Terug
Gepubliceerd op 25/02/2022

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 21/02/2022 - 19:00

Hervaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74 en artikel 20, 3° dat bepaalt dat het huishoudelijk reglement bepaalt of de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal of hybride kan vergaderen en de wijze waarop;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74 en artikel 38, dat bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde vaststelt of wijzigt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen;

Overwegende dat naar aanleiding van enkele wijzigingen die zijn aangebracht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alsook naar aanleiding van de evaluatie van het huidig huishoudelijk reglement, het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde dient te worden herzien;

Overwegende dat de verplichte decretale wijzigingen van het aangepaste decreet werden ingevoerd; dat dit voornamelijk de bepalingen zijn over de wijze van vergaderen en de mogelijkheid om digitaal of hybride te vergaderen die nu specifiek in het decreet over het lokaal bestuur wordt vastgelegd; dat ook enkele praktische wijzigingen werden ingevoerd;

Overwegende dat het ontwerp van huishoudelijk reglement voldoet aan de nieuwe decretale bepalingen en aan de manier van zitting houden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde, wordt hervastgesteld.

Art. 2: Het huishoudelijk reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking en heft het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld door de OCMW-raad op 22 januari 2019 op.

Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst secretarie, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de fractievoorzitters.