Terug gemeenteraad

Mon 05/09/2022 - 19:30 raadszaal

Openbaar

Goedkeuren notulen vorige zitting

mededelingen

financiën

meerjarenplan

 • De raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad hebben op 20 juni 2022 de vierde wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld en goedgekeurd.
  Dit werd doorgestuurd aan het toezicht en daar geregistreerd als LF-MJPBBC-22.0179.

  Volgende opmerking werd hierbij gemaakt door het toezicht:

  Schema M3: correcte weergave
  Het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3) van Koksijde bevat zowel de wijziging van de kredieten van het lopende boekjaar (boekjaar 2022) als de ramingen voor het volgende boekjaar (boekjaar 2023). Dat is niet correct. Uit de ontvangen verklaring van uw bestuur blijkt immers dat enkel de kredieten van het lopende boekjaar (boekjaar 2022) worden gewijzigd. In dergelijk geval mag enkel het boekjaar 2022 worden weergegeven in schema M3. De digitale rapportering bevat dan geen oormerk en heeft als kredietjaar 2022.

  Door een foutieve handeling werd de wijziging 4 van het meerjarenplan 2020-2025 aangemerkt als het goedkeuren kredieten 2022 en 2023, wat niet de bedoeling was. Er werd ook meegedeeld aan het toezicht dat wijziging 5 zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van december en dat dan pas de kredieten 2023 zullen geopend worden.

gemeentelijke toelage

 • Levensloop is de solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker die mensen die kanker hebben of hebben gehad in de bloemetjes zet. Tegelijk zamelt Levensloop ook geld in ten voordele van wetenschappelijk kankeronderzoek en lokale projecten die bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. Op 28 en 29 mei 2022 stond het 24u Levensloopevenement geprogrammeerd in Koksijde. Er werd in totaal 64.656 EUR ingezameld. Tijdens de slotceremonie werd door het gemeentebestuur voorgesteld om het ingezamelde bedrag te verhogen met een steun vanuit de gemeente tot een bedrag van 70.000 EUR. Hierdoor zal het gemeentebestuur een nominatieve subsidie uitbetalen aan Levensloop Koksijde-Oostduinkerke ten bedrage van 5.344 EUR.

 • De brandweer is een fundamentele dienstverlening in het kader van de veiligheidsvoorzieningen voor onze inwoners. Er moet gezorgd worden voor een goede instroom van vrijwilligers en professionelen.
  De ervaring in andere gemeenten leert dat de doorgroei uit de gelederen van de jeugdbrandweer, een belangrijk onderdeel is bij de rekrutering van de manschappen.
  Ook bij de plaatselijke afdelingen van de brandweerzone, zouden dergelijke jeugdkorpsen kunnen opgestart worden. De jongeren zouden van de bestaande infrastructuur, verzekeringen…. van de zone kunnen gebruik maken. Voor een eigen werking zijn ook financiële middelen nodig.

  De jeugdbrandweer westhoek noord wordt gevormd door de gemeenten en steden De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem en Lo-Reninge.
  Een opstartsubsidie van 0,20 euro per inwoner wordt vooropgesteld, wat voor Koksijde een toelage betekent van 4.369,20 euro.
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven deze subsidie pas uit te betalen aan de jeugdbrandweer opgericht voor deze gemeenten en erkend door brandweer Westhoek.

 • De slagwerksectie van El Fuerte nam op maandag 6 juni 2022 deel aan het Internationaal Tornooi te Hamont-Achel en op zondag 24 juli aan het Wereldkampioenschap te Kerkrade (Nederland). Deelnemen aan dergelijke wedstrijden kost de groep heel veel geld. Niet alleen de inschrijvingen, de catering, het drukwerk, de externe lesgevers, het in orde brengen van de uniformen, het aankopen van nieuwe stokken en vellen voor de instrumenten, maar ook het busvervoer is een zware last voor de groep. Vanuit dit oogpunt vraagt El Fuerte een tussenkomst vanuit de gemeente om de onkosten van het busvervoer te betalen.

