Terug gemeenteraad

Mon 13/12/2021 - 19:30 online (via Teams)

Openbaar

Goedkeuren notulen vorige zitting

mededelingen

 • De nieuwe besmettingsgolf van het COVID-19-virus in België en Europa zorgt ervoor dat maatregelen zich verder opdringen om de overdracht van het virus tegen te gaan door ondermeer de intensiteit en de duur van het contact tussen personen in een besloten ruimte te beperken.

  Om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterste ernstige gevaren voor de volksgezondheid werden reeds diverse maatregelen genomen door de federale overheid. Het spreekt voor zich dat deze maatregelen strikt dienen te worden opgevolgd. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol. Niet alleen door ervoor te zorgen dat burgers en inwoner de opgelegde maatregelen strikt opvolgen maar ook door hierbij zelf het goede voorbeeld te geven.

  Bovendien heeft een lokaal bestuur de specifieke opdracht te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeenten en van de burgemeester in het bijzonder tot het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.

  De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen de gemeente te verzekeren. Op grond van de artikelen 134 §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en gezondheid) op openbare en publiek toegankelijke plaatsen en kan hij een politieverordening maken bij onvoorziene gebeurtenissen waarbij het stilzitten kan leiden tot schade voor de inwoners.

  De lokale en provinciale besturen zijn essentiële diensten, waarvan de werking verzekerd moet worden. De keuze op welke wijze het bestuur vergadert, moet een weloverwogen keuze zijn. Het is een lokale afweging die moet worden gemaakt, en waarbij ook de mogelijkheid om digitaal te vergaderen moet meegenomen worden. Het lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie.

  Volgens de richtlijn van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur beslist het lokaal bestuur tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan.

  Bij een fysieke vergadering is het essentieel dat de geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing worden gerespecteerd. Bovendien moet de fysieke vergadering ook toegankelijk zijn voor pers en publiek. De openbaarheid is een wezenlijke waarborg voor de democratische werking van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissie. Echter moet de fysieke vergadering ook om gezondheidsredenen veilig kunnen doorgaan.

  Juridisch beschouwd kan de manier waarop vergaderd wordt, dus fysiek, hybride of digitaal zijn, en ligt de afweging bij het lokaal bestuur zelf

  Gelet op de huidige gezondheidssituatie is het niet raadzaam om de vergadering volledig fysiek te laten doorgaan. Bovendien beschikt Koksijde niet over een zaal waar de onbeperkt publiek kan worden toegestaan en waar tegelijkertijd live kan worden gestreamd.

  Na afweging blijkt dat een hybride-vergadering in deze niet tot de beste oplossing leidt. Uit praktische overwegingen wordt dan ook beslist om de vergadering volledig virtueel te houden teneinde alles overzichtelijk te houden, iedereen de kans te geven om aan de discussie deel te nemen en aan het publiek de mogelijkheid te geven de zitting virtueel bij te wonen. Dit lijkt minder haalbaar indien èn fysiek èn virtueel wordt vergaderd.

  Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een volledige digitale manier te vergaderen. Een vergadering kan via videoconferentie worden georganiseerd. Op deze manier kan virtueel worden vergaderd. De openbaarheid wordt gegarandeerd door een live-streaming.

financiën

jaarrekening

gemeentelijke toelage

 • De begroting 2022 van de politiezone westkust werd ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad op 6 december 2021.

  Hierin is voorzien dat de gemeentelijke toelagen gelijk blijven voor 2022 aan deze van 2021.

  De meerkosten door indexaanpassing lonen, energiekosten, werkingskosten en schuld worden in eerste instantie gefinancierd door het gecumuleerd begrotingsresultaat. Hierdoor is geen stijging van de gemeentelijke bijdragen vereist ten opzichte van het vorig boekjaar.

  De bijdrage van de gemeente Koksijde wordt vastgelegd op 5.885.303 euro. Dit bedrag is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor boekjaar 2022.

belastingreglementen

 • Het retributiereglement houdende retributie op het betalend parkeren, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2021 en het retributiereglement houdende retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 november 2020 worden opgeheven en vervangen door één reglement op het straatparkeren dat ingaat op 1 februari 2022.

