeenteraden van de regio.

  Over deze visienota werd op 31 januari 2023 in Middelkerke een gezamenlijk infomoment georganiseerd voor alle raadsleden van de gemeenten van de vervoerregio.

  De visienota zal verder onderwerp uitmaken van een strategische milieu-effectrapportage. Ook de inhoudelijke inbreng van stakeholders en gemeenteraden kan nog aanleiding geven tot bijsturing. De aldus bijgestuurde visienota zal dan de basis vormen voor de opmaak van een actieplan voor de Vervoerregio, waarmee het proces van regionale mobiliteitsplanning zal afgerond worden.

  Aan de gemeenteraden wordt in deze fase gevraagd kennis te willen nemen van de voorlopig goedgekeurde visienota en eventuele inhoudelijke opmerkingen te willen bezorgen.

politie

algemeen politiereglement

 • Een aanpassing van Titel 1, Hoofdstuk 6, Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en kustrijwieltuigen van het algemeen politiereglement dringt zich op. 

  De belangrijkste wijziging betreft een toevoeging van een omvattende regeling inzake straatterrassen, zijnde terrassen die voorzien worden op een officiële parkeerplaats gelegen voor de voorgevel van een horecazaak. 

  Voor het overige betreffen de wijzigingen voornamelijk verduidelijkingen en verbeteringen van de bestaande tekst.

  Als bijlage vindt u de aangepaste afdeling waarbij de wijzigingen in het rood zijn aangegeven.

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

huishoudelijke reglementen

 • De vergadering van de verkeerscommissie verloopt momenteel niet optimaal omwille van het grote aantal leden. Het aantal vaste leden die ambtshalve vastgesteld worden, dient verminderd te worden. Deze groep van vaste leden kan nog altijd aangevuld worden met adviserende leden afhankelijk van het onderwerp. 

  Voorstel om volgende leden (ambtshalve) als vast aan te duiden:

  • Voorzitter: de heer burgemeester
  • Secretaris: expert verkeer, mobiliteit en signalisatie
  • Korpschef politiezone Westkust
  • Kabinetsmedewerker van de burgemeester
  • Directeur verkeer politiezone Westkust
  • Manager openbaar domein, gemeente Koksijde
  • Diensthoofd veiligheid en preventie, gemeente Koksijde
  • Vertegenwoordiger ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer
  • Vertegenwoordiger Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

  Volgende leden (ambtshalve) worden dan als adviserend aangeduid:

  • Vertegenwoordiger adviesraad mindervaliden
  • Vertegenwoordiger seniorenadviesraad
  • Vertegenwoordiger UNIZO Koksijde
  • Vertegenwoordiger parkeerbedrijf werkzaam in de gemeente Koksijde
  • Vertegenwoordiger brandweer Westhoek

  Volgende leden (vast) worden door de gemeenteraad aangeduid (GR van 29/1/19)

  • één lid per fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
  • een plaatsvervangend lid per fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad

  Dit zijn momenteel :

  Voor Lijst Burgemeester : Dhr. Luc Deltombe, gemeenteraadslid, en mevr. Inge Vandekeere als plaatsvervanger
  Voor Vooruit : Dhr. Eugeen De Picker en dhr. Rik Stekelorum als plaatsvervanger
  Voor Koksijde Vooruit : Dhr. Peter Levecque en mevr. Hilde Wautraets als plaatsvervanger
  Voor N-VA : Mevr. Adelheid Hancke en dhr. Gerard Vandenbroucke als plaatsvervanger

  In het huishoudelijk reglement (editie van 2019) stond de samenstelling als volgt beschreven:

  Art. 4 Volgende stemgerechtigde leden worden ambtshalve aangeduid:

  • Voorzitter: de heer burgemeester
  • Secretaris: expert verkeer, mobiliteit en signalisatie
  • Korpschef politiezone Westkust
  • Directeur verkeer politiezone Westkust
  • Afdelingshoofd technische diensten gemeente Koksijde
  • Werfcoördinator gemeente Koksijde
  • Vertegenwoordiger adviesraad mindervaliden
  • Vertegenwoordiger seniorenadviesraad
  • Vertegenwoordiger ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer
  • Vertegenwoordiger Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
  • Vertegenwoordiger UNIZO Koksijde
  • Vertegenwoordiger parkeerbedrijf werkzaam in de gemeente Koksijde

  Art. 5 Volgende stemgerechtigde leden worden door de gemeenteraad aangeduid:

  • Één lid per fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
  • Een plaatsvervangend lid per fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad

interne werking

klachtenbehandeling

 • De raad keurde op 20 november 2007 en 17 februari 2009 het reglement op de klachtenbehandeling aan de gemeente Koksijde goed.

  Met bijgaand rapport komt de algemeen directeur Joeri Stekelorum, klachtencoördinator, tegemoet aan artikel 13 van het reglement op de klachtenbehandeling, met name de rapportage van de ingediende klachten en hun afhandeling aan de gemeenteraad.

  Het verslag bestaat uit twee delen:
  Het eerste deel schetst een algemeen beeld van de klachtenbehandeling aan de hand van een aantal cijfers en bevindingen. Het tweede deel omvat een gedetailleerd rapport van alle ingediende klachten gedurende het jaar 2022.

Extra agendapunten

Mondelinge vragen