 • Op 24/01/2020 werd tijdens een overleg met de basketbalclub Koksijde een tussenkomst afgesproken in de aankoop van nieuwe ploegentruitjes. Dit zou voor de club een investering zijn van 15.000 EUR. Het voorstel werd toen gedaan om tussen te komen voor 50% en dus een toelage toe te kennen van maximaal 7.500 EUR. Deze nominatieve toelage werd goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2020. Door de coronauitbraak in 2020 werden voor dat jaar enkel outfits aangekocht voor de heren 1 en U19 meisjes. Hiervoor heeft de gemeente reeds een storting gedaan ter waarde van 999,22 EUR. Door leverproblemen werden alle bestelde outfits voor de resterende ploegen pas eind 2021 ontvangen. BBC Koksijde heeft hiervoor de nodige facturen opgestuurd, ter staving van hun tussenkomst van het resterend bedrag van 6.500,78 EUR. Gelet dat deze nominatieve subsidie slechts voorzien was in 2020 dient de gemeenteraad het restsaldo van deze nominatieve subsidie goed te keuren ter uitbetaling in 2022.

belastingreglementen

 • Het belastingreglement voor afvalzakken werd voor de periode 2020-2025 goedgekeurd op 16 december 2019.
  De voorliggende aanpassing betreft het schrappen van het aanbod en gebruik van zakken voor de restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
  Voortaan wordt een aanbod gedaan om dit met containers op te halen (zie wijziging retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (gft), huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval in containers - 2022-2025), wat de hygiëne moet verhogen na het buitenzetten en voor het ophalen.

 • Vanaf midden 2017 kan huishoudelijk restafval én groente-, fruit- en tuinafval aan huis aangeboden worden in containers. Daarbij wordt de aangeboden hoeveelheid afval gewogen en wordt betaald per kg.
  Dat systeem heeft belangrijke voordelen:
  • Containers lekken niet en worden niet open gepikt of gekrabd door meeuwen, katten, ... ,
  • Het aanbieden en ledigen van een rolcontainer is ergonomisch,
  • Wie inspanningen doet om restafval te voorkomen of beter te sorteren, wordt financieel beloond.

  Dit besluit wijzigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019. Voorstel is om een nieuw reglement te voorzien waarbij de eerder vastgelegde tarieven gelijk blijven.

  De wijziging houdt in dat voortaan vergelijkbaar bedrijfsafval in containers (en niet langer in zakken) kan aangeboden worden. Voor de restfractie van dat vergelijkbaar bedrijfsafval gaat het dan concreet om een container van 140 liter.

financiën kerkfabriek

budget kerkfabriek

 • Het betreft het budget 2023 van de kerkfabriek St.-Pieter.
  Het budget 2023 voorziet een toelage van 57.562,75 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019.
  In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

 • Het betreft het budget 2023 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
  Het budget 2023 voorziet een toelage van 172.146,32 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019.
  In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

 • Het betreft het budget 2023 van de kerkfabriek St.-Niklaas.
  Het budget 2023 voorziet een toelage van 46.897,60 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019. Hiervan is 98,60% ten laste van de gemeente Koksijde (46.241,03 euro) en 1,40% ten laste van de stad Nieuwpoort (656,57 euro)
  In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

 • Het betreft het budget 2023 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus.
  Het budget 2023 voorziet een toelage van 50.389,01 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019.
  In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

 • Het betreft het budget 2023 van de kerkfabriek St.-Willibrordus.
  Het budget 2023 voorziet een toelage van 50.000,00 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019.
  In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

oprichting igs

 • Naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe woonmaatschappij per 1 januari 2023, dient elk te vormen woonmaatschappij in Vlaanderen een erkenningsdossier op te maken en te bezorgen aan de Vlaamse Minister van Wonen. Woonmaatschappij Ijzer & Zee is hier inmiddels mee begonnen, gezien zij de ambitie heeft om tijdig de erkenning te kunnen aanvragen.
  Eén van de elementen van dit erkenningsdossier is een advies, goedgekeurd door de gemeenteraad, waaruit blijkt dat de te vormen woonmaatschappij lokaal ingebed en verankerd is.

aanstellen afgevaardigden igs

 • De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2019 dhr. Ives Feys voorgedragen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van woonmaatschappij Ijzer en Zee.