  Volgende aanpassingen wordt doorgevoerd :

  • wijzigen tarief weekkaart paarse zone van 25,00 naar 30,00 EUR
   Er werd in het retributiereglement van 28 juni 2021 een wijziging van het tarief van de paarse zone gestemd, nl. dagticket werd 6,00 EUR ipv 5,00 EUR en 4,00 EUR voor een halve dag ipv 3,00 EUR. Hierdoor zou door toepassing van de regel van 3 het weektarief voor de paarse zone aangepast moeten worden van 25,00 naar 30,00 EUR en het 5-dagentarief van 20,00 naar 24,00 EUR.
  • wijzigen tarief immokaarten van 20,00 naar 25,00 EUR
   Er werd in het retributiereglement van 28 juni 2021 een wijziging van het tarief van de paarse zone gestemd, nl. dagticket werd 6,00 EUR ipv 5,00 EUR. Met een immokaart kan een volledige week in de paarse zone geparkeerd worden. Het tarief wordt aangepast van 20,00 naar 25,00 EUR, maar de commissie blijft op 2,00 EUR ipv 10% van het tarief.
  • beperking groene zone (paardentrailers) in de G.Scottlaan en aanvullen vrijgekomen plaatsen met parkeerplaatsen paarse zone :
   Beperking tot 3 plaatsen voor paardentrailers, overige plaats terug parkeerplaatsen paarse zone.
  • Invoeren blauwe zone grenzend aan betalende zone
   De zone te St Idesbald ten noorden van de Willem Elsschotlaan en ten oosten van de Strandlaan worden blauwe zone. De straten te Koksijde ten noorden van de grens Liefjeslaan/Vossenstraat/Verdedigingslaan/Hooplaan, deze straten inbegrepen worden blauwe zone 2.
   Houders van een parkeerkaart kunnen parkeren zonder beperking en bewoners van die zone die een parkeerkaart blauwe zone aanvragen (20,00 EUR administratiekosten) kunnen enkel in die blauwe zone parkeren.
  • zone bewonerskaarten Houtsaegerlaan opnemen in concessie Rauwers, met gevolg dat alle bewonerskaarten daar kunnen parkeren, uitgezonderd de parkeerkaarten voor garages. Deze zone kan dan worden opgenomen in de concessie met de parkeerfirma en zal worden gecontroleerd.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

oprichting igs

 • Een Regionaal Landschap (RL) ijvert in samenwerking met lokale overheden, middenveldorganisaties en alle gebruikers van de open ruimte voor het behoud en herstel van het typische landschap, de natuur en de streekidentiteit in een afgebakende regio.

  In onze regio is het Regionaal Landschap Westhoek actief. Dat RL ontstond in 2018 na een fusie van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en het Regionaal Landschap Ijzer & Polder. Op vandaag is het RL al actief in 14 gemeenten uit de Westhoek. Ze breiden hun werkingsgebied graag uit met de Westkustgemeenten.

  Concreet zet het RL bv. in op het realiseren van landschapsprojecten bij particulieren en/of landbouwers, het organiseren van een samenaankoop van streekeigen plantgoed, het opzetten van een ploeg vrijwilligers om natuurbeheerwerken uit te voeren (vb. knotten van bomen), het ondersteunen van gemeenten bij bomen - en groenbeheer, ... en kan het optioneel bv. ook een coördinerende rol opnemen bij PDPO, Leader en Interreg-projecten. Het RL is aldus potentieel ook een belangrijke partner worden bij het voeren van klimaatbeleid.

  Aan de nieuwe gemeenten wordt nu voorgesteld om een basisovereenkomst te ondertekenen die geldt voor een beperkte termijn en waarbij een bijdrage van 0,25 euro/persoon wordt vooropgesteld, dit als opstap naar een definitief en uniform model dat in de loop van 2022 opnieuw aan alle deelnemende gemeenten zal worden voorgelegd.

  Voorstel om de overeenkomst te ondertekenen, er kunnen tevens vertegenwoordigers worden aangeduid, zijnde:

  • drie vertegenwoordigers (desgewenst elk met plaatsvervanger) voor de algemene vergadering, waarbij voorgesteld wordt om hiertoe de schepen van leefmilieu, een raadslid van de meerderheid en een raadslid van de minderheid aan te duiden;
  • één ambtelijke vertegenwoordiger als adviserend lid van de algemene vergadering, waarbij voorgesteld wordt om hiertoe het diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling aan te duiden;
  • één vertegenwoordiger (desgewenst met plaatsvervanger) als stemgerechtigd lid van het bestuursorgaan (uit de vertegenwoordigers die aangeduid werden voor de algemene vergadering), waarbij voorgesteld wordt om hiertoe de schepen van leefmilieu (met als plaatsvervanger het diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling) aan te duiden;

overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

ruimtelijke ordening

 • In de Bliecklaan is een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden lopende voor de site van de Vrije Basisschool. De twee campussen van de school zouden worden geïntegreerd in één nieuwbouw langs de Helvetiastraat.  Om hiervoor financiële middelen te genereren wordt de site Bliecklaan verkocht en ontwikkeld.  Daarbij wordt uitgegaan van afbraak van het bestaande schoolgebouw en het voorzien van drie afzonderlijke volumes met een gemeenschappelijke parkeerkelder.  De drie volumes worden voorzien op 6m van de huidige perceelsgrenzen.  Het project voorziet in het afstaan van 1m van het terrein langs de Peter Benoitstraat en de Struikenstraat omwille van de erg beperkte rooilijnbreedte daar en in functie van het voorzien van een bredere voetgangersruimte (in te richten door het gemeentebestuur na overdracht en volgens eigen inzichten).

overeenkomsten

samenwerkingsovereenkomsten

beleidsplannen

 • Begin 2021 werd gestart met de opmaak van een fietsbeleidsplan voor Koksijde. Dit gebeurde in samenwerking met de WVI die hiervoor aangesteld werd door het college van burgemeester en schepenen. 

  Met het fietsbeleidsplan wil Koksijde verder bouwen aan een fietsvriendelijke gemeente, zowel voor de functionele als de recreatieve fietser. Zo wordt parallel met de kust een 10 km lange route uitgebouwd, van Nieuwpoort tot De Panne, langs autoluwe straten, zoals fietsstraten. Het stallen van fietsen wordt verder structureel opgewaardeerd, met onder andere het voorzien van onthaalvoorzieningen nabij de zeedijk en bij de handelsstraten. Een resem acties zullen de fietscultuur stimuleren, zoals onder meer in samenwerking met de scholen en via een permanent streven naar meer kwaliteit voor de fietser. Koksijde blijft ook graag gastgemeente voor grote nationale of internationale fietsevenementen.

  Er wordt voor de fietser een hoofdas doorheen de gemeente uitgebouwd van Nieuwpoort tot De Panne. Deze route wil een aantrekkelijk alternatief bieden, los van de assen van het autoverkeer (de kustbaan N34 en de N369 via de dorpen), in een veilige en aangename omgeving. Deze uit te bouwen route van Nieuwpoort tot De Panne richt zich zowel op de recreatieve als de functionele fietser. Om ook de doelgroep van de functionele fietsers aan te spreken, worden de omwegen beperkt gehouden. Om deze route uit fietsvriendelijk te maken, worden waar mogelijk fietsstraten ingevoerd. De as Pylyserlaan – Abdijstraat – Van Maldeghemstraat blijft behouden en wordt uitgebreid met de Piet Verhaertstraat, Loze Vissertjespad, Parnassiusstraat, Tennislaan, P.P. Rubenslaan, Pannelaan, Noordzeedreef, Duinenkranslaan en Ranonkellaan. De fietsstraten worden zo uniform mogelijk aangeduid zodat mensen onmiddellijk herkennen dat ze zich in een fietsstraat bevinden. De herbestemming van de vliegbasis zal nieuwe mogelijkheden bieden, zoals een rechtstreekse fietssnelweg van Koksijde-dorp naar Veurne. Ook wordt gezocht naar een optimale fietsontsluiting van Ten Bogaerde.