  Dhr. Ives Feys heeft, met schrijven van 9 juni 2022, medegedeeld niet langer te kunnen zetelen in de algemene vergadering van Woonmaatschappij Ijzer en Zee;

  De gemeenteraad moet een nieuwe vertegenwoordiger voordragen voor algemene vergadering van Woonmaatschappij Ijzer en Zee;

overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

ruimtelijke ordening

gecoro

 • Jaarlijks dient de Gecoro, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, verslag uit te brengen over de werkingsmiddelen van het afgelopen jaar.

  In bijlage is verslag terug te vinden van de werkingsmiddelen jaar 2021, zoals goedgekeurd door de Gecoro in zitting van 15 06 2022;

politie

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

personeel

rechtspositieregeling

 • We leggen een wijziging van de rechtspositieregeling lokaal bestuur Koksijde voor aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Daarin zijn volgende  aanpassingen voorzien: 

  • Toevoegen overige salarisschalen voorzien in het Vlaams besluit rechtspositieregeling, + daaraan gekoppelde functionele loopbaan en bevorderingsvoorwaarden 
  • Voorzien dat personeelsleden worden toegelaten tot de procedure heraanstelling van E naar D  in het jaar dat men aan 15 jaar tewerkstelling komt bij LBK om op die manier deze procedures te bundelen tot één vast moment in het jaar
  • Toevoegen afdeling mbt onregelmatige prestaties van verzorgend personeel in de gezinszorg  (Besluit Vlaamse Regering van 3/06/22, inwerkingtreding 1/9/21)
  • Toevoegen verruimd begrip fiets (ook speedpedelec) 
  • Verduidelijken vanaf wanneer recht op maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheque: voor contracten bepaalde duur vanaf de duur van 6 maanden 
  • Verduidelijken verplaatsing woon-werkverkeer: verwijzen naar de standplaats (hiermee wordt de vaste werkplek bedoeld) en aantal verplaatsingen waarvoor fietsvergoeding wordt toegekend verduidelijken gelet op toekomstig flexwerken 
  • Overdracht van verlof niet op 31/12 maar op de eerste maandag na de Kerstvakantie 
  • Toevoegen nieuwe artikelen opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof (wijziging BVR RPR 12 maart 2021, inwerkingtreding 24/4/21) 
  • Verduidelijking: verwijzing naar specifiekere modaliteiten in het AR m.b.t. het ziekteattest die onverkort blijven gelden naast bepalingen in RPR m.b.t. ziektekrediet statutairen 

   

  In bijlage het ontwerp met wijzigingen en de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling van het personeel Lokaal Bestuur Koksijde. 

interne werking

audit

 • In de periode februari - april 2022 vond er een thema-audit, georganiseerd door Audit Vlaanderen, plaats bij de gemeente Koksijde. De focus lag op de opvolging door ons bestuur van de verzelfstandigde en verbonden entiteiten. In het rapport worden de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen geformuleerd. Er werd door het managementteam een 'managementreactie' geformuleerd en de aanbevelingstabel werd aangevuld met de acties die zullen worden ondernomen om aan de aanbevelingen tegemoet te komen. 

  Het auditrapport werd toegelicht door de auditoren tijdens de gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie d.d. 1 september 2022.