  De mogelijkheden van fietsstallingen in winkelstraten worden verder onderzocht en uitgevoerd.  Naast de verspreide stallingen is het wenselijk een aantal grotere stallingen uit te bouwen, als richtpunt voor wie met de fiets naar zee komt. Aan deze grotere stallingen komen extra voorzieningen zoals oplaadmogelijkheden, fietspompen, herstelmogelijkheden, … 

  Er wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid, zowel infrastructureel als via sensibiliseringsacties en verkeerslessen: verder analyse van verkeersongevallen met fietsers, politiecontroles, fietsgraveeracties, week van de mobiliteit, beleid rond weesfietsen, meer dienstverplaatsingen per fiets, …

  Dit plan werd door de projectstuurgroep op 9 november 2021 goedgekeurd. 

politie

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gewestwegen

 • In het nieuwe parkeerplan worden 2 extra shop&go parkeerplaatsen langs de Koninklijke Baan voorzien, nl. ter hoogte van de Van Haelenstraat (Koninklijke Baan nr 76). Dit zijn parkeerplaatsen waar maximum 30 minuten gratis geparkeerd worden. Deze parkeerplaatsen worden voorzien van correcte signalisatie, aangepaste grondmarkeringen en parkeersensoren. 

  De verkeerscommissie van 2 december 2021 adviseerde dit positief. 

 • Langs de Houtsaegerlaan is er een parkeerstrook in de omgeving van de hotelschool waar enkel bewonersparkeren geldt. Hiervoor werden kostenloos bewonerskaarten gegeven. Dit bewonersparkeren werd opgenomen in een aanvullend politiereglement maar was moeilijk te controleren waardoor het effect van bewonersparkeren wegviel. Er wordt een blauwe zone van max. 4 uren ingevoerd waarbij bewoners een bewonerskaart kunnen leggen. Hierdoor kunnen de bewoners er continu staan. Dit parkeren kan door het parkeerbedrijf gecontroleerd worden. 

  Het reglement van de Houtsaegerlaan goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 november 2020 dient aangepast te worden naar aanleiding van het advies van het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid van 19 november 2020. Er dient aan aanpassing te gebeuren inzake formulering van de voorrangsregeling op het kruispunt met de Zeelaan. 

 • In de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van huisnummers 340-364 aan de zuidkant is een strook voorbehouden voor bewoners. Deze strook werd er gemaakt n.a.v. parkeerproblematiek van het bedrijf Litto. Momenteel is er het bedrijf Assa-Abbloy en is deze problematiek niet meer van toepassing. Deze strook bewonersparkeren mag dus geëlimineerd worden. 

veiligheid en preventie

 • Een herziening van bepaalde hoofdstukken en bepalingen van het algemeen politiereglement dringt zich op. De wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven vanuit de nood aan een andere toepassing vanuit de praktijk of het conformeren aan nieuwe regelgeving. We willen met deze nieuwe regels van start gaan op 1 januari 2022. Dit is in het kader van de handhaving d.m.v. GAS ook noodzakelijk.

  Als bijlage vindt u het aangepast algemeen politiereglement met aanduiding van de voorgestelde aanpassingen, rekening houdend met de suggesties en adviezen vanuit verscheidene diensten (sportdienst, dienst stedenbouw, dienst milieu en Duurzame ontwikkeling, woonhuis Nieko, politiezone Westkust, jeugddienst, dienst veiligheid en preventie, dienst GAS, reddingsdienst, dienst burgerzaken, cel lokale economie, groendienst, dienst financiën en dienst toerisme). 

 • We leggen naar aanleiding van de hervaststelling van het algemeen politiereglement ook de hervaststelling van het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor aan de gemeenteraad. Hiermee kunnen we inspelen op nieuwe regelgeving en nieuwe praktijken, en kunnen we ieder jaar terugvallen op een geactualiseerd reglement, als basis voor de handhaving via de gemeentelijke administratieve sancties.

  Als bijlage vindt u het ontwerp reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Het betreft een minimale aanpassing (actualisering), met name de aanpassing van de datum van het in deze gemeenteraad goed te keuren hervaststelling van het algemeen politiereglement.

personeel

arbeidsreglement

 • We leggen een actualisering van het arbeidsreglement voor aan de gemeenteraad met volgende wijzigingen:

  • De mogelijkheid van digitale loonstroken wordt ingeschreven. 
  • Er wordt een vereenvoudiging doorgevoerd van het reglement op de elektronische tijdsregistratie.
  • De bijlagen X tem XV mbt: Telewerkbeleid - ICT beleid - Beleid mobiele toestellen -Huishoudelijk reglement bewakingscamera’s -Alcohol & middelenbeleid - Reglement gebruik dienstvoertuigen, worden ingevoegd. 
  • update van de contactgegevens van de leden van het BOC en HOC.

  In bijlage de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement. 

rechtspositieregeling

 • We leggen een wijziging van de rechtspositieregeling lokaal bestuur Koksijde voor aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Naast een aantal terminologische aanpassingen en wijzigingen ingegeven vanuit de praktijk en de regelgeving voorzien we volgende  aanpassingen: 

  1. Toevoegen van mogelijkheid tot uitzendarbeid
  2. Toevoegen principe van behoud van statuut bij bevordering en interne personeelsmobiliteit
  3. Versoepeling van het recht op maaltijdcheques/ecocheques
  4. Verduidelijking m.b.t. berekening bijkomend vakantieverlof voor contractueel personeel
  5. Verduidelijking m.b.t. vervangfeestdagen
  6. Uitvoeren van de gewijzigde regelgeving m.b.t. omstandigheidsverlof
  7. Toevoegen van mantelzorgverlof
  8. Doorvoeren van wijzigingen m.b.t. profylactisch verlof. 
  9. Inschrijven voorwaarden fietslease en koppeling aan de eindejaarspremie

  In bijlage vinden jullie het ontwerp met wijzigingen en de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling van het lokaal bestuur Koksijde.

moties

 • Reeds sedert 2017 probeert het gemeentebestuur een oplossing te zoeken rond het fietsverkeer ter hoogte van de Weg der Hoop. Na vele overlegmomenten en vergaderingen blijkt dat de realisatie van een extra fietsdoorsteek over de N34 de enig duurzame en goede oplossing is. 

  Het dossier kan worden samengevat als volgt:

  De aanvankelijke probleemstelling was het pad die ligt tegenaan het strand vanaf de Zandzeggelaan tot de Zeeraketstraat. Op 14 september 2017 werd dit besproken tijdens een verkeerscommissie. Er vinden geregeld conflicten plaats tussen voetgangers en fietsers op dit smalle pad. In het voorjaar van 2018 werd door Westtoer een tijdelijke omleiding voor fietsers voorzien langs de N34. Op 25 juni 2018 keurde de gemeenteraad het aanvullend politiereglement goed waarbij een fietsverbod werd ingevoerd langs het pad gelegen tussen de Zeeraketstraat en de Zeedijk in Oostduinkerke.

  Tijdens de verkeerscommissie van 19 september 2019 werd de bovenstaande problematiek nogmaals besproken.  

  Op 14 oktober 2019 vond een overleg plaats met de verschillende partijen (AWV, ANB, MDK en Koksijde). AWV geeft aan dat een dubbelrichtingsfietspad niet mogelijk is omwille van de verkeersveiligheid. Dit leidt tot conflicten met autoverkeer ter hoogte van de zijstraten. Een automobilist verwacht geen fietsers uit beide richtingen. Een doorsteek realiseren tussen de Mooi Verblijflaan en de Zandzeggelaan is niet mogelijk. ANB geeft de mogelijkheid om het pad tussen de Zandzeggelaan en de Weg der Hoop te verbreden waarbij het andere gedeelte tussen de Weg der Hoop en de Zeeraketstraat aangelegd wordt met waterdoorlatend materiaal. Deze optie werd teruggekoppeld bij het beleid van Koksijde en is geen oplossing.

  Op 29 oktober 2020 ging een overleg door omtrent de stand van zaken rond het project van de N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke. Tijdens dit overleg met AWV en studiebureau Cnockaert werd geconcludeerd dat een voetgangers- en fietsersdoorsteek ter hoogte van de Weg der Hoop/Vreugdelaan de enige oplossing is. Het functioneel fietsverkeer komende uit de omgeving van Sint-André komt uit aan de Vreugdelaan. Gezien hier geen oversteek is, nemen de fietsers het bestaande enkelrichtingsfietspad in tegenrichting. Uiteraard zorgt dit voor gevaarlijke situaties. Fietsers die naar het centrum van Oostduinkerke-Bad wensen te gaan, dienen dan over te steken aan de Egelantierlaan.

  Op 11 januari 2021 vond een overleg plaats tussen Koksijde, AWV en De Lijn waarna het studiebureau de opdracht krijgt om een voetgangers- en fietsersdoorsteek uit te tekenen ter hoogte van de Weg der Hoop-Vreugdelaan. De bedoeling is om hierna een provinciale commissie voor verkeersveiligheid te organiseren na het afleggen van een plaatsbezoek.