 • In de periode februari - april 2022 vond er een thema-audit, georganiseerd door audit Vlaanderen, plaats bij de gemeente Koksijde. Naast de voornaamste focus op de opvolging van de verzelfstandigde en verbonden entiteiten, wordt ook de aanpak organisatiebeheersing geëvalueerd. In het rapport worden de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen geformuleerd. Er werd door het managementteam een 'managementreactie' geformuleerd en de aanbevelingstabel werd aangevuld met de acties die zullen worden ondernomen om aan de aanbevelingen tegemoet te komen. 

  Het auditrapport werd toegelicht door de auditoren tijdens de gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie d.d. 1 september 2022.

mondelinge vragen

 • Door de heer Guido Thooft werd op 28 januari 2022 een mail gestuurd naar alle 27 gemeenteraadsleden met volgende inhoud:

  Geachte,

  Mijn vraag gaat over twee straatnamen in Koksijde. De ene is 'Prins BoudewijnLAAN in Sint-Idesbald en de andere Prins BoudewijnSTRAAT in Oostduinkerke.
  De inwoners van beide straten hebben reeds jaren een probleem betreft hun te ontvangen briefwisseling en pakketten.
  Het bestaan van beide straatnamen in Koksijde met het postnummer 8670, zijn een mooi voorbeeld van de WET VAN MURPHY die zegt: "Wat kan mislopen, zal mislopen".
  Frequent wordt er briefwisseling en pakketten bestemd voor de ene straat, in de andere gepost of afgegeven, met de daarbij horende gevolgen.
  Als voorbeeld de volgende briefwisseling. (zie bijlage)

  Beiden zaten in de brievenbus van (***) 8670 Koksijde.
  Ook worden regelmatig pakketten, die reeds betaald zijn, in de verkeerde straat geleverd en zo soms ...... verloren gaan.
  Wanneer men de schuldige zoekt is dit uiteraard de 'Post' en het 'Distributiebedrijf' die de briefwisseling en pakjes bezorgen, maar de OORZAAK van het probleem is de VERWARRENDE SITUATIE van beide bestaande straatnamen in Koksijde. De oplossing ligt bij U.
  U kan het probleem oplossen door één van de straatnamen te wijzigen.
  Alle inwoners van beide straten zullen dan opgelucht zijn dat hun briefwisseling en pakketten op hun adres toekomen.
  Wij zijn in blijde verwachting.
  Vriendelijke groeten,
  Guido THOOFT


  Deze mail met verzoekschrift werd afgehandeld door het college van burgemeester en schepenen, nadat een raadplegingsronde van betrokken inwoners werd gehouden. Het volledige verslag van de feiten in bijlage van dit punt.

  Door de heer Thooft werd evenwel beroep ingesteld bij Toezicht, die oordeelde dat de mail als een verzoekschrift aan de gemeenteraad moet worden beschouwd (zie stukken in bijlage). 

  Aan de raad wordt bijgevolg dit schrijven als een verzoekschrift ter behandeling voorgelegd. We verwijzen hierbij op de artikels 39 en 40 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, en meer in het bijzonder op:

  • De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken
  • De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
  • Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Extra agendapunten

 • Na jarenlang onder controle te zijn geweest, is de inflatie (de algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten) het laatste jaar serieus de hoogte in gegaan. De energieprijzen waren de eerste en voornaamste stijgers maar ondertussen is ook zo goed als het volledige winkelmandje gevolgd.

  De inflatie treft natuurlijk niet enkel burgers, maar ook de Vlaamse steden en gemeenten. Naast de al genoemde energieprijzen swingt ook de prijs van bouwmaterialen de pan uit, met serieuze financiële gevolgen voor de investeringsprojecten van lokale besturen. Tot slot hebben de opeenvolgende overschrijdingen van de gezondheidsindex ook de loonlast doen toenemen.

  De lokale financiën komen dan ook onder druk te staan. Met de opcentiemen op de onroerende voorheffing (en de aanvullende personenbelasting) stijgen ook inkomsten mee met de inflatie. Die meerinkomsten volgen echter pas met een vertragend effect, terwijl de meer uitgaven nu druk zetten op de meerjarenplanning en de meerjarenbegroting.