  Op 15 juni 2021 vond een plaatsbezoek plaats om het plan van het studiebureau af te toetsen. Hierbij werd duidelijk dat De Lijn geen toelating zal geven om de voetgangers- en fietsdoorsteek te realiseren. De Lijn geeft aan dat er voldoende alternatieven ter beschikking zijn. In kader van verkeersveiligheid en functioneel fietsverkeer is dit echter niet zo.

  Voor de gemeente is het alternatief geen optie en is de doorsteek momenteel de laatste en enige oplossing voor de problematiek. De gemeente was vragende partij om gans het pad tussen de Zandzeggelaan en de Zeeraketstraat te verbreden. Hetgeen ANB voorstelde (enkel tussen de Zandzeggelaan en de Weg der Hoop) kan de gemeente niet aanvaarden. Hierdoor zullen dan conflicten ontstaan aan het pad met de Weg der Hoop. Daarnaast dient het pad dan minstens 4 meter breed te zijn omwille van de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Dit zal volgens de huidige situatie niet mogelijk zijn. Momenteel is het pad immers slechts 1 meter breed.

  Tijdens de verkeerscommissie van 17 juni 2021 werd deze problematiek nogmaals besproken. De politie geeft positief advies omtrent deze doorsteek. Het tegenrichtingsverkeer van de fietsers zorgt voor gevaarlijke situaties. Gezien de aanwezigheid van de autodoorsteek ter hoogte van de Egelantierlaan, lijkt de invloed op de doorstroming van het tramverkeer minimaal.

  De gemeente wijst er ook op dat veel fietsers het traject van de N34 volgen om naar het centrum van Oostduinkerke te rijden en niet langs de zee. Zo willen de fietsers het handelscentrum van Oostduinkerke-bad bereiken. Indien deze doorsteek er komt, geleidt men de fietsers onmiddellijk naar de juiste kant van de weg. De alternatieve route zal dus geen oplossing brengen voor de fietsers die nu in tegengestelde rijrichting fietsen aan de noordkant.

  Via burgemeestersbesluit werd verboden om de betonstrook ter hoogte van een mogelijk voetgangers-en fietsdoorsteek op te breken teneinde de mogelijkheid om een dergelijke doorsteek te realiseren niet te hypothekeren.

  Op 15 oktober 2021 vond een overleg plaats in de ambtswoning van de gouverneur om tot een gepaste oplossing te komen. Hierbij werd volgende conclusie gemaakt:

  1. De Lijn bekijkt of er een tijdelijke toelating mogelijk is op korte termijn voor de oversteek over de tramsporen, op een veilige manier . De burgemeester is bereid de kosten door de gemeente te laten betalen.
  2. AWV bekijkt op middellange termijn de mogelijkheid van de aanleg van een ventweg en versmalling van de Koninklijke baan.  (eventueel met inrichting van een fietsstraat, en al dan niet gecombineerd met een beheers overdracht van een stuk van de weg naar de gemeente)
  3. Studiebureau van de gemeente wordt aangesproken om te herbekijken om de recreatieve fietser weg te halen van de N34 met het oog op een alternatieve afweging.
  Ondertussen ontvingen we een brief van De Lijn waarbij de een extra oversteek over de tramsporen de minst veilige oplossing vinden. Ze geven voorkeur aan de verbreding van het pad aan de duinen of aan een dubbelrichtingsfietspad. Ze geven aan om dit plan verder voor te leggen in een PCV vergadering. Indien deze PCV vergadering akkoord gaat, gaat de voorkeur uit naar een doorsteek als een tijdelijke maatregel. De Lijn zal op geen enkele manier financieel bijdragen hieraan. 
   
  Op 30 november 2021 was er een plaatsbezoek met De Lijn, AWV en het studiebureau. Hierbij werd gekeken om de fietsoversteek praktisch uit te werken. Dit plan wordt nu uitgewerkt. Van zodra dit klaar is, kan dit worden geagendeerd voor de provinciale commissie voor verkeersveiligheid (PCV). 