  Om een correcte opvolging door de gemeenteraad te kunnen organiseren, is het belangrijk eerst de nodige technische informatie te verzamelen. Hiertoe zou het interessant zijn een aparte gemeenteraadscommissie ‘energie en inflatie’ samen te roepen.

  Op deze vergadering zouden bijvoorbeeld volgende punten aan bod kunnen komen

  Impact van de inflatie op de meerjarenbegroting
  - Wat is de geraamde impact op het resultaat van dit boekjaar en de autofinancieringsmarge?
  - Hoe groot is de financiële impact van de opeenvolgende loonindexeringen?
  - Vereist de impact bijkomende leningen, besparingen of belastingsverhogingen?
  - …

  Impact van de inflatie op de meerjarenplanning
  - Dreigen er plannen uitgesteld of geschrapt te worden?
  - …

  Impact van de energiecrisis
  - Plant het bestuur bepaalde energiebesparende maatregelen te versnellen?
  - Plant het bestuur nog aanvullende energiebesparende maatregelen?
  - …

  Gelet op het feit dat de huidige energie- en inflatiecrisis alle burgers treft en tegelijk ook alle Vlaamse steden en gemeenten.

  Gelet op het juishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat stelt dat de gemeenteraadscommissies als taak hebben het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

  Gelet op het feit dat artikel 38, §7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat de gemeenteraadscommissies in principe door hun voorzitter worden bijeengeroepen. Er wordt in dit artikel echter ook voorzien dat de commissie bijeen kan komen wanneer een derde van de leden van de commissie dit vraagt.

  Gelet op artikel 38, §1 van het huishoudelijk reglement dat voorziet dat de gemeenteraadscommissies steeds deskundigen en belanghebbenden kunnen horen.

 • Onze gemeente heeft een sterke orgel-traditie, mee door de niet aflatende inzet van de Orgelkring van Koksijde.

  Zo werd, met financiële steun van de gemeente, in 2011 het orgel van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde voltooid door orgelbouwer Jan Lapon. Onze prachtige modernistische kerk beschikt zo over een volwaardig concertorgel op internationaal niveau.

  De Orgelkring heeft daarnaast als vereniging tot doel om het culturele erfgoed dat de orgel is in stand te houden. Om dit te realiseren organiseert ze jaarlijks een internationaal festival. Tijdens de winterperiode zijn er drie orgelmatinees. Deze zomer werd opnieuw een prestigieus orgelfestival georganiseerd. Dit festival presenteert de top van de internationale orgelscène in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk.

  Het past om deze orgeltraditie verder te verankeren in onze gemeente. En daarbij Koksijde als orgel-gemeente uit te roepen. Dit agendapunt geeft verdere uitvoering aan dit voornemen.

Mondelinge vragen

Punten bij hoogdringendheid

 • In het kader van het project rond betaalbaar wonen te Koksijde, Kerkstraat-Karel Vanneckestraat werden de erfpachtakten reeds goedgekeurd door de gemeenteraad.

  Bijkomend dient een driepartijenovereenkomst nog te worden goedgekeurd tussen gemeente-erfverpachter, de erfpachter en de bank waarbij de gemeente zich engageert om:

  1. zich akkoord te verklaren met de vestiging en/of omzetting van een hypotheek;

  2. zich ertoe te verbinden om de erfpachtovereenkomst niet te verbreken wegens niet naleven van de overeenkomst zonder dat zij de bank minstens 90 dagen voordien schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van haar voornemen om de erfpachtovereenkomst te verbreken;

  3. in het geval van verbreking van de erfpachtovereenkomst geen betalingen uit te voeren aan de erfpachter zolang de schulden van de erfpachter bij de Bank niet integraal zijn aangezuiverd.

  De gemeenteraad dient deze overeenkomst goed te keuren.