Extra agendapunten

Mondelinge vragen

 • raadslid Hancke - oorlogsmonument Wulpen

  raadslid Hancke stelt dat de tekst op de gedenksteen bij het oorlogsmonument in Wulpen niet leesbaar is omdat de haag nog niet is gesnoeid, waarop schepen Anseeuw antwoordt dat dit zal bekeken worden en opgevolgd worden

  raadslid De Coster - woonbeleidsplan

  raadslid De Coster verwijst naar een eerdere vraag waar toen werd geantwoord dat een beleidsplan Ruimte zou opgemaakt worden waar wonen een belangrijk onderdeel van zou zijn, hij vraagt naar een stand van zaken; schepen Decorte geeft uitleg over het beleidsplan Ruimte en een stand van zaken

  raadslid De Coster - aanvullend pensioen contractuele medewerkers

  Raadslid De Coster verwijst naar recente berichtgeving waarbij een aantal verzekeraars hebben beslist om de contracten stop te zetten en vraagt of Koksijde meestapt in het plan van het VVSG, hij vraagt wat de financiële gevolgen zijn; schepen Decorte antwoordt dat er gekeken wordt voor een bufferfinanciering

  raadslid Verhaeghe - Kerkstraat en bushalte Oud Schooltje

  raadslid Verhaeghe stelt dat de meeste feestzalen een bushalte voor de deur hebben en vaststelt dat dit niet het geval is voor het Oud Schooltje; schepen Decorte antwoordt dat een bijkomende opstaphalte onhaalbaar is in de huidige vervoersregio en er ook een halte is in de nabijheid

  raadslid Van Herck - oplossing tegen kou voor kinderen

  raadslid Van Herck verwijst naar het verluchten van de klassen, waardoor het koud is en vraagt of er iets kan geregeld worden om te geven aan de kinderen, bijv. een dekentje; schepen Van Hove stelt dat dit moeilijk uitvoerbaar is, gezien dit ook niet in het budget is voorzien, hij rekent op de verantwoordelijkheidszin van de ouders en als dat niet lukt zal voorzien worden in een trui van het school zelf of via het Sociaal Huis

  raadslid Bogaerts - positief Koksijde

  raadslid Bogaerts verwijst naar feit dat veel mensen zich niet goed in hun vel voelen door de negatieve berichtgeving; in het begin van corona waren er heel wat positieve acties; ze stelt voor om via sociale media een aantal positieve boodschappen te lanceren; schepen Van Hove wijst op de vele berichtgeving die momenteel al gebeurt op sociale media, er wordt gezorgd voor nodige afwisseling, er worden ook feel-good berichten uitgestuurd en er zijn nog heel wat positieve berichten ingepland, waarop raadslid Bogaerts vooral doelt op berichten die een dynamiek kan teweeg brengen

  raadslid Hancke - veiligheid speelplein Wulpen

  raadslid Hancke stelt dat het speelplein weinig biedt maar daarnaast ook niet veilig is door de aanwezigheid van een gracht en vraagt om hier de nodige maatregelen te nemen; schepen Van Hove stelt dat veiligheid belangrijk is en opdracht zal gegeven worden om de situatie ter plaatse te bekijken

  raadslid Hillewaere - taxiplaats Viking

  raadslid Hillewaere stelt dat veiligheid voor jongeren belangrijk is en hij vraagt om een taxiplaats te voorzien in de buurt van de Viking; schepen Van Hove stelt hierover nog geen vraag te hebben gekregen en de taxibedrijven maken blijkbaar ook weinig gebruik van dergelijke plaatsen, hij stelt voor dit te agenderen op de verkeerscommissie

  raadslid Vandenbroucke - de ProfPloeg

  raadslid Vandenbroucke is tevreden dat gebruik wordt gemaakt van de ProfPloeg voor de Zeedijk van Koksijde-bad, ze vraagt waarom er gekozen werd voor de Zeedijk, wat is stand van zaken en wat is verdere planning en vraagt wat voorzien is aan subsidies voor leegstaande panden; schepen Geersens antwoordt dat Koksijde is ingestapt op dit project, de Zeedijk is gekozen omdat ze het toeristisch visitekaartje is van de gemeente, ze geeft aan op welke vragen er een antwoord wordt gezocht, er volgt een intakegesprek en een plaatsbezoek, de ervaringen kunnen dienen voor andere zeedijken in de gemeente, uit studie zal blijken of subsidies voor leegstaande handelspanden interessant kan zijn, er zal bespreking zijn op raad lokale economie en op raadscommissie

  raadslid Loones - bos

  raadslid Loones vraagt om de mogelijkheid te voorzien om kerstbomen te planten in de gemeente; schepen Geersens antwoordt dat de kerstbomen eigenlijk exoten zijn, er een nieuw bos is voorzien op het militair domein

  raadslid Paelinck - bezoek minister Demir

  raadslid Paelinck vraagt wat het resultaat is van het overleg met minister Demir over de uitbreiding van het golfterrein; de burgemeester antwoordt dat dit een positief gesprek was gezien er geen bijkomende bouwwerken dienen te gebeuren en de bijkomende 9 holes zullen zorgen voor het wegwerken van de wachtlijst; er zal ook bijkomend acht hectare bos komen in de gemeente bij de reconversie van de basis Koksijde

  raadslid Pieters - skeelerroute Oostduinkerke

  raadslid Pieters verwijst naar een eerdere vraag op 26 april en vraagt naar een stand van zaken; schepen Dawyndt stelt dat dit gepland is tegen het voorjaar 2022

  raadslid Pieters - aanpak Hoge Blekker

  raadslid Pieters verwijst naar een eerdere vraag en vraagt, nu de toren er niet komt, om de omgeving op de Hoge Blekker wat op te frissen en vraagt wat er zal gedaan worden en op welke termijn; schepen Decorte stelt dat er binnenkort overleg is met Natuur en Bos en er zal gekeken worden om die plek te verbeteren

  raadslid Van Herck - overkapping padelterreinen

  raadslid Van Herck stelt dat terreinen succes hebben, ook buurgemeenten hebben geïnvesteerd in nieuwe terreinen, waardoor het publiek zich verspreidt, maar er zijn nog geen overdekte terreinen en vraagt of daar niet beter in wordt geïnvesteerd in plaats van nieuwe terreinen; schepen Dawyndt stelt dat na overleg met de club blijkt dat zij voorstanders zijn om nieuwe terreinen aan te leggen om op die manier jeugdwerking te stimuleren, er wordt ook een internationaal padeltornooi ingepland waarvoor nieuwe terreinen kunnen dienen

  raadslid De Rechter - AED aan clubhuis Atletiekclub

  raadslid De Rechter verwijst naar het nieuwe clubhuis en vraagt of daar een AED-toestel kan geplaatst worden; schepen Dawyndt stelt dat er al een paar toestellen in de buurt zijn, bijv. aan de sporthal op 100 meter

  raadslid Hillewaere - stijgende electriciteitsprijzen

  raadslid Hillewaere verwijst naar stijgende prijzen en naar mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op de sporthal, als het dak wordt vernieuwd, hij vraagt wanneer deze werken zullen uitgevoerd worden en of er nog andere zalen zijn waar panelen kunnen geplaatst worden; de burgemeester stelt dat dit budgettair is voorzien en er zonnepanelen zullen geplaatst worden volgende jaar, de andere zalen worden bekeken

  raadslid Bogaerts - parking verpleegkundigen

  raadslid Bogaerts vraagt of er een actie kan gedaan worden om private parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan zorgkundigen en hiervoor stickers ter beschikking te stellen; raadslid Deltombe stelt dat het reglement bijna klaar is en er ook stickers worden gemaakt, maar uit navraag blijkt dat dergelijk initiatief weinig succes heeft en dit wordt voorgelegd aan de raad in januari

Punten bij hoogdringendheid

 • Voorliggend dossier betreft de goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: landbouwwegen 2021-2022.

  Goedgekeurde raming: 1.913.540,89 euro incl. btw.

  Laagste offertegever van de NV Wegenbouw De Brabandere: 2.222.028,90 euro incl. btw.

  Gezien vele landbouwwegen in dermate slechte staat zijn (diepe putten, gevaar voor fietsers, plasvorming,…) dient de verhoogde raming bij hoogdringendheid te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van december.
  Een uitstel van meer dan een maand is absoluut niet verantwoord gezien de zomermaanden, dus ook het fietsseizoen, rap voor de deur zullen staan. Uitvoering in het voorjaar is noodzakelijk dus zou dit dossier zo vlug mogelijk gegund moeten worden.